การขอ Class ID Turnitin

Turnitin คือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการที่เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์ จัดอยู่ในกลุ่มโปรแกรมประเภท Anti โดยมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้ในการตรวจสอบการคัดลอก  บอกรับเพื่อให้บริการแก่ นิสิต อาจารย์ และ นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น


1. เข้าไปที่ library.kku.ac.th

2. คลิกที่ ขอ Class ID Turnitin

3. กรอกแบบฟอร์มการใช้/รับทราบเงื่อนไข

4. คลิกปุ่ม ถัดไป

5. คลิกเลือกยินยอม และกดส่ง