Generative AI:

การประยุกต์ใช้ Generative AI กับการสร้างภาพและสื่อวีดิโอ

แบบทดสอบหลังเรียน:
หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

ธีรยุทธ บาลชน

นักเอกสารสนเทศชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น