เทคนิคและการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ โดยใช้ TCI & Thai Jouran Finder

เทคนิคการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ 13 หลักสูตร

เกณฑ์การตีพิมพ์ของบัณฑิตศึกษา มข.

เกณฑ์การตีพิมพ์ของอาจารย์

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

นางสาว ยศยาดา สิทธิวงษ์

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น