Taylor & Francis Journals เป็นฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมวารสารทางวิชาการในสหสาขาวิชาอันได้แก่ สาขาวิชาด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและแพทย์ศาสตร์