วัตถุประสงค์

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และเริ่มดำเนินโครงการจัดการความรู้ มาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 “งานคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านจัดการและบริการความรู้ของหน่วยงานได้จัดทำเว็บไซต์ “ศูนย์ความรู้” (Knowledge Centre) มีเป้าหมายและต้องการเห็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือต่อยอดในการจัดการความรู้และสร้างความตื่นตัวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อเกิดเป็นเว็บสังคมความรู้ออนไลน์สำหรับชาวสำนักวิทยบริการ และต่อมาได้จัดทำเว็บไซต์ในรูปแบบบล็อกขึ้นในชื่อ KKULibrary BLOG เพื่อตอบสนองต่อภารกิจดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม เกิดการรวบรวม แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน เป็นฐานแห่งการสร้างวัฒนธรรมใหม่ ที่จะดึงดูดให้ชาวสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเวทีในการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล บทความเชิงวิชาการต่างๆแก่สังคมได้มากขึ้นและทันต่อการก้าวไปของเทคโนโลยี

ซึ่งในปัจจุบันเว็บบล็อกที่ใช้อยู่นั้นมีข้อมูลที่หลากหลาย บุคลากรได้นำความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน และมีสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เช่น กฎ ระเบียบ ต่างๆ ที่มีให้บริการบนเว็บ แต่ยังมิได้อยู่ในแหล่งเดียวกัน ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของบุคลากรรวมทั้งเป็นการรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานหรือการพัฒนาตนเอง คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความรู้ขึ้น โดยจัดการเอกสารต่างๆในรูปแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการจัดการความรู้ในสำนักวิทยบริการและก่อให้เกิดประสิทธิผลได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งคลังข้อมูลเอกสารนั้นจัดแบ่งตามหมวดหมู่ ดังนี้ เอกสารมาตรฐานงาน (WP, WI) ของสำนักวิทยบริการ, คู่มือการปฏิบัติงาน/บทความวิชาการของบุคลากรสำนักวิทยบริการ, เอกสารประกอบการอบรม, กิจกรรม ARC Show and Share, สรุปผลจากกิจกรรม KM, ระเบียบและแนวปฏิบัติ, และภาพกิจกรรมการจัดการความรู้

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2011 เวลา 16:44 น.)

 
สมาชิกออนไลน์
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Links