ชื่อและสถานที่ติดต่อเบอร์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 42622
กลุ่มฯวิทย์&เทคโนฯ ชั้น 1 42614,42615
กลุ่มฯมนุษย์ฯ ชั้น 1 42616,42617
กลุ่มฯมนุษย์ฯ ชั้น 1 (ฐิติรัชทน์) 40319
ห้องช่างแอร์และไฟฟ้า 42645
ประตู (ไพเราะ) 42627
แผนฯ :จีรภา/ศิริญาพร 42631,42632
งานอาคารและสถานที่ สมถวิล/ นิติยา 41122,11859,40314
กลุ่มภารกิจฯ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 42633, 40311
เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน 42628
เคาน์เตอร์ตอบคำถาม 42630
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 42623
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ/เคาน์เตอร์บริการ IT 40318,40316
ชั้น 3 อาคารศูนย์ (ประสิทธิ์ วราภรณ์ สมเกียรติ แดน) 42646, 40317
ชั้น 3 อาคารศูนย์ (รัชนีกรณ์ วิลาวัณย์ กฤติกา) 42647
จดหมายเหตุ (วันชาติ ประภาพร) 42644
ฝ่ายเทคโนโลยี ( ธีรยุทธ ภานุวัตร) 42606,42605,42610
ชั้น 2 อาคาร 2 (สุวันนา สุพิน) 42653
ชั้น 2 อาคาร 2 ห้องสแกนวิทยานิพนธ์ (สุพิน) 42652
อาคาร 2 ชั้น 2 42643
อาคาร 2 ชั้น 3 (ชุติกาญจน์ จันทา) 42642
บริการตอบคำถาม อาคาร 2 ชั้น 3 (วารสาร) 42641
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ 42624
อาคาร 2 ชั้น 4 /ห้องวิทยานิพนธ์ 42639
บริการตอบคำถาม อาคาร 2 ชั้น 4 42640
อาคาร 2 ชั้น 5 (สิริพร ทิวะสิงห์) 42637
บริการตอบคำถาม อาคาร 2 ชั้น 5 42638
อาคาร 2 ชั้น 6 (ทนงศักดิ์) 42635
บริการตอบคำถาม อาคาร 2 ชั้น 42636
พัสดุ (อุดม สุวิมล มัณฑนา) 42611, 12108

มีจำนวนรายการทั้งหมด 67 จำนวนหน้าที่แสดง : 3 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>