Generative AI:

ความสำคัญของการประยุกต์ใช้งาน Generative AI

แบบทดสอบหลังเรียน:
หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายดิจดทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น