Campus Delivery Service (CDS)
แบบฟอร์มขอใช้บริการ CDS
Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
24
Last Month
29
This Year
1,764
Last Year
7,806

วัน - เวลา รายละเอียดทรัพยากร ผู้ร้องขอทรัพยากร จุดรับทรัพยากร สถานะการให้บริการ
วันจันทร์ที่ 18 ก.ย. 2560 10:36 ชื่อผู้แต่ง สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
call number RC660 ส846 2549
ชื่อเรื่อง เบาหวาน = Diabetes mellitus
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาววรนุช อาจวิชัย

Email waranoot.a@kkumail.com
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 18 ก.ย. 2560 10:36 ชื่อผู้แต่ง พันธิตร์ มะลิสุวรรณ
call number RC660 พ565
ชื่อเรื่อง เบาหวาน : รู้ทัน--ป้องกันได้
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาววรนุช อาจวิชัย

Email waranoot.a@kkumail.com
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 2560 17:25 ชื่อผู้แต่ง วิลัศนา โพธิ์ศรี
call number TX 407.C4 ว716ร
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับบสมบูรณ์โครงการการศึกษาปัจจัยสิ่งเร้าภายนอกและภายในในการยกระดับการยอมรับผลิตภัณฑ์แจ่วบองจากผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธีรนาถ หอมสมบัติ

Email a.teeranat@gmail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 2560 17:25 ชื่อผู้แต่ง วิลัศนา โพธิ์ศรี
call number TX 407. C4 ว716
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับบสมบูรณ์เรื่องโครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพรซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บิโภคโดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธีรนาถ หอมสมบัติ

Email a.teeranat@gmail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 5 ก.ย. 2560 12:38 ชื่อผู้แต่ง บังอร ศรีพานิชกุลชัย ,ฉวี เย็นใจ... [และคนอื่น ๆ]
call number RS165.K3 บ249
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ หาปริมาณสารสำคัญโดยเทคนิคโครมาโตกราฟีและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนสกัดกระชายดำ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พรรณนภา หาญมนตรี

Email pannapa19@gmail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 5 ก.ย. 2560 12:38 ชื่อผู้แต่ง บังอร ศรีพานิชกุลชัย ... [และคนอื่น ๆ]
call number QK981 ร451
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โครงการย่อยฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและการกลายพันธุ์ของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พรรณนภา หาญมนตรี

Email pannapa19@gmail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 2560 04:55 ชื่อผู้แต่ง นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์
call number RD99 น146
ชื่อเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
บุษบา สมใจวงษ์

Email bussom@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค. 2560 13:55 ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ /รวบรวมโดย ไพโรจน์ กัมพูสิริ Author ไพโรจน์ กัมพูสิริ
call number K ก117กม
ชื่อเรื่อง กฎหมายลักษณะมรดก :รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลัดดา มาหนู

Email mladda@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค. 2560 13:55 ชื่อผู้แต่ง ศรีทอง Author ศรีทอง
call number K ศ191
ชื่อเรื่อง เรื่องจริงจากคดี 108 พันเก้า :คดีครอบครัวและมรดก
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลัดดา มาหนู

Email mladda@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค. 2560 13:55 ชื่อผู้แต่ง ไชยยศ เหมะรัชตะ
call number K ช882ม ล.2
ชื่อเรื่อง ปัญหากฎหมายชาวบ้าน เล่ม 2 มรดก
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลัดดา มาหนู

Email mladda@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค. 2560 13:55 ชื่อผู้แต่ง พรชัย สุนทรพันธุ์ ชื่อเรื่อง
call number K พ232 2553 c.4
ชื่อเรื่อง คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลัดดา มาหนู

Email mladda@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค. 2560 13:55 ชื่อผู้แต่ง เพิ่มบุญ แก้วเขียว
call number K พ935ถ 2550 c.2
ชื่อเรื่อง ถาม-ตอบ มรดกและพินัยกรรม = Civil and commercial code (sucession)
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลัดดา มาหนู

Email mladda@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิ.ย. 2560 16:48 ชื่อผู้แต่ง ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ชัยสิทธิ์ ทองจู แสงดาว เขาแก้ว.
call number TD878 ศ711ม 2559 (New Book Room 2201) จะทำBOOK REVIEW
ชื่อเรื่อง มลพิษทางดิน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ

Email tasane_p@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิ.ย. 2560 16:48 ชื่อผู้แต่ง [ผู้แปล วิรุฬ วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์, ชญานิฐ พรหมพิทยายุทธ, ธนพร ดำเนื้อดี].
call number AE71 ส678สส 2559 (New Book Room 2201) จะทำBOOK REVIEW
ชื่อเรื่อง สารานุกรมประกอบภาพสัตว์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ

Email tasane_p@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 11:02 ชื่อผู้แต่ง Serway & Jewet
call number QC 21.2 S 492C 2006 V.1
ชื่อเรื่อง College physics . Raymond A. Serway ...[et al.]
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสินีนาฏ ทองสุข

Email sineenatkk16@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 11:02 ชื่อผู้แต่ง Serway & Jewett
call number QC 21.3 S 492 2002
ชื่อเรื่อง Principles of Physics : a calculus-based text
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสินีนาฏ ทองสุข

Email sineenatkk16@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 10:59 ชื่อผู้แต่ง Serway & Jewet
call number QC 21.2 S 492C 2006 V.1
ชื่อเรื่อง College physics . Raymond A. Serway ...[et al.]
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสินีนาฏ ทองสุข

Email sineenatkk16@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 10:59 ชื่อผู้แต่ง Serway & Jewett
call number QC 21.3 S 492 2002
ชื่อเรื่อง Principles of Physics : a calculus-based text
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสินีนาฏ ทองสุข

Email sineenatkk16@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 10:31 ชื่อผู้แต่ง Serway & Jewet
call number QC 21.2 S 492C 2006 V.1
ชื่อเรื่อง College physics . Raymond A. Serway ...[et al.]
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสินีนาฏ ทองสุข

Email sineenatkk16@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 10:31 ชื่อผู้แต่ง Serway & Jewett
call number QC 21.3 S 492 2002
ชื่อเรื่อง Principles of Physics : a calculus-based text
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสินีนาฏ ทองสุข

Email sineenatkk16@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 10:20 ชื่อผู้แต่ง Serway & Jewett
call number QC 21.3 S 492 2002
ชื่อเรื่อง Principles of Physics : a calculus-based text
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสินีนาฏ ทองสุข

Email sineenatkk16@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 10:20 ชื่อผู้แต่ง Serway
call number QC 21.2 C797
ชื่อเรื่อง Core concepts in college physics : CD-ROM trigonometry/algebra version
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสินีนาฏ ทองสุข

Email sineenatkk16@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 10:20 ชื่อผู้แต่ง Serway
call number QC 21.2 S492C 2006 V.1
ชื่อเรื่อง College physics . Raymond A. Serway ...[et al.]
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสินีนาฏ ทองสุข

Email sineenatkk16@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 10:19 ชื่อผู้แต่ง Serway & Jewett
call number QC 21.3 S 492 2002
ชื่อเรื่อง Principles of Physics : a calculus-based text
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสินีนาฏ ทองสุข

Email sineenatkk16@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 10:19 ชื่อผู้แต่ง Serway
call number QC 21.2 C797
ชื่อเรื่อง Core concepts in college physics : CD-ROM trigonometry/algebra version
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสินีนาฏ ทองสุข

Email sineenatkk16@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 10:19 ชื่อผู้แต่ง Serway
call number QC 21.2 S492C 2006 V.1
ชื่อเรื่อง College physics . Raymond A. Serway ...[et al.]
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสินีนาฏ ทองสุข

Email sineenatkk16@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย. 2560 16:13 ชื่อผู้แต่ง สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
call number QR111 ส823
ชื่อเรื่อง จุลชีววิทยาทางดิน = Soil microbiology
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เสาวลักษณ์ สมบูรณ์

Email parkayco@gmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย. 2560 10:49 ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
call number HC79.E5 ส747อท (2551 ล.1)
ชื่อเรื่อง เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Natural resource and environmental economics / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว

Email thunma@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย. 2560 10:49 ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
call number HC79.E5 ส747อท (2551 ล.2)
ชื่อเรื่อง เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Natural resource and environmental economics / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว

Email thunma@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย. 2560 10:49 ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
call number HC79.E5 ส747อท (2551 ล.3)
ชื่อเรื่อง เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Natural resource and environmental economics / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว

Email thunma@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 5 เม.ย. 2560 16:08 ชื่อผู้แต่ง Cobb, Nancy J.
call number BF721 C653
ชื่อเรื่อง The child : infants, children, and adolescents / Nancy J. Cobb.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา

Email nilcha@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 5 เม.ย. 2560 16:08 ชื่อผู้แต่ง Clarke-Stewart, Alison, 1943-
call number HQ767.9 C611
ชื่อเรื่อง Children development through adolescence / Alison Clarke-Stewart, Joanne Barbara Koch.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา

Email nilcha@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 5 เม.ย. 2560 14:58 ชื่อผู้แต่ง Santrock, John W.
call number HQ767.9 S237 1996
ชื่อเรื่อง Child development / John W. Santrock.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา

Email nilcha@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 5 เม.ย. 2560 14:58 ชื่อผู้แต่ง Thomas, R. Murray.
call number BF721 T461 1996
ชื่อเรื่อง Comparing theories of child development / R. Murray Thomas.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา

Email nilcha@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 5 เม.ย. 2560 14:58 ชื่อผู้แต่ง Dutt, Suresh.
call number BF721 D979
ชื่อเรื่อง Understanding children / Suresh Dutt.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา

Email nilcha@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 5 เม.ย. 2560 14:32 ชื่อผู้แต่ง Dutt, Suresh.
call number LB1060.2 D979
ชื่อเรื่อง Behaviour modification and child development / Suresh Dutt.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา

Email nilcha@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 5 เม.ย. 2560 14:32 ชื่อผู้แต่ง Berndt, Thomas J., 1949-
call number HQ767.9 B524
ชื่อเรื่อง Child development / Thomas J. Berndt.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา

Email nilcha@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค. 2560 11:29 ชื่อผู้แต่ง ศูนย์คณิตศาสตรศึกษา
call number QA10.5 ค695
ชื่อเรื่อง คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จุฑาทิพย์ ้้้้แก้ว

Email juthti@kku.ac.th
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 3 มี.ค. 2560 03:17 ชื่อผู้แต่ง Richard Nelson-Jones.
call number BF637.C6 N427I 2005
ชื่อเรื่อง Introduction to counselling skill : texts and activities
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุวรี ฤกษ์จารี

Email suwaree2010@hotmail.com
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 3 มี.ค. 2560 03:17 ชื่อผู้แต่ง Philip Burnard
call number BF637.C6 B963 c.2
ชื่อเรื่อง Counselling skills training : a sourcebook of activites for trainers
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุวรี ฤกษ์จารี

Email suwaree2010@hotmail.com
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 28 ก.พ. 2560 08:17 ชื่อผู้แต่ง ชวลิต อัตถศาสตร์
call number KPT3405 ช283
ชื่อเรื่อง คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ : กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศและการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ / ชวลิต อัตถศาสตร์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว

Email thunma@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 28 ก.พ. 2560 08:17 ชื่อผู้แต่ง รังนรรค์ ธนะพรพันธุ์
call number HD9000.5 ข289
ชื่อเรื่อง ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ : สินค้าเกษตร / รังนรรค์ ธนะพรพันธุ์ บรรณาธิการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว

Email thunma@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 28 ก.พ. 2560 07:41 ชื่อผู้แต่ง กวี ชูกิจเกษม ว [บรรณาธิการ จิราวรรณ นันทพงศ์]
call number HG4661 ก324 2556
ชื่อเรื่อง เพาะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
รัชต โปชยะวาณิช

Email ratchata@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 28 ก.พ. 2560 07:36 ชื่อผู้แต่ง จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
call number JA75.8 จ623 (ทำรายการจองไว้)
ชื่อเรื่อง การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ณฐนนท์ เศษภักดี

Email non_wow039@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 28 ก.พ. 2560 03:28 ชื่อผู้แต่ง Earl R. Babbie
call number H62 B112P 2013
ชื่อเรื่อง The practice of social research
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ผศ.ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรัส

Email mnongn@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 28 ก.พ. 2560 03:28 ชื่อผู้แต่ง de Vaus, David A.
call number H62 V379
ชื่อเรื่อง Research design in social research
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ผศ.ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรัส

Email mnongn@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 27 ก.พ. 2560 10:48 ชื่อผู้แต่ง คทาวุธ ไชยเทพ ; [บรรณาธิการ ประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์]
call number QL464 ค138
ชื่อเรื่อง ปฏิบัติการกีฏวิทยา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นายมาโนช อุดมวัฒนะ

Email new-of-love@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 27 ก.พ. 2560 10:48 ชื่อผู้แต่ง ทรงยศ พิสิษฐ์กุล
call number QL463 ท143ก
ชื่อเรื่อง กีฏวิทยาเบื้องต้น = Introduction to entomology
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นายมาโนช อุดมวัฒนะ

Email new-of-love@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 27 ก.พ. 2560 10:48 ชื่อผู้แต่ง สุภาณี พิมพ์สมาน... [และคนอื่น ๆ] ; ทัศนีย์ แจ่มจรรยา บรรณาธิการ
call number QL464 บ126
ชื่อเรื่อง บทปฏิบัติการกีฏวิทยาเบื้องต้น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นายมาโนช อุดมวัฒนะ

Email new-of-love@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 2560 10:12 ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
call number JF1338.A2 ส747ปร
ชื่อเรื่อง ประมวลสาระชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ =Research methodology in public administration /มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วรรณพิมล มณีชื่น

Email ploy.wanpimon@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 2560 03:41 ชื่อผู้แต่ง พ. เมืองชมพู
call number PL4222 พ111
ชื่อเรื่อง สู่สมรภูมิภูพาน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลัดดา มาหนู

Email mladda@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 2560 03:21 ชื่อผู้แต่ง สุธิพรรณ กิจเจริญ
call number Rc641.7 H35 ย161
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วรรณี แก้วรัตน์

Email wannee.joy123@gmail.com
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 22 ก.พ. 2560 07:23 ชื่อผู้แต่ง George N. Agrios.
call number SB731 A58 1997
ชื่อเรื่อง Plant pathology
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

Email swilai@kku.ac.th
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 22 ก.พ. 2560 05:07 ชื่อผู้แต่ง สุภางค์
call number H62 ส837ก 2551
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จิตรลดา ทรัพย์มณี

Email chitraladas@kkumail.com
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 2560 15:06 ชื่อผู้แต่ง กฤษดาวรรณ หงษ์ลดารมภ์
call number P95.55 ม261
ชื่อเรื่อง มองสังคมผ่านวาทกรรม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สิริกัญญา สุขบท

Email tawanlas12@gmail.com
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 2560 11:45 ชื่อผู้แต่ง วิภาวรรณ มะโนมั่น
call number G ว656
ชื่อเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรกลางน้ำ เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี / วิภาวรรณ มะโนมั่น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
โชติกา จันทนา

Email peithanyaluk09@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 2560 11:42 ชื่อผู้แต่ง ณัฐปภัสญ์ สุวรรณาลัย
call number G ณ336
ชื่อเรื่อง สภาพและปัญหาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ / ณัฐปภัสญ์ สุวรรณาลัย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ณฐนนท์ เศษภักดี

Email non_wow039@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 2560 11:42 ชื่อผู้แต่ง ณัฐกฤตา ซีบะ
call number G ณ321
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาบ่อน้ำพุร้อนตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา / ณัฐกฤตา ซีบะ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ณฐนนท์ เศษภักดี

Email non_wow039@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 2560 11:42 ชื่อผู้แต่ง ปิยะฉัตร อุสาหะ
call number HF ป621
ชื่อเรื่อง การพัฒนาตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ปิยะฉัตร อุสาหะ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ณฐนนท์ เศษภักดี

Email non_wow039@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 2560 11:42 ชื่อผู้แต่ง ประชุม โพธิ์ทักษิณ
call number G ป241
ชื่อเรื่อง แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร / ประชุม โพธิ์ทักษิณ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ณฐนนท์ เศษภักดี

Email non_wow039@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 2560 11:42 ชื่อผู้แต่ง ลือชัย วรรณชัย
call number JS ล517
ชื่อเรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา / ลือชัย วรรณชัย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ณฐนนท์ เศษภักดี

Email non_wow039@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 2560 09:24 ชื่อผู้แต่ง กัลยาณี ไชยวรินทรกุล
call number QA266 ก412 2539
ชื่อเรื่อง พีชคณิตบูลีน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กนกวรรณ ชินอ่อน

Email ckanok@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 2560 05:00 ชื่อผู้แต่ง Dennis M. McCurnin, Joanna M. Bassert
call number SF745 C641 2006
ชื่อเรื่อง clinical textbook for veterinary technicians
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุวลักษณ์ ศรีสุภา

Email suvalukse@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 2560 04:19 ชื่อผู้แต่ง Evans, Kathy M
call number HQ1155 E92
ชื่อเรื่อง Introduction to feminist therapy : strategies for social and individual change
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

Email somrun@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.พ. 2560 08:07 ชื่อผู้แต่ง Airasian, Peter W.
call number LB3051 A298 2005
ชื่อเรื่อง Classroom assessment : concepts and applications
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
kannikar yingyaun

Email kannyi@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.พ. 2560 05:26 ชื่อผู้แต่ง Nattaphol Prakobkaew.
call number QP N281 2013
ชื่อเรื่อง Hemoglobin F determinants in Thailand : hematological and molecular studies / Nattaphol Prakobkaew.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เจนวิทย์ ถิ่นสุข

Email janwit.thin@hotmail.com
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 15 ก.พ. 2560 08:22 ชื่อผู้แต่ง โกดิน, เซธ
call number HF5415.32 ก932 2555
ชื่อเรื่อง การตลาดยุคใหม่เข้าใจลูกค้านอกกรอบ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาววิไลย์รัตน์ จันทร์อร่าม

Email wilaich@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 15 ก.พ. 2560 08:22 ชื่อผู้แต่ง บัคกิ้งแฮม, มาร์คัส
call number HF5549.5.M63 บ247 2553
ชื่อเรื่อง เจาะจุดแข็ง : วิธีพัฒนาพรสวรรค์ของลูกน้องและตัวคุญเอง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาววิไลย์รัตน์ จันทร์อร่าม

Email wilaich@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 15 ก.พ. 2560 06:03 ชื่อผู้แต่ง พิทักษ์ คำยศ
call number SF พ673ก
ชื่อเรื่อง การย่อยได้และแนวทางการใช้ประโยชน์ของสิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริกเพื่อเป็นอาหารผสมสำเร็จในโคพื้นเมือง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วศิน วุฒิวิชญานัต์

Email Termasat@hotmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 14 ก.พ. 2560 05:51 ชื่อผู้แต่ง จิตติ ติงศภัทิย์
call number KPT3800 จ419 2548/8 ล.2/1
ชื่อเรื่อง คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา. โดย จิตติ ติงศภัทิย์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศุจินธรา บุตรเอก

Email sujinthara8931@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ. 2560 07:52 ชื่อผู้แต่ง ลัดดาภรณ์ อินตาหามแห
call number TK ล243 2557
ชื่อเรื่อง ต้นทุนฐานกิจกรรมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /ลัดดาภรณ์ อินตาหามแห
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ. 2560 07:52 ชื่อผู้แต่ง อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์
call number LG395.T5.ข285วจก อ199
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่องต้นทุนฐานกิจกรรมรายหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ : กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น =Curricurum activity based costing of government bechelor degree case study : Fa...
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ. 2560 07:52 ชื่อผู้แต่ง ทัชกานต์ โลมรัตน์
call number LG ท341
ชื่อเรื่อง ต้นทุนการผลิตบัณฑิตโดยวิธีต้นทุนฐานกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี /ทัชกานต์ โลมรัตน์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ. 2560 07:52 ชื่อผู้แต่ง ดนุชา คุณพนิชกิจ
call number HF5686.C8 ด123 2553
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน /ดนุชา คุณพนิชกิจ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 7 ก.พ. 2560 09:13 ชื่อผู้แต่ง มะยูโซะ มะยาซิง
call number วพ JS ม269ก
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศิริรัตน์ ชินรงค์

Email siriratvaew2110@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 7 ก.พ. 2560 09:11 ชื่อผู้แต่ง Sturkie, Paul D
call number QL698 S935
ชื่อเรื่อง Avian physiology / Paul D. Sturkie.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธีรภัทร แก้วกัณหา

Email kheawkanha8@gmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 7 ก.พ. 2560 09:10 ชื่อผู้แต่ง อรทัย ทองคุปต์
call number วพ JS อ324
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทองในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส : ศึกษาเฉพาะกรณีถนนและไฟฟ้า
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศิริรัตน์ ชินรงค์

Email siriratvaew2110@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 7 ก.พ. 2560 09:10 ชื่อผู้แต่ง ตรีนพ ชื่นชม
call number วพ HD ต184
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศิริรัตน์ ชินรงค์

Email siriratvaew2110@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 7 ก.พ. 2560 09:01 ชื่อผู้แต่ง เจ๊ะดาหนี ทิ้งปากถ้ำ
call number วพ HC จ756
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ที่มีต่อการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานศึกษาเฉพาะกรณีไฟฟ้า ถนน ประปา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หทัยรัตน์ ไชยเลิศ

Email hathai_2412@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 7 ก.พ. 2560 09:01 ชื่อผู้แต่ง สุดสาย แดงดี
call number วพ JS ส767
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส : ศึกษาเฉพาะกรณีถนน ไฟฟ้าและประปา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หทัยรัตน์ ไชยเลิศ

Email hathai_2412@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 7 ก.พ. 2560 09:01 ชื่อผู้แต่ง พิษณุ ธนะสีลังกูร
call number วพ HD พ764
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หทัยรัตน์ ไชยเลิศ

Email hathai_2412@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 7 ก.พ. 2560 07:03 ชื่อผู้แต่ง ประพันธ์ ภานุภาค, บรรณาธิการ
call number QR181 ว585
ชื่อเรื่อง วิทยาภูมิคุ้มกัน = Principle of immunology
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวฤทัยพร ราชมัคร

Email ruthaiporn.kung@gmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 7 ก.พ. 2560 06:31 ชื่อผู้แต่ง edited by Micha Peleg, Edward B. Bagley.
call number TX541 P587
ชื่อเรื่อง Physical properties of foods
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิภาพร เส็งคำปาน

Email nipaporn@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 7 ก.พ. 2560 06:31 ชื่อผู้แต่ง edited by S. Suzanne Nielsen.
call number TX545 F686A 2010
ชื่อเรื่อง Food analysis
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิภาพร เส็งคำปาน

Email nipaporn@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 7 ก.พ. 2560 06:31 ชื่อผู้แต่ง Serpil Sahin and Servit Gulum Sumnu.
call number TX541 S131
ชื่อเรื่อง Physical properties of foods
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิภาพร เส็งคำปาน

Email nipaporn@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 2560 09:23 ชื่อผู้แต่ง นวลอนงค์ บุญฤทธิพงศ์
call number LB1028 น349 2553 c.2
ชื่อเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
yupin puangkaew

Email yupipu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 2560 09:23 ชื่อผู้แต่ง สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
call number LC45.3 ช613 2538 ล.8
ชื่อเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
yupin puangkaew

Email yupipu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 2560 09:23 ชื่อผู้แต่ง จริยา เสถบุตร
call number LB1028 จ167
ชื่อเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา = Methods of education research : 217 720
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
yupin puangkaew

Email yupipu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.พ. 2560 07:07 ชื่อผู้แต่ง สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร
call number 9744358319
ชื่อเรื่อง สถิติและวิธีวิจัยทางการประมง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วศิน วุฒิวิชญานัต์

Email Termasat@hotmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.พ. 2560 02:38 ชื่อผู้แต่ง ลักษณา ศิริมาลา
call number Q ล226
ชื่อเรื่อง ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 7E / ลักษณา ศิริมาลา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์

Email Phatra@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 1 ก.พ. 2560 08:52 ชื่อผู้แต่ง ศิวนาถ นันทพิชัย
call number Z699 ศ541 2553
ชื่อเรื่อง การค้นคืนสารสนเทศ = Information retrieval
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กันยารัตน์ เควียเซ่น

Email kandad@kku.ac.th
สารบรรณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 1 ก.พ. 2560 06:09 ชื่อผู้แต่ง จรัญ ไทยานนท์
call number HA29.5.T5 จ154ก 2529 ล.2
ชื่อเรื่อง ารวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตร 2 = Quantitative analysis in agricultural economics II
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ยุทธภูมิ ขุลาหล้า

Email haragu_4422@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 2560 17:10 ชื่อผู้แต่ง Maria Saarela
call number RM216 F979 2011
ชื่อเรื่อง Functional foods : concept to product
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธนิสร์ ปทุมานนท์

Email tanpad@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 2560 12:30 ชื่อผู้แต่ง ชัยอนันต์ สมุทวณิช
call number U104 ช451
ชื่อเรื่อง ยังเติร์กกับทหารประชาธิปไตย : การวิเคราะห์บทบาททหารในการเมืองไทย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วรรณพิมล มณีชื่น

Email Ploy_wanpimon@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 2560 12:30 ชื่อผู้แต่ง [โสภารัตน์ จารุสมบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ, พัชราภา ตันตราจิน ผู้ช่วยวิจัย]
call number JF1820 ส984
ชื่อเรื่อง ข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทยเรื่องทหารกับการเมือง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วรรณพิมล มณีชื่น

Email Ploy_wanpimon@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 2560 12:30 ชื่อผู้แต่ง กนลา สุขพานิช, วุฒิชัย มูลศิลป์
call number JF1820 ก127
ชื่อเรื่อง ทหารกับการเมือง : วิเคราะห์เปรียบเทียบ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วรรณพิมล มณีชื่น

Email Ploy_wanpimon@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 2560 12:30 ชื่อผู้แต่ง สุจิต บุญบงการ
call number JQ1745.A1 ส752 2534
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเมืองของไทย : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วรรณพิมล มณีชื่น

Email Ploy_wanpimon@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 2560 12:21 ชื่อผู้แต่ง สุรชาติ บำรุงสุข
call number UA853.T5 ส848
ชื่อเรื่อง ทหารกับประชาธิปไตย : จาก 14 ตุลา สู่ปัจจุบันและอนาคต
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศิวพล คำผาเยือง

Email KKU.NKC.PA3@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. 2560 10:57 ชื่อผู้แต่ง อมรสิริ ดิสสร
call number 9789749986479
ชื่อเรื่อง การควบคุมสินค้าคงคลัง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลักขณา รินทะไชย

Email lakkhana.rx389@gmail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. 2560 10:42 ชื่อผู้แต่ง วารี โรจน์สง่า
call number RA ว458ก
ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารคลังเวชภัณฑ์ยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลักขณา รินทะไชย

Email lakkhana.rx389@gmail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. 2560 08:13 ชื่อผู้แต่ง สิทธิชัย ประสานวงศ์
call number HF5548.4.M523 ส722ง
ชื่อเรื่อง คู่มือเรียนและใช้งาน Excel 2010 : โปรแกรมสร้างและจัดการตารางคำนวณ ฉบับสมบูรณ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางระเบียบ สาขวา

Email brabia@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. 2560 08:13 ชื่อผู้แต่ง บรรณาธิการ ธารี บางแก้ว
call number QA76.76.O63 ร832ก
ชื่อเรื่อง เรียนรู้คู่มือการใช้งาน Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางระเบียบ สาขวา

Email brabia@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. 2560 08:13 ชื่อผู้แต่ง วนิดา บุณยทัศนีย์กุล
call number QA76.9.D3 ว169
ชื่อเรื่อง คู่มือเรียนรู้และใช้งาน Access+Excel 2012-2013
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางระเบียบ สาขวา

Email brabia@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. 2560 03:43 ชื่อผู้แต่ง Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman ; [แปล] พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์
call number T57.6 ฮ459 2553
ชื่อเรื่อง การวิจัยดำเนินงาน (Introduction to operations research)
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
โสภิต ทับทิมหิน

Email sopit.tubtimhin@gmail.com
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. 2560 03:35 ชื่อผู้แต่ง พรเทพ ขอขจายเกียรติ
call number T57.6 พ242 2557
ชื่อเรื่อง การวิจัยดำเนินงาน (Operations research)
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
โสภิต ทับทิมหิน

Email sopit.tubtimhin@gmail.com
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 25 ม.ค. 2560 03:25 ชื่อผู้แต่ง ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ
call number DS566 ป17 ล.3
ชื่อเรื่อง เที่ยวทั่วไทย ชุดที่ 3
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สมโชค เพ็งลี

Email somchok@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 24 ม.ค. 2560 09:07 ชื่อผู้แต่ง ประชุม รอดประเสริฐ
call number HD30.28 ป241 2535
ชื่อเรื่อง นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นัทธมน เหมือนสร้อย

Email Pang_Nuttamon@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 24 ม.ค. 2560 03:23 ชื่อผู้แต่ง ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
call number DB2022 ธ312
ชื่อเรื่อง รักน้องต้องไปเช็ก : Czech & Austria /
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 24 ม.ค. 2560 03:23 ชื่อผู้แต่ง เนตรนภา แก้วแสงธรรม
call number DB2607 น785
ชื่อเรื่อง ปรากในรอยหนาว = Once upon a time Praque /
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 24 ม.ค. 2560 03:23 ชื่อผู้แต่ง กิ่งฉัตร
call number นว ก633ป 2557
ชื่อเรื่อง ปล่อยใจไปกับ--เช็ก /
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2560 08:17 ชื่อผู้แต่ง Clarence Henry Eckles, Willes Barnes Combs, Harold Macy.
call number SF257 E19 1951
ชื่อเรื่อง Milk and milk products / prepared for the use of agriculture college students
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์

Email chuleesa@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2560 08:17 ชื่อผู้แต่ง บวรศักดิ์ ลีนานนท์
call number SF245.T5 บ241ท
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารนม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์

Email chuleesa@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2560 08:17 ชื่อผู้แต่ง วรนุช ศรีเจษฎารักข์
call number SF251 ว218,WA715 ว218
ชื่อเรื่อง รายงานผลงานวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2542 เรื่องคุณภาพและทัศนคติในการบริโภคผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของผู้บริโภค /โดย วรนุช ศรีเจษฎารักข์, ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ, ปฏิมากร พะสุ...
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์

Email chuleesa@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2560 08:17 ชื่อผู้แต่ง Pieter Walstra, Jan T.M. Wouters, Tom J. Geurts
call number SF250.5 W229 2006
ชื่อเรื่อง Dairy science and technology
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์

Email chuleesa@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2560 08:17 ชื่อผู้แต่ง ชุติมา พิชญกุลมงคล
call number Pro.re.TE/F ช617ก 2533
ชื่อเรื่อง 667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหาร เรื่อง การศึกษาคุณภาพของน้ำนมดิบและนมพาสเจอร์ไรส์ที่ผลิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์

Email chuleesa@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ม.ค. 2560 09:52 ชื่อผู้แต่ง มงคล ยะภักดี
call number HV887.T5 ม114 c.3
ชื่อเรื่อง จิ๊บ จิ๊บ บทเรียนจากเรื่องเล่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดชุมพร
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลัดดา มาหนู

Email mladda@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ม.ค. 2560 09:52 ชื่อผู้แต่ง ประภาพร ผิวพันคำ
call number LG ป342
ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลัดดา มาหนู

Email mladda@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 18 ม.ค. 2560 03:49 ชื่อผู้แต่ง ทวีสุข แสนทวีสุข
call number SB433 ท233
ชื่อเรื่อง คู่มือสนามหญ้า
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลัดดา มาหนู

Email mladda@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 18 ม.ค. 2560 03:49 ชื่อผู้แต่ง ทวีสุข แสนทวีสุข
call number SB433 ท233อ
ชื่อเรื่อง เอกสารวิชาการคู่มือการจัดการสนามหญ้า / ทวีสุข แสนทวีสุข
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลัดดา มาหนู

Email mladda@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 18 ม.ค. 2560 03:49 ชื่อผู้แต่ง พงษ์การเกษตร
call number S654 พ147
ชื่อเรื่อง ปุ๋ยช่วยชาวบ้าน โครงการ 2
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลัดดา มาหนู

Email mladda@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 17 ม.ค. 2560 08:45 ชื่อผู้แต่ง ปัญญา พิชัยกำจรวุฒิ
call number
ชื่อเรื่อง การรักษาความปลอดภัย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
supannee upontian

Email supaup@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 17 ม.ค. 2560 08:38 ชื่อผู้แต่ง กิตติพงศ์ อันธพันธ์
call number
ชื่อเรื่อง สวนนงนุชกับธุรกิจรับจัดสวนเรียบง่ายบนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
supannee upontian

Email supaup@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 17 ม.ค. 2560 08:37 ชื่อผู้แต่ง บุษบา วงศ์พิมล
call number RT บ675ค
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดอัตรากำลังพยาบาล สภาพแวดล้อมในการทำงานกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กฤษณา กลางเภา

Email kidsana@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 17 ม.ค. 2560 08:21 ชื่อผู้แต่ง นิภาพร เงินคุณด้วง
call number LGน624
ชื่อเรื่อง การศึกษาบริบทการจัดสวัสดิการที่พักอาศัยแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อุไร รักความซื่อ

Email rurai@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 17 ม.ค. 2560 07:59 ชื่อผู้แต่ง พรรณี ประเสริฐวงศ์
call number HF5547
ชื่อเรื่อง การบริหารสำนักงาน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
supannee upontian

Email supaup@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 17 ม.ค. 2560 07:12 ชื่อผู้แต่ง นาฎนภา อารยะศิลปธร
call number RC น454
ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการทำงานของทีมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นาง รื่นฤดี แกานนาค

Email ruenrudeeka@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 17 ม.ค. 2560 07:12 ชื่อผู้แต่ง อาภิรมย์ ชิณโน
call number RA อ635ก
ชื่อเรื่อง กระบวนการบริหารและความสำเร็จของการเป็นที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานระดับดีมากโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นาง รื่นฤดี แกานนาค

Email ruenrudeeka@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 17 ม.ค. 2560 06:52 ชื่อผู้แต่ง -
call number BJ1185.T5 ค695ค
ชื่อเรื่อง คู่มือการจัดทำมาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พรนภา บัวตะมะ

Email pronnapa.buatama@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 17 ม.ค. 2560 06:52 ชื่อผู้แต่ง -
call number JQ1746.Z13E8 พ565
ชื่อเรื่อง พันธะแห่งภาระกิจ : แนวทางเพื่อปฏิบัติ (ประมวลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ)
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พรนภา บัวตะมะ

Email pronnapa.buatama@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 2560 07:54 ชื่อผู้แต่ง นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
call number HG4661 น678ซ
ชื่อเรื่อง เล่นหุ้นตามเซียน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาววิไลย์รัตน์ จันทร์อร่าม

Email wilaich@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 2560 07:54 ชื่อผู้แต่ง นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
call number HG4661 น678ข 2557
ชื่อเรื่อง รู้เขา รู้เรา เล่นหุ้น 100 ครั้ง ชนะ 70 ครั้ง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาววิไลย์รัตน์ จันทร์อร่าม

Email wilaich@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 2560 07:54 ชื่อผู้แต่ง ภาววิทย์ กลิ่นประทุม
call number HG4661 ภ476 2555
ชื่อเรื่อง แกะรอยหยักสมอง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาววิไลย์รัตน์ จันทร์อร่าม

Email wilaich@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค. 2560 07:48 ชื่อผู้แต่ง Tizard, Ian R
call number SF757.2 T625 2004
ชื่อเรื่อง Veterinary immunology : an introduction
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวฤทัยพร ราชมัคร

Email ruthaiporn.kung@gmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 11 ม.ค. 2560 08:36 ชื่อผู้แต่ง ทิพย์ชนก รัตโนสถ
call number K ท461ก 2524
ชื่อเรื่อง กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศิวพล คำผาเยือง

Email KKU.NKC.PA3@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 11 ม.ค. 2560 05:59 ชื่อผู้แต่ง พิภพ วชังเงิน
call number BJ1725 พ713
ชื่อเรื่อง จริยธรรมวิชาชีพ = Professional ethics
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2560 09:20 ชื่อผู้แต่ง อนุพล พาณิชย์โชติ
call number RC941 อ193 2558
ชื่อเรื่อง การแปลผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกเบื้องต้น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลัดดา มาหนู

Email mladda@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2560 09:19 ชื่อผู้แต่ง พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
call number BQ118 พ379ด 2544/10
ชื่อเรื่อง พุทธธรรม : (ฉบับเดิม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เจนจิรา โสภาภักดิ์

Email Janjira.sopapuk13@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2560 09:19 ชื่อผู้แต่ง บุญมี แท่นแก้ว
call number BJ1185.T5 บ527 2550
ชื่อเรื่อง จริยศาสตร์ = Ethics
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เจนจิรา โสภาภักดิ์

Email Janjira.sopapuk13@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2560 09:19 ชื่อผู้แต่ง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
call number BQ4570.L5 พ379ธ 2555
ชื่อเรื่อง ธรรมนูญชีวิต
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เจนจิรา โสภาภักดิ์

Email Janjira.sopapuk13@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2560 09:00 ชื่อผู้แต่ง Turley, Raymond V
call number T11 T941
ชื่อเรื่อง Understanding the structure of scientific and technical literature : a case-study approach / Raymond V. Turley.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิชา เจรืญศรี

Email nicha@gmail.com
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2560 08:58 ชื่อผู้แต่ง พิภพ วชังเงิน
call number BJ1725 พ713
ชื่อเรื่อง จริยธรรมวิชาชีพ = Professional ethics
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชลธิชา ชัยจันทร์

Email Chonticha.alfie37@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2560 08:58 ชื่อผู้แต่ง พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
call number BQ4570.L5 พ379ธ 2535
ชื่อเรื่อง พุทธธรรม : (ฉบับเดิม)
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชลธิชา ชัยจันทร์

Email Chonticha.alfie37@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2560 08:52 ชื่อผู้แต่ง Matthews, Janice R.
call number R119 M439 2008
ชื่อเรื่อง Successful scientific writing : a step-by-step guide for the biological and medical sciences / Janice R. Matthews and Robert W. Matthews.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิชา เจรืญศรี

Email nicha@gmail.com
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2560 08:52 ชื่อผู้แต่ง Council of Biology Editors.
call number R119 M439 2008
ชื่อเรื่อง Scientific style and format : the CBE manual for authors, editors, and publisher / Style Manual Committee, Council of Biology Editors.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิชา เจรืญศรี

Email nicha@gmail.com
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2560 08:52 ชื่อผู้แต่ง Day, Robert A.
call number T11 D274 1994
ชื่อเรื่อง How to write and publish a scientific paper / Robert A. Day.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิชา เจรืญศรี

Email nicha@gmail.com
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2560 08:52 ชื่อผู้แต่ง Beach, David P
call number Q180.3 B365
ชื่อเรื่อง Handbook for scientific and technical research / David P. Beach, Torsten K.E. Alvager.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิชา เจรืญศรี

