เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellcence) สู่ระบบ 300 คะแนน  โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี รศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตรรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คุณมยุรี  ยงกำลัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร