บุคลากรห้องสมุด มข. สร้างชื่อคว้ารางวัลดีเด่นในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธีรยุทธ   
วันพุธที่ 29 มกราคม 2014 เวลา 10:04 น.

บุคลากรห้องสมุด มข. เข้าร่วมสัมมนา PULINET วิชาการครั้งที่ 4 "นวัตกรรม: เครื่องมือสำคัญของห้องสมุดยุค Social Network" ซึ่งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับช่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาคจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 - 24 มกราคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน ในการสัมมนาได้มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ผลการประกวดการนำเสนอโปสเตอร์ปรากฎว่าผลงานของ นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ และนายธีรยุทธ บาลชน สังกัดภารกิจประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลดีเด่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม จากการนำเสนอผลงานเรื่อง "ภาพลักษณ์ใหม่ของห้องสมุด มข. บนโลกออนไลน์: All New KKU Libraries on Digital Branding" นอกจากนี้สำนักวิทยบริการ ยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนา PULINET วิชาการครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ.2558 โดยมีพิธีส่งมอบ Logo การสัมมนาให้แก่เจ้าภาพในครั้งต่อไป เพื่อแสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ สำนักวิทยบริการได้จัดการแสดงชุดอีสานลำเพลิน เพื่อเชิญชวนบุคลากรในข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาคเข้าร่วมงานในปีหน้าอีกด้วย

    

ภาพ/ข่าว : นิติยา ชุ่มอภัย

รายงาน : อัคริมา สุ่มมาตย์