การ Supmit Paper

คู่มือการใช้งาน


  1. เข้าไปยังหน้า Turnitin และคลิกที่ Student
  2. จากนั้นคลิกที่ Enroll in a class และทำการกรอก Class ID และ รหัสผ่าน
  3. คลิก Class name
  1. กด Submit
  1. พิมพ์ชื่อไฟล์ผลงานที่ต้องการตรวจ และเลือกช่องทางในการอัพโหลดไฟล์
  1. คลิก Upload และ Confirm
  1. เมื่อข้อความแสดงผล การส่งไฟลล์สำเร็จ คลิกที่ Return to assignment list

Turnitin จะแจ้งทางอีเมลล์หลังจากที่นักศึกษาส่งไฟล์ตรวจ