การทำ Data Report ด้วย Google Data Studio

แบบทดสอบหลังเรียน:
หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ

เกี่ยวกับ Google Data Studio

การเพิ่ม Fields

การนำ Embed Code ไปใช้งาน

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

ธีรยุทธ บาลชน

นักเอกสารสนเทศชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น