การใช้ PowerPoint เพื่อการสรุปรายงานและการนำเสนอ

แบบทดสอบหลังเรียน:
หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ

การสร้างและตกแต่งสไลด์

การใช้ Font แบบไหนดี

ใช้ PowerPoint ทำงานร่วมกับ Canva

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

นาง ละออ ข้อยุ่น

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น