Prompt Engineering :

การสื่อสารกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

แบบทดสอบหลังเรียน:
หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ

Prompt Engineering

เครื่องมือช่วยตรวจสอบการใช้ AI กับผลงานเชิงวิชาการ

แนวทางการใช้ AI ในงานเชิงวิชาการ

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

รศ.ดร.กานดา สายแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาว ยศยาดา สิทธิวงษ์

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น