Email nicha@gmail.com
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2560 08:47 ชื่อผู้แต่ง สันนิภา สุรทัตต์
call number SF757.2 ส597 2553
ชื่อเรื่อง วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ภาคปฏิบัติ = Practical veterinary immunology
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นัยนา เสนาศรี

Email naiyananok@hotmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2560 05:48 ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์
call number JQ1745 ส747อป 2547 ล.1
ชื่อเรื่อง เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย = Problems of Thai political development
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พรนภา บัวตะมะ

Email pronnapa.buatama@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2560 05:48 ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์
call number JQ1745 ส747อป 2547 ล.2
ชื่อเรื่อง เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย = Problems of Thai political development
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พรนภา บัวตะมะ

Email pronnapa.buatama@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2560 02:21 ชื่อผู้แต่ง นิศารัตน์ ทิพยดารา
call number SH167.T54 น689
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาการใช้เพอริไฟตอนร่วมกับการเลี้ยงปลานิลในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกร
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิศารัตน์ ทิพยดารา

Email nisati@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 2560 07:08 ชื่อผู้แต่ง ลิขิต ธีรเวคิน
call number JQ1741 ล413 2546
ชื่อเรื่อง วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย / ลิขิต ธีรเวคิน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พรนภา บัวตะมะ

Email pronnapa.buatama@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 2560 05:58 ชื่อผู้แต่ง Edward Krupat
call number BF353.5.C53 K94
ชื่อเรื่อง People in cities : the urban environment and its effects
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มนสิชา เพชรานนท์

Email monbej@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 2560 03:21 ชื่อผู้แต่ง ชูศรี เที้ยศิริเพชร
call number HF5686.H75 ช688
ชื่อเรื่อง การบัญชีโรงแรม : ระบบบัญชีและการควบคุม =Hotel accounting : accounting system and control /ชูศรี เที้ยศิริเพชร
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค. 2560 14:27 ชื่อผู้แต่ง Oweis, Issa S.
call number TD795.7 O97 1998
ชื่อเรื่อง Geotechnology of waste management
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กฤติกา ตระกูลงาม

Email krittr@kku.ac.th
สารบรรณคณะเทคโนโลยี กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค. 2560 14:27 ชื่อผู้แต่ง David E. Daniel
call number TD795.7 G352
ชื่อเรื่อง Geotechnical practice for waste disposal
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กฤติกา ตระกูลงาม

Email krittr@kku.ac.th
สารบรรณคณะเทคโนโลยี กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค. 2560 14:27 ชื่อผู้แต่ง Sara, Martin N.
call number TD795.7 S243
ชื่อเรื่อง Standard handbook for solid and hazardous waste facility assessments
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กฤติกา ตระกูลงาม

Email krittr@kku.ac.th
สารบรรณคณะเทคโนโลยี กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค. 2560 14:27 ชื่อผู้แต่ง Caldwell, Jack A
call number TD795.7 C147
ชื่อเรื่อง Principles and practice of waste encapsulation
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กฤติกา ตระกูลงาม

Email krittr@kku.ac.th
สารบรรณคณะเทคโนโลยี กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 21 ธ.ค. 2559 03:04 ชื่อผู้แต่ง กล้วยไม้ ธิพรพรรณ
call number RT ก288
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการกับการดำเนินงานของพยาบาลประจำการในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กฤษณา กลางเภา

Email kidsana@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 20 ธ.ค. 2559 12:21 ชื่อผู้แต่ง ณารา
call number นว ณ429ล 2557
ชื่อเรื่อง เลห์รักบุษา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พักตร์วิไล ศรีแสง

Email spakvi@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 20 ธ.ค. 2559 12:21 ชื่อผู้แต่ง แพรณัฐ
call number นว พ961ก
ชื่อเรื่อง กามเทพจำแลง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พักตร์วิไล ศรีแสง

Email spakvi@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 20 ธ.ค. 2559 12:21 ชื่อผู้แต่ง เก้าแต้ม
call number นว ก832กท
ชื่อเรื่อง กามเทพซ้อนกล
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พักตร์วิไล ศรีแสง

Email spakvi@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 20 ธ.ค. 2559 12:21 ชื่อผู้แต่ง ซ่อนกลิ่น
call number นว ซ116ร
ชื่อเรื่อง ราชันแดนเถื่อน /
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พักตร์วิไล ศรีแสง

Email spakvi@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 20 ธ.ค. 2559 12:21 ชื่อผู้แต่ง Shayna.
call number นว ช715ลค
ชื่อเรื่อง ลูบคมกามเทพ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พักตร์วิไล ศรีแสง

Email spakvi@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 20 ธ.ค. 2559 08:20 ชื่อผู้แต่ง ธาตุอาหารพืช / ยงยุทธ โอสถสภา
call number QK867 ย127
ชื่อเรื่อง ธาตุอาหารพืช
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศกุนตลา สุภาสัย

Email tidtee09@hotmail.com
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 2559 07:19 ชื่อผู้แต่ง งามนิจ อาจอินทร์
call number TK5105.88815 ง336 2557
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย = Semantic web technologies
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สาธิต กระเวนกิจ

Email Satit41617590@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 14 ธ.ค. 2559 02:20 ชื่อผู้แต่ง วัชรีวรรณ จันทะวงศ์
call number RA ว388 2558
ชื่อเรื่อง การดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดอุดรธานี / วัชรีวรรณ จันทะวงศ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กฤษณา กลางเภา

Email kidsana@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 7 ธ.ค. 2559 05:37 ชื่อผู้แต่ง พัชรี พลาวงศ์
call number PE1585 พ524 2553
ชื่อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์ = Introduction to semantics
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สิริกัญญา สุขบท

Email tawanlas12@gmail.com
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 5 ธ.ค. 2559 03:22 ชื่อผู้แต่ง ดนุชา คุณพนิชกิจ
call number HF5686.C8 ด123 2553
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน /ดนุชา คุณพนิชกิจ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 5 ธ.ค. 2559 03:22 ชื่อผู้แต่ง เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
call number HJ9750 บ784 2555 ล.1
ชื่อเรื่อง การบัญชีต้นทุน 1 =Cost accounting 1 /เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 5 ธ.ค. 2559 03:22 ชื่อผู้แต่ง นภาภรณ์ พลนิกรกิจ
call number HJ9750 น198 [254-] ล.1
ชื่อเรื่อง การบัญชีต้นทุน 1 /นภาภรณ์ พลนิกรกิจ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 5 ธ.ค. 2559 03:22 ชื่อผู้แต่ง ดวงมณี โกมารทัต
call number HF5686.C8 ด218ก 2552
ชื่อเรื่อง การบริหารต้นทุน =Cost management /ดวงมณี โกมารทัต
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 2559 08:56 ชื่อผู้แต่ง Wendy L. Martinez, Angel R. Martinez.
call number QA278 M385
ชื่อเรื่อง Exploratory data analysis with MATLAB
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศิริพร คำสะอาด

Email rsirip@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 30 พ.ย. 2559 07:09 ชื่อผู้แต่ง ไมตรี สุทธจิตต์
call number TP159.A5 อ198
ชื่อเรื่อง อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ = Free radicals and antioxidants
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวฤทัยพร ราชมัคร

Email ruthaiporn.kung@gmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 29 พ.ย. 2559 04:30 ชื่อผู้แต่ง ประภาเพ็ญ สุวรรณ.
call number BF323.C5 ป17
ชื่อเรื่อง ทัศนคติ : การวัด การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้ำฝน รุ่งวิศิษฎ์

Email 5854300175@kkumail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 29 พ.ย. 2559 04:30 ชื่อผู้แต่ง จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์
call number BF327 จ524 2547
ชื่อเรื่อง ทัศนคติ ความเชื่อและพฤติกรรม : การวัด การพยากรณ์และการเปลี่ยนแปลง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้ำฝน รุ่งวิศิษฎ์

Email 5854300175@kkumail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 29 พ.ย. 2559 04:30 ชื่อผู้แต่ง -
call number -
ชื่อเรื่อง -
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้ำฝน รุ่งวิศิษฎ์

Email 5854300175@kkumail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 28 พ.ย. 2559 07:50 ชื่อผู้แต่ง กาญจนา หงษ์ทอง
call number DD859 ก427
ชื่อเรื่อง เบอร์ลิน (คู่มือเดินทางท่องเที่ยว)
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 28 พ.ย. 2559 07:50 ชื่อผู้แต่ง อดิศักดิ์ จันทร์ดวง
call number DD43 อ129
ชื่อเรื่อง ใคร ๆ ก็ไปเที่ยวเยอรมนี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 28 พ.ย. 2559 07:50 ชื่อผู้แต่ง นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ
call number DD43 ท772
ชื่อเรื่อง เที่ยวรอบโลกชุดดินแดนในฝัน : เยอรมนี (ตะวันออก)
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 28 พ.ย. 2559 07:50 ชื่อผู้แต่ง หนุงหนิง, ศิริลักษณ์ สบประสงค์
call number DD43 ห159
ชื่อเรื่อง Survivor เยอรมัน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 28 พ.ย. 2559 07:50 ชื่อผู้แต่ง ชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์, จิตศมน เฟลตัน
call number DD258.42 ห156
ชื่อเรื่อง หน้าต่างสู่โลกกว้าง : เยอรมนี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 2559 03:50 ชื่อผู้แต่ง ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา
call number HD30.28 พ992ก
ชื่อเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา

Email rattysiri.b@gmail.com
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 2559 03:50 ชื่อผู้แต่ง มอร์แกน, มาร์ค
call number HD30.28 ม265
ชื่อเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ภาคปฏิบัติ = Executing your strategy
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา

Email rattysiri.b@gmail.com
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 2559 10:28 ชื่อผู้แต่ง กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา
call number QR100 ก173
ชื่อเรื่อง จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม = Environmental microbiology
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นายนครินทร์ เทอดเกียรติกุล

Email Beamromantic@hotmail.com
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 2559 10:28 ชื่อผู้แต่ง กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา
call number QR100 ศ464
ชื่อเรื่อง จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม = Environmental microbiology
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นายนครินทร์ เทอดเกียรติกุล

Email Beamromantic@hotmail.com
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 2559 10:28 ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ ศรีแดง
call number QH307.2 พ239
ชื่อเรื่อง ชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบื้องต้นสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม = Introduction to biology and microbiology for environmental engineering
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นายนครินทร์ เทอดเกียรติกุล

Email Beamromantic@hotmail.com
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 2559 10:28 ชื่อผู้แต่ง วีรานุช หลาง
call number QR100 ว853
ชื่อเรื่อง จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นายนครินทร์ เทอดเกียรติกุล

Email Beamromantic@hotmail.com
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 23 พ.ย. 2559 07:22 ชื่อผู้แต่ง เยาวลักษณ์ สุรพันธพิศิษฐ์
call number TX556.M4 ย547 2536
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พัชรี ศรีสวัสดิ์

Email srisawad2828@gmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2559 08:32 ชื่อผู้แต่ง อัญญรัตน์ ร่วมกระโทก
call number Z อ529
ชื่อเรื่อง การสร้างผลิตบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชาพันธคริตกานต์ จันทร์ขาว

Email somcha1@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2559 08:32 ชื่อผู้แต่ง ดวงพร เกี๋ยงคำ
call number TK5105.888 ด211ฉ
ชื่อเรื่อง คู่มือสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง : ฉบับปรับปรุง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชาพันธคริตกานต์ จันทร์ขาว

Email somcha1@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2559 08:32 ชื่อผู้แต่ง ณัฐวัฒน์ เต็มไชยวณิช
call number 9789745191761
ชื่อเรื่อง มหัศจรรย์สร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม XOOPS & E-book
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชาพันธคริตกานต์ จันทร์ขาว

Email somcha1@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2559 08:32 ชื่อผู้แต่ง บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด, กรรณิการ์ จินดารัตน์ .
call number Z1033.E43 ค695
ชื่อเรื่อง คู่มือการสร้างหนังสือ E-Book
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชาพันธคริตกานต์ จันทร์ขาว

Email somcha1@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2559 08:32 ชื่อผู้แต่ง เจเอสพี : สำหรับเวบโปรแกรมเมอร์
call number TK5105.8885.J38 น243
ชื่อเรื่อง นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชาพันธคริตกานต์ จันทร์ขาว

Email somcha1@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2559 03:29 ชื่อผู้แต่ง Findlay, Stuart E.G., ed Sinsabaugh, Robert L., 1956-, ed
call number QH541.5.W3 A656E
ชื่อเรื่อง Aquatic ecosystems : interactivity of dissolved organic matter / edited by Stuart E.G. Findlay, Robert L. Sinsabaugh.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
รัตนาพร ภูสถิตย์

Email rpple@hotmail.co.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 2559 04:02 ชื่อผู้แต่ง วาสนา พัฒนพีระเดช
call number DS586 พ357ม
ชื่อเรื่อง พระมหากรุณาธิคุณด้านทันตกรรมต่อประชาชนผู้ด้อยโอกาส
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
dutkan suwannatan

Email sdutka@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 2559 03:23 ชื่อผู้แต่ง สุทธิพงษ์ ขุนฤทธิ์
call number สุJS ส773ก
ชื่อเรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลระโนดเข้ากับเทศบาลตำบลระโนด เพื่อยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองระโนด จังหวัดสงขลา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธีรภัทร์ ประวัติตะ

