KKUIR (Khon Kaen University Intellectual Repository) คือแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม โดยคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ สื่อการเรียนรู้และบันทึกการบรรยาย คู่มือ best practice และวารสารอิเล็กทรอนิกส์