ชื่อและสถานที่ติดต่อเบอร์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์
ห้องกาแฟ (ปาน ไพเราะ) 42612
ซ่อม (อาทิตย์ กุศล คำหาญ รังสิต จำรอง) 42634
งานสื่อโสตฯ ชั้น 3 (เฉลิมพล/เสน่ห์ อุทิศ) 40320/42609
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ 42626
บริการโสตฯ (สุทัศน์) 42650
ร้านกาแฟ 40313
ร้านถ่ายเอกสาร 42654
โรงรถ 42651
ห้องสมุด : คณะเกษตรศาสตร์ 12327
ห้องสมุด : คณะศึกษาศาสตร์ 11357
ห้องสมุด : คณะพยาบาลศาสตร์ 11400-9 : 120
ห้องสมุด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ 043-362-161 ภายใน 42977
ห้องสมุด : คณะเทคนิคการแพทย์ 12205, 11410
ห้องสมุด : คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11962
หน้าห้อง ผอ. (ปรารถนา) 42620
ห้องสมุด : คณะเภสัชศาสตร์ 11973
ห้องสมุด : คณะสัตวแพทยศาสตร์ 47060
ห้องสมุด : คณะทันตแพทยศาสตร์ 11113
ห้องสมุด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12200
ห้องสมุด : คณะแพทยศาสตร์ (Fax) 043-202474
หัวหน้าห้องสมุดคณะแพทย์ 63257
ธุรการห้องสมุดคณะแพทย์ 63460
จัดหมวดหมู่ (ยุภาพร) 63179
One stop /โสตทัศน/ILL (อาริยา) 63983
บริการวารสาร (ศรีสวรรค์) 63150
เลขานุการสำนักฯ 40306
บริการยืม-คืน (บุษกร) 63087
จันทรรัตน กนกนวล 63975
ห้องสมุด : วิทยาเขตหนองคาย 46678, 46679
ห้องสมุด : สถาบันวิจัยและพัฒนา 12223, 12012

มีจำนวนรายการทั้งหมด 67 จำนวนหน้าที่แสดง : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [1] 2 หน้าถัดไป>>