Email boombloom123@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 2559 03:23 ชื่อผู้แต่ง ทัศนีย์ ทองสว่าง
call number HM606.T5 ท364
ชื่อเรื่อง สังคมวิทยา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ภาคภูมิ สุขีสนธิ์

Email toffy.cafe@gmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 2559 02:47 ชื่อผู้แต่ง /J.K. Rowling เขียน ; สุมาลี แปล ; งามพรรณ เวชชาชีวะ บรรณาธิการ
call number PZ90.T5 ร942 2543/8
ชื่อเรื่อง แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อัยยา เชียงพฤกษ์

Email aiyac@kkumail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 2559 02:47 ชื่อผู้แต่ง J.K. Rowling
call number PZ90.T5 ร942น 2546
ชื่อเรื่อง แฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อัยยา เชียงพฤกษ์

Email aiyac@kkumail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย. 2559 07:22 ชื่อผู้แต่ง คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ
call number CB478 ค333 2543 ล.2
ชื่อเรื่อง จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 2
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กิตติศักดิ์ ยศธสาร

Email yottasarn@yahoo.com
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 14 พ.ย. 2559 07:39 ชื่อผู้แต่ง Allred, Barry J., ed Daniels, Jeffrey J., ed Ehsani, Mohammad Reza., ed
call number QC806 H236
ชื่อเรื่อง Handbook of agricultural geophysics
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
รัตนาพร ภูสถิตย์

Email rpple@hotmail.co.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 2559 06:38 ชื่อผู้แต่ง Kemmis, Stephen
call number LB1705 K31 2013
ชื่อเรื่อง Kemmis, Stephen
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ผจงจิต ฤทธิตะมน

Email phachongjit@gmail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 2559 02:49 ชื่อผู้แต่ง อุทัยรัตน์ ณ นคร
call number SH167.C35 อ822ป - warehouse ag ห้อง 2100
ชื่อเรื่อง ปลาดุก การเพาะพันธุ์และการเลี้ยง -
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว

Email spenpu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 2559 02:49 ชื่อผู้แต่ง อุทัยรัตน์ ณ นคร
call number SH165 อ822 - warehouse ag ห้อง 2100
ชื่อเรื่อง การเพาะขยายพันธุ์ปลา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว

Email spenpu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 2559 02:49 ชื่อผู้แต่ง อุทัยรัตน์ ณ นคร
call number SH167.C35 อ822ด 2544 - warehouse ag ห้อง 2100
ชื่อเรื่อง ปลาดุก
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว

Email spenpu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 2559 02:49 ชื่อผู้แต่ง คณะผู้วิจัย อุทัยรัตน์ ณ นคร
call number วจ SH167.G64 อ822 Central Building 2 Room 2401, Research อาคาร 2 ชั้น 4
ชื่อเรื่อง รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ: การศึกษาสถานภาพและศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาแรดเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าสำคัญของจังหวัดอุทัยธานี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว

Email spenpu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย. 2559 08:59 ชื่อผู้แต่ง สุธาสินี ทองลิ่ม
call number HQ784.G3 ว913
ชื่อเรื่อง เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนัน /บรรณาธิการ สุธาสินี ทองลิ่ม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วชิราภรณ์ วงศ์บุตร

Email Wachiraphon1998@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย. 2559 08:59 ชื่อผู้แต่ง วิเศษ สุจินพรัหม
call number HV6722.T5 พ194 2557
ชื่อเรื่อง พนันพื้นบ้าน : การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วชิราภรณ์ วงศ์บุตร

Email Wachiraphon1998@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย. 2559 02:34 ชื่อผู้แต่ง เมเม่
call number DJ41 ม755
ชื่อเรื่อง The Netherlands : คู่มือนักเดินทางเนเธอร์แลนด์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย. 2559 02:34 ชื่อผู้แต่ง บลูเบิร์ด
call number D909 บ232
ชื่อเรื่อง เที่ยวรอบโลกสัญจรชุดยุโรปคอมแพ็ก (เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส)
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย. 2559 02:34 ชื่อผู้แต่ง Tinky Winky
call number DJ41 ท446
ชื่อเรื่อง ลุยทุ่งทิวลิปท่องแดนกังหันลม : ฮอลแลนด์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย. 2559 02:34 ชื่อผู้แต่ง กาญจนา หงษ์ทอง
call number DH40 ก427
ชื่อเรื่อง เที่ยวแบกเป้เส้นทางสุดเก๋ "เบเนลักซ์"
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย. 2559 02:34 ชื่อผู้แต่ง Eric Weiner, โตมร ศุขปรีชา
call number G465 ว815
ชื่อเรื่อง ภูมิศาสตร์แห่งความสุข = The geography of bliss
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 9 พ.ย. 2559 06:05 ชื่อผู้แต่ง สมพงษ์ พงษ์สาส์น
call number SF396.T5 ส263
ชื่อเรื่อง กสิกรรมธรรมชาติ เศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย--เพิ่มรายได้ : หมูหลุมดินชีวภาพ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มณีรัตน์ การรักษ์

Email nppl_2119@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 8 พ.ย. 2559 15:40 ชื่อผู้แต่ง สมาน เทศนา
call number SH167.B37 ส294
ชื่อเรื่อง โครงการปลาเลี้ยงปราศจากเชื้อปรสิตในบ่อปลา.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นัยนา เสนาศรี

Email naiyananok@hotmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 8 พ.ย. 2559 15:37 ชื่อผู้แต่ง สมาน เทศนา
call number QL391.P7 ส294
ชื่อเรื่อง ความสามารถในการติดต่อ และมีชีวิตอยู่ได้ของระยะติดต่อเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ตับในปลาร้า.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นัยนา เสนาศรี

Email naiyananok@hotmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 2559 13:28 ชื่อผู้แต่ง อิสยา จันทร์วิทยานุชิต
call number QW50 อ762 2553
ชื่อเรื่อง แบคทีเรียทางการแพทย์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นายคณพศ แต่งเมือง

Email t.kanaposh@kkumail.com
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 2 พ.ย. 2559 09:16 ชื่อผู้แต่ง สุวิทย์ ว่องวีระ,
call number PL4209.ค521 พ631 2535
ชื่อเรื่อง พิเคราะห์คึกฤทธิ์ พินิจ สี่แผ่นดิน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วีรวรรณ อุชายภิชาติ

Email veruch@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 2 พ.ย. 2559 09:12 ชื่อผู้แต่ง จุลลดา ภักดีภูมินทร์
call number นว ศ173ข 2533
ชื่อเรื่อง ขมิ้นกับปูน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วีรวรรณ อุชายภิชาติ

Email veruch@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 1 พ.ย. 2559 08:32 ชื่อผู้แต่ง Cedars, Marcelle I., ed
call number RC889 I43
ชื่อเรื่อง Infertility : practical pathways in obstetrics & gynecology
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อรอนงค์ บัวลา

Email onanong.kku@gmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 2559 15:30 ชื่อผู้แต่ง Cohen, Marlene Zichi
call number RT81.5 C678
ชื่อเรื่อง Hermeneutic phenomenological research : a practical guide for nurse researchers
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อรอนงค์ บัวลา

Email onanong.kku@gmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ต.ค. 2559 11:41 ชื่อผู้แต่ง กิ่งเพ็ชร วงส์พิเชษฐ์
call number RD531 ร451
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังระดับคอหักและมีอัมพาตร่วมด้วย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ปิยรัตน์ ไชยเชษฐ์

Email p.chaiyachet@gmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ต.ค. 2559 05:57 ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
call number HD85.T5 ค123ป 2532-34
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่หก พ.ศ. 2532-2534 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
คุณกรปภา ใจซื่อ

Email b02sanami@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ต.ค. 2559 03:18 ชื่อผู้แต่ง สุษม ศุภนิตย์
call number K ส883 2556
ชื่อเรื่อง คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์

Email chuleesa@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ต.ค. 2559 03:18 ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
call number HC79.C63 ป352
ชื่อเรื่อง ประมวลปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือบริการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์

Email chuleesa@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ต.ค. 2559 03:18 ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
call number HC79.C63 ห146
ชื่อเรื่อง หนังสือรวบรวมบทความเผยแพร่ความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์

Email chuleesa@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ต.ค. 2559 03:18 ชื่อผู้แต่ง ประทีป อ่าววิจิตรกุล
call number KPT3276 ป278
ชื่อเรื่อง การดำเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับ Concise /ประทีป อ่าววิจิตรกุล
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์

Email chuleesa@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 26 ต.ค. 2559 08:36 ชื่อผู้แต่ง -
call number LB1628.5.T364 ศ615มปค 2533
ชื่อเรื่อง คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุวิมล พลเยี่ยม

Email psuvimala@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 26 ต.ค. 2559 08:36 ชื่อผู้แต่ง -
call number LB1628.5.T364 ศ311ค 2533
ชื่อเรื่อง คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) /กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุวิมล พลเยี่ยม

Email psuvimala@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 25 ต.ค. 2559 05:10 ชื่อผู้แต่ง วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
call number วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม5, 1 (มิ.ย.2552-พ.ค. 2553) 7-12 :ภาพประกอบ
ชื่อเรื่อง แอสตาแซนธินคุณค่าที่มากกว่าความเป็นสี =Astaxanthin more values than society as a colorant.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วศิน วุฒิวิชญานัต์

Email Termasat@hotmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 25 ต.ค. 2559 02:55 ชื่อผู้แต่ง Kirkpatrick, Betty
call number PE1128 K59R (ต้องการหนังสือ v.1-v.4 และ CD V.1-V.4)
ชื่อเรื่อง Read and understand : sharpens your reading comprehension and vocabulary skills
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล

Email rungthip@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 25 ต.ค. 2559 02:45 ชื่อผู้แต่ง Kirkpatrick, Betty
call number PE1128 K59R (ต้องการหนังสือ 4 เล่ม และ CD V.1-V.4)
ชื่อเรื่อง Read and understand : sharpens your reading comprehension and vocabulary skills
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล

Email rungthip@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 2559 16:59 ชื่อผู้แต่ง ยอดยิ่ง เทพธรานนท์
call number RM275 ย176 [255-]
ชื่อเรื่อง ระบบภูมิคุ้มกันเบื้องต้น - ค.ศ. 2000
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นัยนา เสนาศรี

Email naiyananok@hotmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 2559 16:42 ชื่อผู้แต่ง วิทยา กดุมภะ
call number RM217 ว582
ชื่อเรื่อง เบต้ากลูแคน = Betaglucan : เสริมภูมิคุ้มกัน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นัยนา เสนาศรี

Email naiyananok@hotmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2559 05:17 ชื่อผู้แต่ง นันทวัฒน์ บรมานันท์
call number JF491 น424ก
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่องกระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ /[คณะผู้วิจัย นันทวัฒน์ บรมานันท์ หัวหน้าคณะ ; เชาวนะ ไตรมาศ ... และคนอื่นๆ]
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จิระภัทร มูลสูตร

Email jirapat0mun@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2559 05:17 ชื่อผู้แต่ง -
call number JF ค181
ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จิระภัทร มูลสูตร

Email jirapat0mun@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2559 05:17 ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ.
call number JQ1749.A795 ค695 2547
ชื่อเรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานของสาขาพรรคการเมือง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จิระภัทร มูลสูตร

Email jirapat0mun@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 19 ต.ค. 2559 07:43 ชื่อผู้แต่ง Phillips, Lynn
call number Q158.5 L722D
ชื่อเรื่อง Drug abuse
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กฤษณา กลางเภา

Email kidsana@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 18 ต.ค. 2559 15:11 ชื่อผู้แต่ง สุวิมล ว่องวาณิช
call number LB1028.24 ส882 2547
ชื่อเรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน =Classroom action research /สุวิมล ว่องวาณิช
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ผจงจิต ฤทธิตะมน

Email phachongjit@gmail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 18 ต.ค. 2559 15:09 ชื่อผู้แต่ง ธีรวุฒิ เอกะกุล
call number LB1028.24 ธ649 2552
ชื่อเรื่อง การวิจัยปฏิบัติการ =Action research /ธีรวุฒิ เอกะกุล
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ผจงจิต ฤทธิตะมน

Email phachongjit@gmail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559 19:29 ชื่อผู้แต่ง Richmond, Barry.
call number HD30.23 R532 2000
ชื่อเรื่อง The "thinking" in systems thinking /by Barry Richmond.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ผจงจิต ฤทธิตะมน

Email phachongjit@gmail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559 19:08 ชื่อผู้แต่ง พรเพ็ญ เปรมโยธิน
call number RM101 ป525
ชื่อเรื่อง ปัญหาจากการใช้ยา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ผจงจิต ฤทธิตะมน

Email phachongjit@gmail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559 12:48 ชื่อผู้แต่ง ปณรัตน์ ผาดี
call number SH171ป146
ชื่อเรื่อง โรคและการวินิจฉัยโรคปลา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นัยนา เสนาศรี

Email naiyananok@hotmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559 12:18 ชื่อผู้แต่ง ศรันยา เจียจันทร์พงษ์
call number อาหาร & สุขภาพ24, 154 (2555) 8-12
ชื่อเรื่อง แอสตาแซนธิน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วศิน วุฒิวิชญานัต์

