Financial Learning Programs the series session 1

EP.2: การวางแผนการเงินสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์

ปัญหาการเงินแก้ได้! เริ่มต้นที่การวางแผน  วางแผนตั้งแต่วันนี้ ชีวิตดีมีความสุข

การวางแผนทางการเงินต้องมีเป้าหมาย

เงินออมต่อยอดสู่การลงทุน

วางแผนภาษีอย่างไร

ลดค่าใช้จ่ายทางภาษี สร้างเงินออม
เพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฏหมาย

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

ผศ.วิไลพร ไพศาล

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น