ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ SATIT KKU
Demonstration school of khon kaen University
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดกลาง
2ห้องสมุดร.ร.สาธิตฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)
         autistic-annual report รายงานประจำปี (ขอยืมได้)
         autistic-book หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         autistic-fiction นวนิยาย (ขอยืมได้)
         autistic-handout เอกสารประกอบการสอน (ขอยืมได้)
         autistic-instructional Media สื่อการเรียนการสอน (ขอยืมได้)
         autistic-juv หนังสือสำหรับเด็ก (ขอยืมได้)
         autistic-pic หนังสือภาพสำหรับเด็ก (ขอยืมได้)
         autistic-reference หนังสืออ้างอิง (ขอยืมได้)
         autistic-Research วิจัย (ขอยืมได้)
         autistic-self-assessment รายงานการประเมินตนเอง (ขอยืมได้)
         autistic-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         autistic-student works ผลงานนักเรียน (ขอยืมได้)
         autistic-thesis วิทยานิพนธ์ (ขอยืมได้)
3ห้องสมุดร.ร.สาธิตมอดินแดงประถม
         mo-book หนังสือทั่วไป
         mo-fic นวนิยาย
         mo-juv หนังสือสำหรับเด็ก (ขอยืมได้)
         mo-multimedia สื่อโสตทัศน์
         mo-pic หนังสือภาพสำหรับเด็ก (ขอยืมได้)
         mo-ref หนังสืออ้างอิง
         mo-serial วารสาร (ขอยืมได้)
4ห้องสมุดร.ร.สาธิตมอดินแดงมัธยม
         smd--fic นวนิยาย
         smd--juv หนังสือสำหรับเด็ก (ขอยืมได้)
         smd-book หนังสือทั่วไป
         smd-media สื่อโสตทัศน์
         smd-ref หนังสืออ้างอิง
         smd-sc เรื่องสั้น (ขอยืมได้)
         smd-Serials วารสาร
         smd-YA วรรณกรรมเยาวชน (ขอยืมได้)
5ห้องสมุดร.ร.สาธิตศึกษาประถม
         primary--fic นวนิยาย
         primary-book หนังสือทั่วไป
         primary-juv หนังสือสำหรับเด็ก (ขอยืมได้)
         primary-media สื่อโสตทัศน์
         primary-ref หนังสืออ้างอิง
         primary-serial วารสาร
6ห้องสมุดร.ร.สาธิตศึกษามัธยม
         sec--fic นวนิยาย
         sec-book หนังสือทั่วไป
         sec-juv หนังสือสำหรับเด็ก (ขอยืมได้)
         sec-Manga มังงะ
         sec-multimedia สื่อโสตทัศน์
         sec-ref หนังสืออ้างอิง
         sec-sc เรื่องสั้น (ขอยืมได้)
         sec-seawrite มุมซีไรต์ (ขอยืมได้)
         sec-serial วารสาร
         sec-service เคาน์เตอร์บริการ (ขอยืมได้)
7ห้องสมุดร.ร.สาธิตอนุบาล
         anuban-book หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         anuban-juv หนังสือสำหรับเด็ก (ขอยืมได้)
         anuban-multimedia สื่อโสตทัศน์
         anuban-serial วารสาร
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดกลาง

 Copyright 2018. All Rights Reserved.