Financial Learning Programs the series session 1

EP.5 : วางแผนการเงินแบบเกษียณสุข

ปัญหาการเงินแก้ได้! เริ่มต้นที่การวางแผน  วางแผนตั้งแต่วันนี้ ชีวิตดีมีความสุข

Agenda

การวางแผนเกษียณ

รู้เท่าทันหนี้

ข้อระวังทางการเงินหลังเกษียณ

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.วิไลพร ไพศาล

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น