สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้มีบริการใหม่ โดยแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ
ของห้องสมุด เช่น ข่าวกิจกรรม การฝึกอบรม ฯลฯ
สนใจขอรับบริการโปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน(เฉพาะสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น)
ระบบลงทะเบียน
ชื่อและนามสกุล ที่เป็นภาษาไทย*
สถานภาพ : *

หน่วยงานที่สังกัด : *

อีเมล์ : โปรดใช้เมล์ที่เป็นอีเมล์สถาบัน @kku.ac.th *
โทรศัพท์มือถือ0810001333 *


Copyright © 2013 by somphot@kku.ac.th
Mr. Somphot Phimpongtorn
พัฒนาและออกแบบโดย นายสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน