เป็นระยะเวลากว่า 2 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปีค.ศ. 2021 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับโดย สถาบัน SCImago Institutions Ranking (SIR) ซึ่งได้รวบรวมผลการจัดอันดับของสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ในกลุ่ม Government, Health, Universities, Companies และ Non-profit  โดยจะเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย โดยการประมวลผลจากการดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูล Scopus

โดยปี ค.ศ. 2022 มหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับโดย SCImago Institutions Ranking (SIR) ในสาขา Engineering มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 6. มหาวิทยาลัยพะเยา
 7. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 8. มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 10. สถาบันวิทยสิริเมธี
 11. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 14. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 15. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 16. Asian Institute of Technology
 17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 18. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 19. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 20. มหาวิทยาลัยบูรพา
 21. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา