Financial Learning Programs the series session 1

EP.4 : วางแผนการเงินสำหรับการเลี้ยงดูลูก

ปัญหาการเงินแก้ได้! เริ่มต้นที่การวางแผน  วางแผนตั้งแต่วันนี้ ชีวิตดีมีความสุข

Financial Planning

4 ขั้นตอนแผนการออมเงินเพื่อลูก

แผนออมเงิน

ออมเงินเพื่อการศึกษา

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

ผศ.วิไลพร ไพศาล

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ปาริชาต บุตรวงค์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น