Email Termasat@hotmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559 02:44 ชื่อผู้แต่ง ทองหล่อ วงษ์ธรรมา
call number B121 ท322
ชื่อเรื่อง ปรัชญาตะวันออก = Eastern philosophy
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ไพรินทร์ ยอดสุบัน

Email pairin.sar@mahidol.edu
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559 02:42 ชื่อผู้แต่ง ทองหล่อ วงษ์ธรรมา
call number LB880 ท322
ชื่อเรื่อง พื้นฐานปรัชญาการศึกษา : ภูมิปัญญาของตะวันออกและตะวันตก = Fundamental of educational philosophy : Eastern and Western intelligence
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ไพรินทร์ ยอดสุบัน

Email pairin.sar@mahidol.edu
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559 02:40 ชื่อผู้แต่ง ประยงค์ สุวรรณบุบผา
call number H61 ป362
ชื่อเรื่อง สังคมปรัชญา : แนวคิดตะวันออก-ตะวันตก = social philosophy Eastern and Western thought
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ไพรินทร์ ยอดสุบัน

Email pairin.sar@mahidol.edu
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559 02:38 ชื่อผู้แต่ง Magee, Bryan.
call number B74 M191 2010
ชื่อเรื่อง The story of philosophy
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ไพรินทร์ ยอดสุบัน

Email pairin.sar@mahidol.edu
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559 02:35 ชื่อผู้แต่ง ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์
call number B798.T5 ช432 2547 ล.2
ชื่อเรื่อง รัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 2 = Modern Western Philosophy 2
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ไพรินทร์ ยอดสุบัน

Email pairin.sar@mahidol.edu
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559 02:32 ชื่อผู้แต่ง Jonathan Ree and J.O. Urmson.
call number B41 C744 2005
ชื่อเรื่อง The concise encyclopedia of Western philosophy
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ไพรินทร์ ยอดสุบัน

Email pairin.sar@mahidol.edu
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559 02:30 ชื่อผู้แต่ง Kenny, Anthony, 1931-
call number B72 K36N
ชื่อเรื่อง A new history of Western philosophy : in four parts / Anthony Kenny.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ไพรินทร์ ยอดสุบัน

Email pairin.sar@mahidol.edu
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 2559 04:03 ชื่อผู้แต่ง ไมตรี สุทธจิตต์
call number TP159.A5 อ198
ชื่อเรื่อง อนุมูลอิสระและสารต้าน...
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล

Email vibuch@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค. 2559 07:02 ชื่อผู้แต่ง เริงศักดิ์ กตเวทิน
call number S591.5 ร799 2542
ชื่อเรื่อง ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น :ตอนการกำเนิด การจำแนก และการสำรวจดิน /เริงศักดิ์ กตเวทิน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
รัตนาพร ภูสถิตย์

Email rpple@hotmail.co.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 12 ต.ค. 2559 04:55 ชื่อผู้แต่ง Fetterman, David M
call number H62 F421
ชื่อเรื่อง Foundations of empowerment evaluation
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล

Email plukaw@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 12 ต.ค. 2559 03:08 ชื่อผู้แต่ง Kirkpatrick, Betty
call number PE1128 K59R V.1-v.3
ชื่อเรื่อง Read and understand : sharpens your reading comprehension and vocabulary skills
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล

Email rungthip@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 12 ต.ค. 2559 02:47 ชื่อผู้แต่ง Kirkpatrick, Betty
call number PE1128 K59R
ชื่อเรื่อง Read and understand : sharpens your reading comprehension and vocabulary skills
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล

Email rungthip@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 11 ต.ค. 2559 09:17 ชื่อผู้แต่ง กรมศิลปากร
call number PL4202 ส316 2522
ชื่อเรื่อง สมุทรโฆษคำฉันท์ : ฉบับชำระใหม่มีเชิงอรรถ พร้อมด้วยภาพถ่ายจากจิตรกรรม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สิริกัญญา สุขบท

Email tawanlas12@gmail.com
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 10 ต.ค. 2559 07:37 ชื่อผู้แต่ง พยนต์ ทิมเจริญ
call number JQ959.A5 พ215
ชื่อเรื่อง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว "การเมืองการปกครอง"
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศักดิ์สิทธิ์ บุญดีมาก

Email Saksitsan@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 10 ต.ค. 2559 07:37 ชื่อผู้แต่ง วิพร เกตุแก้ว
call number DS555.84 ว641 2553
ชื่อเรื่อง การเมืองในลาว = Politics in Lao
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศักดิ์สิทธิ์ บุญดีมาก

Email Saksitsan@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 10 ต.ค. 2559 07:37 ชื่อผู้แต่ง สุรชัย ศิริไกร
call number HC443 ส847 2548
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองลาว
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศักดิ์สิทธิ์ บุญดีมาก

Email Saksitsan@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 10 ต.ค. 2559 07:37 ชื่อผู้แต่ง -
call number -
ชื่อเรื่อง -
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศักดิ์สิทธิ์ บุญดีมาก

Email Saksitsan@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2559 08:27 ชื่อผู้แต่ง ดานา แดเนียล
call number HD42 ด391
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์ความขัดแย้ง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ปิยรัตน์ ไชยเชษฐ์

Email p.chaiyachet@gmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2559 07:57 ชื่อผู้แต่ง จรวย แก่นวงษ์คำ
call number GV436 จ17 2516
ชื่อเรื่อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย = Physical fitness test
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ณัฐพล ไตรเพิ่ม

Email nattra@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2559 07:57 ชื่อผู้แต่ง สุเนตุ นวกิจกุล
call number GV436 ส822
ชื่อเรื่อง การสร้างสมรรถภาพทางกาย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ณัฐพล ไตรเพิ่ม

Email nattra@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2559 07:57 ชื่อผู้แต่ง กรมอนามัย. กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
call number GV436 ค695 (AV)
ชื่อเรื่อง คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข [electronic resource]
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ณัฐพล ไตรเพิ่ม

Email nattra@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2559 07:57 ชื่อผู้แต่ง กองส่งเสริมพลศึกษา
call number GV436 พ17
ชื่อเรื่อง การทดสอบสมรรถภาพทางกายเยาวชนไทย อายุ 6-18 ปี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ณัฐพล ไตรเพิ่ม

Email nattra@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2559 03:32 ชื่อผู้แต่ง ศิริชัย ธรรมวานิช, ผู้แปล
call number Q163 ห144ชย 2544
ชื่อเรื่อง ยวดยานและการขนส่ง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มณีรัตน์ การรักษ์

Email nppl_2119@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2559 03:32 ชื่อผู้แต่ง ซอพปรา, ซูนิล
call number HD38.5 ซ321 2546
ชื่อเรื่อง การจัดการโซ่อุปทาน = Supply chain management strategy, planning, and operation
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มณีรัตน์ การรักษ์

Email nppl_2119@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 2559 05:01 ชื่อผู้แต่ง ผดุง อารยะวิญญู
call number LC4713.2 ผ179 2545 Location Central Library
ชื่อเรื่อง วิธีสอนเด็กสมาธิสั้น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางปนัดดา ญวนกระโทก

Email panyua@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 2559 05:01 ชื่อผู้แต่ง รักลูก
call number RJ506.L4 ล699 2545
ชื่อเรื่อง ลูกของเราเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่า ?
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางปนัดดา ญวนกระโทก

Email panyua@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 5 ต.ค. 2559 08:30 ชื่อผู้แต่ง ชุติระ ระบอบ
call number HD38.5 ช617
ชื่อเรื่อง การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มณีรัตน์ การรักษ์

Email nppl_2119@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 5 ต.ค. 2559 08:30 ชื่อผู้แต่ง -
call number HD38.5 ก446
ชื่อเรื่อง การจัดการโลจิสติกส์ในประเทศไทย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มณีรัตน์ การรักษ์

Email nppl_2119@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 5 ต.ค. 2559 08:30 ชื่อผู้แต่ง -
call number -
ชื่อเรื่อง -
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มณีรัตน์ การรักษ์

Email nppl_2119@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 4 ต.ค. 2559 09:18 ชื่อผู้แต่ง เฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ
call number วพ JS ฉ412
ชื่อเรื่อง การประเมินวัดความเป็นผู้นำของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พรนภา กองทองเหลา

Email phonnapa_on@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 4 ต.ค. 2559 09:18 ชื่อผู้แต่ง นรภัทร เพชราภรณ์
call number วพ JS น218
ชื่อเรื่อง คุณลักษณะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนำตบลในเขตอำเภอละแม จังหวัดชุมพร : ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบลและผู้ใหญ่บ้าน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พรนภา กองทองเหลา

Email phonnapa_on@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 3 ต.ค. 2559 09:29 ชื่อผู้แต่ง ถาวร มาต้น
call number RA440.85 ถ332 2557
ชื่อเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศิริพร คำสะอาด

Email rsirip@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 3 ต.ค. 2559 02:59 ชื่อผู้แต่ง ลัดดาภรณ์ อินตาหามแห
call number TK ล243 2557
ชื่อเรื่อง ต้นทุนฐานกิจกรรมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ลัดดาภรณ์ อินตาหามแห
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 2559 04:28 ชื่อผู้แต่ง Roberta G. Steinberg: ผู้เขียน ; [ผู้แปล: ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์]
call number PE1130.T45 ส186
ชื่อเรื่อง คู่มือเตรียมสอบ TOEFL
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จันทรรัตน สิทธิสมจินต์

Email bonsir@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 2559 04:28 ชื่อผู้แต่ง พจนารถ พุทธิพงษ์
call number PE1128 พ175 2552
ชื่อเรื่อง 5 สัปดาห์พิชิต TOEFL
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จันทรรัตน สิทธิสมจินต์

Email bonsir@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 2559 04:28 ชื่อผู้แต่ง ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี
call number PE1130.T5 ธ152 2555
ชื่อเรื่อง เคล็ดลับสอบ TOEFL iBT
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จันทรรัตน สิทธิสมจินต์

Email bonsir@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 2559 04:28 ชื่อผู้แต่ง พนิตนาฏ ชูฤกษ์
call number PE1130.T5 พ211 2550 ล.1
ชื่อเรื่อง เทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL โดยไม่ต้องแปลโจทย์ 1
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จันทรรัตน สิทธิสมจินต์

Email bonsir@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย. 2559 07:26 ชื่อผู้แต่ง Kitzinger, Sheila
call number RJ216 K62
ชื่อเรื่อง Breastfeeding
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สิริมา ศรีตั้งศิริกุล

Email auaair_kitty@hotmail.com
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 28 ก.ย. 2559 10:04 ชื่อผู้แต่ง มาร์ติน, ฟิลิป
call number HD8700.55 ม369
ชื่อเรื่อง แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติในประเทศไทย = Thailand : improving the management of foreign workers
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศรชัย บุญปั๋น

Email Sornchai_kong@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 28 ก.ย. 2559 09:42 ชื่อผู้แต่ง Watson, Robert T., ed
call number SD390.7.C55 L253
ชื่อเรื่อง Land use, land-use change, and forestry / edited by Robert T. Watson ... [et al.]
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นีรนุช ผิวแดง

Email neeranuch68@gmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 28 ก.ย. 2559 09:42 ชื่อผู้แต่ง คณากร ศรีโคตร
call number S ค127
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินในสภาพพื้นที่ลาดเอียงซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน : จากไร่อ้อยเป็นไม้ยืนต้นหลากชนิด / คณากร ศรีโคตร
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นีรนุช ผิวแดง

Email neeranuch68@gmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 28 ก.ย. 2559 09:42 ชื่อผู้แต่ง Elena Milanova, Yukio Himiyama, Ivan Bicik.
call number HD108.3 U55
ชื่อเรื่อง Understanding land-use and land-cover change in global regional context
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นีรนุช ผิวแดง

Email neeranuch68@gmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 28 ก.ย. 2559 09:42 ชื่อผู้แต่ง Eric F. Lambin, Helmut Geist (eds.)
call number HD108.3 L264 2006
ชื่อเรื่อง Land-use and land-cover change : local processes and global impacts
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นีรนุช ผิวแดง

Email neeranuch68@gmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 28 ก.ย. 2559 09:42 ชื่อผู้แต่ง Stevenson, F.J. (Frank J.)
call number S592.7 S847
ชื่อเรื่อง Cycles of soil : carbon, nitrogen, phosphorus, sulfur, micronutrients
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นีรนุช ผิวแดง

Email neeranuch68@gmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 28 ก.ย. 2559 08:15 ชื่อผู้แต่ง อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์
call number LG395.T5.ข285วจก อ199
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่องต้นทุนฐานกิจกรรมรายหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ : กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 27 ก.ย. 2559 05:32 ชื่อผู้แต่ง คิโยซากิ, โรเบิร์ต
call number HG179 ค451
ชื่อเรื่อง พ่อรวยสอนลูก = Rich dad poor dad
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
รัชต โปชยะวาณิช

Email ratchata@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 2559 07:04 ชื่อผู้แต่ง เขมิกา ลมไธสง
call number RA1055 ข669
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการประยุกต์ใช้มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์เพื่อระบุเพศและเลือดของมนุษย์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชาญณรงค์ สุขประเสริฐ

