ติดต่อสอบถาม

คุณธิดารัตน์ อภิญญานนท์  และคุณปิติพงศ์ พิมพา

Khon Kaen University Library

123 Mittraphap Road, Nai Mueang Subdistrict, Mueang District, Khon Kaen Province 40002

Tel: 080-0722554 , 42625 Office

        093-5922556 Information Service

        097-9322557 Counter Service

Fax: 0 4320 2543

Email: library.inbox@kku.ac.th

Internal phone number click here