John Wiley & Sons คือฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ประกอบไปด้วยสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นวารสารชั้นนำที่มี peer reviews นอกจากนี้ยังมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 16,000 รายชื่อ รวมทั้งหนังสืออ้างอิง และแหล่งข้อมูลอื่นๆ