Email suknarong@yahoo.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 2559 07:04 ชื่อผู้แต่ง ภารดี อาษา
call number TX531 ภ464 2555
ชื่อเรื่อง การปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในอาหารที่จำหน่ายรอบโรงเรียน ในจังหวัดชลบุรี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชาญณรงค์ สุขประเสริฐ

Email suknarong@yahoo.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 2559 07:04 ชื่อผู้แต่ง ชนินทร์ เจริญพงศ์
call number TX531 ร451ร
ชื่อเรื่อง รายงานผลการวิจัยเรื่องการสำรวจสถานะการณ์ของ "บอแร็กซ์" วัตถุห้ามใช้ในอาหาร
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชาญณรงค์ สุขประเสริฐ

Email suknarong@yahoo.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 2559 07:03 ชื่อผู้แต่ง เขมิกา ลมไธสง
call number RA1055 ข669
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการประยุกต์ใช้มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์เพื่อระบุเพศและเลือดของมนุษย์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชาญณรงค์ สุขประเสริฐ

Email suknarong@yahoo.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 2559 07:03 ชื่อผู้แต่ง ภารดี อาษา
call number TX531 ภ464 2555
ชื่อเรื่อง การปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในอาหารที่จำหน่ายรอบโรงเรียน ในจังหวัดชลบุรี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชาญณรงค์ สุขประเสริฐ

Email suknarong@yahoo.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 2559 07:03 ชื่อผู้แต่ง ชนินทร์ เจริญพงศ์
call number TX531 ร451ร
ชื่อเรื่อง รายงานผลการวิจัยเรื่องการสำรวจสถานะการณ์ของ "บอแร็กซ์" วัตถุห้ามใช้ในอาหาร
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชาญณรงค์ สุขประเสริฐ

Email suknarong@yahoo.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 2559 06:45 ชื่อผู้แต่ง กุลยา ตันติผลาชีวะ
call number HQ777.95 ก.728
ชื่อเรื่อง ให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงหลาน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวกรรณิกา ภูธรเลิศ

Email kankylove_01@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 2559 06:31 ชื่อผู้แต่ง คณะกรรมการจริยธรรมสภาพัฒนาการเมือง
call number JQ1746.Z13E8 ป352
ชื่อเรื่อง ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จันทรารักษ์ ชาพิทักษ์

Email Juntarak_ping12@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 2559 06:31 ชื่อผู้แต่ง อุดม มุ่งเกษม, บรรณาธิการ
call number JQ1745.A1 ก459
ชื่อเรื่อง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี = Good governanc
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จันทรารักษ์ ชาพิทักษ์

Email Juntarak_ping12@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 2559 05:42 ชื่อผู้แต่ง Dirk Pfeiffer , Tim Robinson , Mark Stevenson , etc.
call number RA652.2.M3 S738
ชื่อเรื่อง Spatial Analysis in Epidemiology
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวสุมลรัตน์ นิ่มกิ่งรัตน์

Email sumolrat_ph@yahoo.com
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 2559 02:39 ชื่อผู้แต่ง ธาริน สิทธิธรรมชารี
call number QA76.9.D3 ธ525ก 2551
ชื่อเรื่อง บริหารและจัดการฐานข้อมูลระดับมืออาชีพ Microsoft SQL Server 2005
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พงษ์ระพี รวมธรรม

Email avetavos@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 2559 02:39 ชื่อผู้แต่ง วรเศรษฐ สุวรรณิก
call number QA76.73.J38 ว288จส
ชื่อเรื่อง Java GUI using NetBeans (Edition 2.0)
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พงษ์ระพี รวมธรรม

Email avetavos@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 24 ก.ย. 2559 09:53 ชื่อผู้แต่ง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
call number DOC HV ส179
ชื่อเรื่อง สถานพินิจฯ ไม่ใช่คุกเด็ก
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
โซวอี้ สำอางเนตร

Email Saisamorn.sw@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 24 ก.ย. 2559 09:53 ชื่อผู้แต่ง กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
call number HV8688 ก218
ชื่อเรื่อง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
โซวอี้ สำอางเนตร

Email Saisamorn.sw@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 24 ก.ย. 2559 09:53 ชื่อผู้แต่ง พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา
call number K พ439ค 2531
ชื่อเรื่อง คำอธิบาย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
โซวอี้ สำอางเนตร

Email Saisamorn.sw@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 24 ก.ย. 2559 09:53 ชื่อผู้แต่ง วรวิทย์ ฤทธิทิศ
call number KPT4720 ว281 2553
ชื่อเรื่อง หลักกฎหมายการดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว : การดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว การถามปากคำ การสอบสวนและการสืบพยานเด็ก ลักษณะเฉพาะของศาลเยาวชนและครอบครัว สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็ก ...
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
โซวอี้ สำอางเนตร

Email Saisamorn.sw@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 24 ก.ย. 2559 02:34 ชื่อผู้แต่ง กรมตรวจปัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย
call number วจ HD3082.55.A4 ร451สบท
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการทุกรูปแบบ ประจำปี ...
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ฤทธิพล กัญญาเขียว

Email bmw_623@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 24 ก.ย. 2559 02:34 ชื่อผู้แต่ง พีระพงษ์ แพงไพรี และคณะ
call number HA29.5.T5 บ126
ชื่อเรื่อง บทปฏิบัตการสถิติเพื่อการวิจัย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ฤทธิพล กัญญาเขียว

Email bmw_623@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 24 ก.ย. 2559 02:25 ชื่อผู้แต่ง ทัศนคติ = Attitude
call number BF327 ธ231 [2555]
ชื่อเรื่อง ธนา วีกิจนุเคราะห์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้ำฝน รุ่งวิศิษฎ์

Email phon1998@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 24 ก.ย. 2559 02:25 ชื่อผู้แต่ง ฮาร์เรล, คีธ
call number BF327 ฮ369
ชื่อเรื่อง ทัศนคติ เจตคติ เต็ม 100 = Attitude is everything
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้ำฝน รุ่งวิศิษฎ์

Email phon1998@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 24 ก.ย. 2559 02:25 ชื่อผู้แต่ง รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์
call number BF327 ร169
ชื่อเรื่อง เอกสารคำสอนวิชาวผ 306 การวัดทัศนคติเบื้องต้น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้ำฝน รุ่งวิศิษฎ์

Email phon1998@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 21 ก.ย. 2559 03:31 ชื่อผู้แต่ง นิตยา ดังไธสง
call number วพ S น577
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภาพต่างกันต่อการเปลี่ยนรูปไนโตรเจนและการสะสมอินทรียวัตถุในดินนาเนื้อทรายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศกุนตลา สุภาสัย

Email tidtee09@hotmail.com
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 21 ก.ย. 2559 03:31 ชื่อผู้แต่ง นิตยา ดังไธสง
call number วพ S น577
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภาพต่างกันต่อการเปลี่ยนรูปไนโตรเจนและการสะสมอินทรียวัตถุในดินนาเนื้อทรายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศกุนตลา สุภาสัย

Email tidtee09@hotmail.com
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 20 ก.ย. 2559 09:33 ชื่อผู้แต่ง จิราพร เขียวอยู่
call number RA409 จ553ว 2557
ชื่อเรื่อง วิธีสถิติสำหรับการวัดด้านสุขภาพ = Statistical methods for health measurement
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 20 ก.ย. 2559 06:03 ชื่อผู้แต่ง บุรี พรหมลักขโณ
call number DS570.6.บ648 บ648 2528
ชื่อเรื่อง ที่ระลึก 72 ปี บุรี พรหมลักขโณ 15 พฤษภาคม 2528
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หลิงหลิง สาลัง

Email srisee@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 20 ก.ย. 2559 06:03 ชื่อผู้แต่ง คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร
call number DS571 บ779 2557
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย = A history of Thailand
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หลิงหลิง สาลัง

Email srisee@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 20 ก.ย. 2559 05:33 ชื่อผู้แต่ง บุรี พรหมลักขโณ
call number DS570.6.บ648 บ648 2528
ชื่อเรื่อง ที่ระลึก 72 ปี บุรี พรหมลักขโณ 15 พฤษภาคม 2528
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หลิงหลิง สาลัง

Email srisee@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 20 ก.ย. 2559 05:33 ชื่อผู้แต่ง คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร
call number DS571 บ779 2557
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย = A history of Thailand
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หลิงหลิง สาลัง

Email srisee@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 20 ก.ย. 2559 02:45 ชื่อผู้แต่ง สะเทื้อน ปิ่นน้อย
call number SH 135 ส499 2543
ชื่อเรื่อง หลักการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ = Principles of aquafarm management
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว

Email spenpu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ย. 2559 07:26 ชื่อผู้แต่ง กุลวดี โภคสวัสดิ์
call number TK5105.888 ก728
ชื่อเรื่อง สร้างสรรค์ปั้นแต่งเว็บไซต์ให้สวยด้วย CSS
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พงษ์ระพี รวมธรรม

Email avetavos@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ย. 2559 07:26 ชื่อผู้แต่ง สุธีร์ นวกุล
call number TK5105.8885.D74 ส786
ชื่อเรื่อง ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver CS6
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พงษ์ระพี รวมธรรม

Email avetavos@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 14 ก.ย. 2559 10:41 ชื่อผู้แต่ง รัตนา สายคณิต
call number HB181.T5 ร376ศ 2547
ชื่อเรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
Warunporn Siriboonpipattana

Email baifernpucca@live.kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 14 ก.ย. 2559 09:39 ชื่อผู้แต่ง ทวีป อภิสิทธิ์
call number LB1025.3 ท199 2556
ชื่อเรื่อง สอนเป็น สอนดี สอนเก่ง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กฤษณา กลางเภา

Email kidsana@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 14 ก.ย. 2559 07:48 ชื่อผู้แต่ง ปรีชา วงษ์ษา, ไพโรจน์ ศิริสนธิ
call number TK3001 น454 ล.1
ชื่อเรื่อง โจทย์ 3000 ข้อวงจรไฟฟ้า / Syed Nasar
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธนัทสันต์ ขันทา

Email tanatsan.k@kkumail.com
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 13 ก.ย. 2559 07:32 ชื่อผู้แต่ง ธนาคารพัฒนาเอเชีย
call number HD85.T5 อ889 2550-54
ชื่อเรื่อง ADB : ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศระหว่างประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย :
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พนิดา แสงไชยราช

Email eeii.adinp@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 7 ก.ย. 2559 07:21 ชื่อผู้แต่ง สถิติ วงศ์สวรรค์
call number BF698 ส183 2544
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กฤษณา กลางเภา

Email kidsana@kku.ac.th
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 5 ก.ย. 2559 06:34 ชื่อผู้แต่ง มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
call number Q180.A1 ก442
ชื่อเรื่อง การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิชา เจริญศรี

Email nicha@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 5 ก.ย. 2559 06:30 ชื่อผู้แต่ง Matthews, Janice R
call number R119 M439 2008
ชื่อเรื่อง Successful scientific writing : a step-by-step guide for the biological and medical sciences
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิชา เจริญศรี

Email nicha@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 5 ก.ย. 2559 04:10 ชื่อผู้แต่ง สถิต วงศ์สวรรค์
call number BF698 ส183
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กฤษณา กลางเภา

Email kidsana@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 2559 08:30 ชื่อผู้แต่ง กมล การกุศล
call number PL4157 ก131
ชื่อเรื่อง ความรู้และทักษะทางภาษา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กนกวรรณ ชินอ่อน

Email ckanok@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 2559 08:30 ชื่อผู้แต่ง วรวรรธน์ ศรียาภัย
call number PN145 ว276 2557
ชื่อเรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กนกวรรณ ชินอ่อน

Email ckanok@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 2559 08:26 ชื่อผู้แต่ง สิริวรรณ นันทจันทูล
call number HF5547.5 ส732
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับเลขานุการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มธุสร ตันตระกูล

Email mattan@nkc.kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 2559 08:26 ชื่อผู้แต่ง บุศรินทร์ เทพยศ
call number HF5547.5 บ669
ชื่อเรื่อง เทคนิคงานเลขานุการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มธุสร ตันตระกูล

Email mattan@nkc.kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 2559 08:26 ชื่อผู้แต่ง นิรันดร์ จุลทรัพย์
call number BF637.M3 น431
ชื่อเรื่อง จิตวิทยาการประชุม อบรม สัมมนา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มธุสร ตันตระกูล

Email mattan@nkc.kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 2559 08:26 ชื่อผู้แต่ง ประวีณ ณ นคร
call number JF111 ป381ข 2540
ชื่อเรื่อง การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มธุสร ตันตระกูล

Email mattan@nkc.kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 2559 08:26 ชื่อผู้แต่ง ประสิทธิ์ กาพย์กลอน
call number PL4178 ป412
ชื่อเรื่อง การเขียนภาคปฏิบัติ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มธุสร ตันตระกูล

Email mattan@nkc.kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 3 ก.ย. 2559 08:06 ชื่อผู้แต่ง สุษม ศุภนิตย์
call number K ส883 2556
ชื่อเรื่อง คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศุจินธรา บุตรเอก

