KKUL Facebook Fanpage 11

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKUL Line Official 11

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

การจองห้องประชุมกลุ่มย่อย 13

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ระบบสมาชิกห้อง Walai Member 12

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Smart Meeting Room 14

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Park & Pick Drive Thru Service 14

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Music Zone 15

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

RFID KKUL Book Drop 8

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library Cognitive Tools 9

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Google Cardboard 7

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Wi-Fi Diaplay 6

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

สิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสมาชิกห้องสมุด 28

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

มุมหนังสือ Special Person 23

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ขอความร่วมมือการใช้พื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง 17

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

การทิ้งขยะ 20

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ยืมหนังสือออนไลน์ต่อด้วยตนเอง 21

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

งานรักษาความปลอดภัย 12

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ไม่นำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด 19

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

วิธีสแกนประตูห้องสมุดที่ถูกต้อง 14

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Park & Pick Service 24

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Renew Online ด้วยตนเอง 21

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Ref Lib ผู้ช่วยนักวิจัย 16

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Mobile Devices 22

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library Free Charge 10

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library Co-Working Space 16

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ยืดอก พกบัตร มาห้องสมุดกัน 21

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Campus Delivery Service (CDS) 19

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU LIbrary Social Network 61

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ระบบวัดอุณหภูมิห้อง 48

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Smart Purse 59

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library Social Network 69

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ระบบสำรวจครภัณฑ์ 39

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library Check in 33

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library Social Network 24

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library Infographic 36

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Smart Poster 32

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

รณรงค์การแบ่งปันที่นั่งอ่านหนังสือ 58

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 2eBook 76

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic 86

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

หลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 49

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

หลักสูตรอบรม Managing Citations Using Zotero 75

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล Web of Science 40

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) 119

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

หลักสูตรอบรม SCOPUS: the database for Research and Publications Development 53

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล SciFinder 63

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล Oxford Journals Online 79

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

หลักสูตรอบรม Managing Citations Using Mendeley 60

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล Matichon e-Library 71

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล KKU E-Theses 168

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล JCR (Journal Citation Report) 54

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล Emerald Management 47

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

วิธีค้นหาเอกสารด้วยเลข DOI 93

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล Business Source Complete 55

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล ACS Journals 49

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Happy Library 65

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Online Searching 113

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library Timeline 104

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Turnitin Checking 75

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

บริการ SMS Alert 57

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสะสมหน่วยกิจกรรม 58

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

บริการ Counter Service 64

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

โลโก้ I LOVE LIBRARY 103

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library Dashboard 55

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Clinical Key 62

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล CAB Abstract 47

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

รณรงค์การทิ้งขยะลงถัง 64

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library App 59

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Crowd Sourcing 92

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

การตั้งค่าและการใช้งานระบบ VPN 142

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

f6b2 62

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

f5b2 50

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

f4b2 47

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

f2b2 59

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

card 62

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ser5 62

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

slow life2 69

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

movie 54

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ser2 62

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ser 71

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

service2 60

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

services1 55

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

metod ser 56

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

resource 61

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

service media 52

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Services e for all 60

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

one search 66

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

opac 60

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

scidirect top25 63

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Services e for te 47

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Services e for t 46

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Services e for b-g 53

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Services for b-g 59

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

การหาวารสารบนชั้น 59

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

บริการเครื่องชาร์ตแบตมือถือ 62

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

บริการพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชม. 69

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

สิทธิ์การยืมทรัพยากร 63

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ส่งเสริมการใช้ OPAC 140

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ยึดอกพกบัตร 81

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