การใช้ PowerPoint เพื่อการสรุปรายงานและการนำเสนอ

การสร้างและตกแต่งสไลด์

การใช้ Font แบบไหนดี

ใช้ PowerPoint ทำงานร่วมกับ Canva

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

นาง ละออ ข้อยุ่น

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น