Go to content

Main menu:


ประกาศ : วันที่ 1 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป พื้นที่ชั้น 2-3 อาคาร 1 จะปิดปรับปรุง จึงของดให้บริการ ห้องประชุมไหมมัดหมี่, ห้องประชุมดอกคูณ, ห้องประชุมบายศรี ในช่วงเวลาดังกล่าว ขอบคุณครับ



ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
เครื่องขยายเสียง 1 ชุด
ขนาดบรรจุได้ 235 ที่นั่ง
LCD projector 1 ชุด
Overhead Projector ไม่มี



ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
เครื่องขยายเสียง 1 ชุด
ขนาดบรรจุได้ 12 ที่นั่ง
LCD projector 1 ชุด



ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ 18 ชุด
เครื่องขยายเสียง 1 ชุด
ขนาดบรรจุได้ 36 ที่นั่ง
LCD projector 1 ชุด



ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
ขนาดบรรจุได้ 20 ที่นั่ง
LCD projector 1 ชุด




Back to content | Back to main menu