การนำข้อมูลบรรณานุกรม (Item) เข้าสู่ Zotero การ Direct export จากฐานข้อมูล

1.คลิกที่รูปโฟลเดอร์

2.เลือกรายการที่ต้องการ

3.คลิก OK

ผลการนำข้อมูลเข้าสู่ Zotero

ผลการนำข้อมูลเข้าสู่ Zotero