การสร้างโลกเสมือน Metaverse ด้วย Spatial.io

สมัครใช้งาน Spatial.io

การนำเข้า 3D Model จาก SketchFab

การสร้าง Environment และ Sky Box

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

นายธีรยุทธ บาลชน

นักเอกสารสนเทศชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น