การจัดการรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม Mendeley

การจัดการรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม

1. การอา้งอิงในเน้ือหา Insert Citation >> เปิ ด MS Word >> จัดท าเอกสารให้เรียบร้อย เลือกต าแหน่ง

ที่ตอ้งการอา้งอิงในเน้ือหาโดยคลิกที่พ้ืนที่ดา้นหลงัขอ้ความ >> References >> Insert Citation >> Go To

Mendeley >> เลือกรายการที่ตอ้งการอา้งอิง หากตอ้งการรายการท้งัหมด ใหก้ ด Ctrl + A หากต้องการรายการที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้กด Ctrl และคลิกเลือกรายการน้นั >> กด Cite (ในตัวอย่างเป็ นการอ้างอิงในเน้ือหารูปแบบ American physiological Association 6th Edition)

2. การอ้างอิงท้ายเรื่อง Insert Bibliography >> คลิกพ้ืนที่ที่ต้องการอ้างอิงท้ายเรื่อง>> References >>

Insert Bibliography >> จะปรากฎรายการบรรณานุกรมอัตโนมัติบริเวรที่ได้เลือกไว้ (ในตัวอย่างเป็ นการอ้างอิงรูปแบบ American physiological Association 6th Edition)

3. การเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง >> References >> Style >> เลือกรูปแบบที่ต้องการ >> หากไม่

พบรูปแบบที่ต้องการ >> More Style… >> เลือกรูปแบบที่ต้องการ >> Use this Style >> Done

4. การบันทึกไฟล์ ต้องท าการบันทึก 2 ไฟล์ด้วยกัน คือไฟล์ with code (ไฟล์ที่เชื่อมโยงกับ

Mendeley) และ ไฟล์ Without Mendeley Fields

4.1 บันทึกไฟล์ with code >> File >> Save As >> เลือกแหล่งที่ต้องการบันทึก >> ต้งัชื่อไฟล์

ตัวอย่าง บทที่ 1 with code >> Save

4.2 บันทึกไฟล์ Without Mendeley Fields >> References >> Export as >> Without Mendeley

Fields >> ชื่อไฟลด์ ้งัเติมจะมีคา วา่ MENDELEY ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ ตัวอย่าง บทที่ 1 without code >> Saveเมื่อต้องการแก้ไขไฟล์ ให้ท าการแก้ไขที่ไฟล์ with code เมื่อแก้ไขเรียบร้อย ให้ท าการบันทึก

ไฟล์ตามข้นั ตอน 4.2