Email sujinthara8931@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. 2559 02:25 ชื่อผู้แต่ง กรกรัณย์ สาระภักดี
call number Pro.re. No.A10-03
ชื่อเรื่อง การศึกษาและพัฒนาเครื่องคัดแยกไส้เดือนออกจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน = A study and development of earthworm extracting machine
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กนกวรรณ ชินอ่อน

Email ckanok@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 31 ส.ค. 2559 11:43 ชื่อผู้แต่ง รุจิรา ดวงสงค์
call number RC121.O58 ร451พ
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศิริพร คำสะอาด

Email rsirip@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 30 ส.ค. 2559 06:01 ชื่อผู้แต่ง ชิติพันธ์ วังยาว
call number วพ HC ช559
ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อัญเชิญ สิทธา

Email Unchern.Sit@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 30 ส.ค. 2559 06:01 ชื่อผู้แต่ง วุฒิสาร ตันไชย
call number วพ KPT3064 ว874
ชื่อเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ : ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อัญเชิญ สิทธา

Email Unchern.Sit@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 29 ส.ค. 2559 08:20 ชื่อผู้แต่ง ธงชัย สันติวงษ์
call number HD37.T5 ธ118 2543
ชื่อเรื่อง องค์การและการบริหาร : การศึกษาการจัดการแผนใหม่ = Organization and management
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลัดดา มาหนู

Email mladda@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 29 ส.ค. 2559 08:20 ชื่อผู้แต่ง วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม
call number Z ว719 c.2
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลัดดา มาหนู

Email mladda@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 29 ส.ค. 2559 08:20 ชื่อผู้แต่ง สมโภชน์ ถิ่นปรุ
call number LB2341 ส272 c.3
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการลงทะเบียนวิชาเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต = Students satisfaction with online registration
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลัดดา มาหนู

Email mladda@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 2559 02:12 ชื่อผู้แต่ง มูดี้-สจ๊วต, จอร์จ
call number HV6768 ม661
ชื่อเรื่อง ธุรกิจกับการคอร์รัปชั่น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ปรารถนา ชาญสมร

Email 5634200866@kkumail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 2559 02:12 ชื่อผู้แต่ง ผาสุก พงษ์ไพจิตร
call number วจ JQ1746 ร451ร
ชื่อเรื่อง รายงานผลการวิจัยการคอร์รัปชั่นในระบบราชการไทย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ปรารถนา ชาญสมร

Email 5634200866@kkumail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 24 ส.ค. 2559 02:53 ชื่อผู้แต่ง ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท
call number D 743 ช137
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ฉบับสมบูรณ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เสาวนี สิริสุขศิลป์

Email saotri@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 24 ส.ค. 2559 02:53 ชื่อผู้แต่ง Stevenson, William; ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
call number D743 ส172 2536
ชื่อเรื่อง นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ = A man called intrepid
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เสาวนี สิริสุขศิลป์

Email saotri@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 23 ส.ค. 2559 15:14 ชื่อผู้แต่ง h20
call number DS894.69.K352 อ886
ชื่อเรื่อง เที่ยว Kansai ด้วยบัตร Thru pass
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พักตร์วิไล ศรีแสง

Email spakvi@kku.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 23 ส.ค. 2559 15:14 ชื่อผู้แต่ง วิภา
call number DS812 ว645
ชื่อเรื่อง เที่ยวญี่ปุ่น with no limit
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พักตร์วิไล ศรีแสง

Email spakvi@kku.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 23 ส.ค. 2559 15:14 ชื่อผู้แต่ง ปาลิดา พิมพะกร
call number DS897.K84 ป562
ชื่อเรื่อง พาฉันเที่ยวเกียวโต = Take me to Kyoto /
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พักตร์วิไล ศรีแสง

Email spakvi@kku.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 23 ส.ค. 2559 15:14 ชื่อผู้แต่ง กรุง ญ. ฉัตร
call number นว ก259ค เล่ม1
ชื่อเรื่อง คลื่นชีวิต
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พักตร์วิไล ศรีแสง

Email spakvi@kku.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 23 ส.ค. 2559 15:14 ชื่อผู้แต่ง กรุง ญ. ฉัตร
call number นว ก259ค เล่ม2
ชื่อเรื่อง คลื่นชีวิต
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พักตร์วิไล ศรีแสง

Email spakvi@kku.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 23 ส.ค. 2559 03:08 ชื่อผู้แต่ง พินัย ณ นคร
call number KPT770 พ684 2555
ชื่อเรื่อง คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลัดดา มาหนู

Email mladda@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 22 ส.ค. 2559 15:06 ชื่อผู้แต่ง โดแมน, เกลน.
call number BF720.M69 ด966
ชื่อเรื่อง สอนลูกให้เป็นเด็กฉลาด
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล

Email sduangk@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 22 ส.ค. 2559 15:06 ชื่อผู้แต่ง ไพโรจน์ วิริยจารี.
call number QA279 พ993ก 2555
ชื่อเรื่อง การออกแบบการทดลอง = Experimental design
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล

Email sduangk@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 22 ส.ค. 2559 15:06 ชื่อผู้แต่ง ชาญณรงค์ สายแก้ว.
call number TA340 ช489 2557
ชื่อเรื่อง สถิติและการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม = Statistics and design of engineering experiments
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล

Email sduangk@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 22 ส.ค. 2559 15:06 ชื่อผู้แต่ง ไพโรจน์ วิริยจารี.
call number QA279 พ993 2555
ชื่อเรื่อง การออกแบบการทดลองขั้นสูง = Advance experimental design
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล

Email sduangk@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 22 ส.ค. 2559 12:09 ชื่อผู้แต่ง Richard Goodman
call number TA706 G653
ชื่อเรื่อง Engineering geology :rock in engineering construction
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กฤติกา ตระกูลงาม

Email krittr@kku.ac.th
สารบรรณคณะเทคโนโลยี กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 22 ส.ค. 2559 12:09 ชื่อผู้แต่ง Tony Waltham
call number TA705 W236 2002
ชื่อเรื่อง Foundations of engineering geology
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กฤติกา ตระกูลงาม

Email krittr@kku.ac.th
สารบรรณคณะเทคโนโลยี กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 2559 03:34 ชื่อผู้แต่ง ธัญญาภรณ์ ภู่ทอง, พิมพ์ใจ สิทธิสุรศักดิ์
call number TD388 ธ465 2547
ชื่อเรื่อง น้ำคือชีวิต : ตามแนวพระราชดำริ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ภาคภูมิ สุขีสนธิ์

Email toffy.cafe@gmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 2559 07:17 ชื่อผู้แต่ง นภาลัย สุวรรณธาดา
call number JF1525.C65 น196 2554
ชื่อเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มธุสร ตันตระกูล

Email mattan@nkc.kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 2559 07:17 ชื่อผู้แต่ง กิจคณิตพงศ์ อินทอง
call number JF1525.R4 ก636
ชื่อเรื่อง เทคนิคการเขียนบันทึกเสนอและการเกษียณหนังสือ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มธุสร ตันตระกูล

Email mattan@nkc.kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 2559 07:17 ชื่อผู้แต่ง ประวีณ ณ นคร
call number JF1525.R4 ป381 2552
ชื่อเรื่อง การทำบันทึกเสนอ การจดรายงานการประชุม การเขียนคำกล่าวในพิธี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มธุสร ตันตระกูล

Email mattan@nkc.kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 2559 07:17 ชื่อผู้แต่ง วรวรรธน์ ศรียาภัย
call number JF1525.C66 ว276 2553
ชื่อเรื่อง การเขียนเชิงราชการ : หนังสือราชการ รายงานการประชุมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มธุสร ตันตระกูล

Email mattan@nkc.kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 2559 07:17 ชื่อผู้แต่ง พวงผกา จันทร์พานิชย์ukku-c
call number มข.12/10-90/1 2554
ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาภารกิจด้านสารบรรณ (KM) เรื่อง "รูปแบบการจัดพิมพ์หนังสือราชการและการรับ-ส่งเอกสาร"
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มธุสร ตันตระกูล

Email mattan@nkc.kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 2559 02:58 ชื่อผู้แต่ง พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น)
call number วจ HN พ358 2558
ชื่อเรื่อง การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของประชาชนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา : รายงานการวิจัย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชิโรชา สิริพรตันติกุล

Email shirosha@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 2559 02:58 ชื่อผู้แต่ง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
call number BQ4235 พ349ง 2548/3
ชื่อเรื่อง เงินและงานต้องประสานกับความสุข
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชิโรชา สิริพรตันติกุล

Email shirosha@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 2559 02:58 ชื่อผู้แต่ง ทะไลลามะ
call number BF481 ท335
ชื่อเรื่อง ศิลปะแห่งความสุขในที่ทำงาน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชิโรชา สิริพรตันติกุล

Email shirosha@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 19 ส.ค. 2559 08:19 ชื่อผู้แต่ง เฉลิมลาภ ดอนไธสง
call number QX C4362013
ชื่อเรื่อง ผลของสารกดภูมิคุ้มกันเพรดนิโซโลนต่ออัตราการติดเชื้อและพัฒนาการระยะเมตาเซอร์คารฺเรียของพยาธิใบไม้ตับ Opistorchis Viverrrini ในปลาวงศ์ตะเพียน Barbonymus Gonionotus
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นัยนา เสนาศรี

Email naiyananok@hotmail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ส.ค. 2559 10:08 ชื่อผู้แต่ง จุฑามาส วีระศักดิ์
call number LG395.T5.ส133วศ จ628
ชื่อเรื่อง รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยสถาบันเรื่องการศึกษาบัญชีต้นทุนในการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ /จุฑามาส วีระศักดิ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 16 ส.ค. 2559 06:12 ชื่อผู้แต่ง จอน เลอวิทย์วรพงศ์
call number -
ชื่อเรื่อง สถานการณ์โรคเอดส์และวัณโรคปอดในเรือนจำ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นายวรวุฒิ แสงเพชร

Email Sangpet61@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 15 ส.ค. 2559 02:08 ชื่อผู้แต่ง เยาวเรศ ทับพันธุ์
call number HF1379 ย546 2551
ชื่อเรื่อง เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ :ทฤษฎีและนโยบาย /เยาวเรศ ทับพันธุ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธีรุตม์ มากคช

Email sanphaasa1004@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค. 2559 08:09 ชื่อผู้แต่ง สนาม สุขลิ้ม
call number HG8876 ส212 ล.3
ชื่อเรื่อง ศิลปการขายประกันชีวิตเชิงการสะกดจิต.(ภาค 3) มือโปร เล่มที่ 5 /สนาม สุขลิ้ม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อนันต์ ที่ดี

Email anun_t@kkumail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค. 2559 08:09 ชื่อผู้แต่ง แวร์, เจ. ดับลิว
call number HG8881 ว77
ชื่อเรื่อง ธาตุแท้ของความสำเร็จในการขายประกันชีวิต /เจ. ดับลิว แวร์ ; แปลโดย เอก สุภาพันธ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อนันต์ ที่ดี

Email anun_t@kkumail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค. 2559 08:09 ชื่อผู้แต่ง ไพโรจน์ จันทรนิมิ
call number HG8102.T5 พ992
ชื่อเรื่อง เฮีย :นักขายประกันชีวิตทรงอิทธิพลคนหนึ่งของเอเชีย--รายได้กว่า 1,200 ล้านบาทใน 30 ปี /ไพโรจน์ จันทรนิมิ / โกศล อนุสิม เรียบเรียง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อนันต์ ที่ดี

Email anun_t@kkumail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค. 2559 08:09 ชื่อผู้แต่ง Thomson, Andrew H.
call number HG8098 ท333 [2525]
ชื่อเรื่อง เบ็น เฟลด์แมน นักขายเทวดา =The Feldman method และ Creative selling the seventies /ไพบูลย์ สำราญภูติ แปลและเรียบเรียง ; [Andrew H. Thomson]
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อนันต์ ที่ดี

Email anun_t@kkumail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 10 ส.ค. 2559 13:35 ชื่อผู้แต่ง John V.Canfield
call number B804 P568M
ชื่อเรื่อง Philosophy of meaning,knowledge and value in the twentieth century
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางศิราณี อิ่มน้ำขาว

Email siranee_im@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 10 ส.ค. 2559 13:35 ชื่อผู้แต่ง Stephen Makin
call number B434A717
ชื่อเรื่อง Aristotle Metaphysis
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางศิราณี อิ่มน้ำขาว

Email siranee_im@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 10 ส.ค. 2559 09:59 ชื่อผู้แต่ง อรนุช ลิมตศิริ
call number LC3965 อ329 2554
ชื่อเรื่อง การสอนเด็กพิเศษ = Teaching special children
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สิริกัญญา สุขบท

Email tawanlas12@gmail.com
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 10 ส.ค. 2559 09:59 ชื่อผู้แต่ง ศรีเรือน แก้วกังวาล
call number BF723.E9 ศ243 2556
ชื่อเรื่อง จิตวิทยาเด็กและผู้ใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษ : ด้อยความสามารถทางการเรียน (LD) สมาธิสั้น ไฮเปอร์แอกทีฟ ปัญญาเลิศ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สิริกัญญา สุขบท

Email tawanlas12@gmail.com
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 10 ส.ค. 2559 09:59 ชื่อผู้แต่ง โรโกวิน, แอน
call number TT174 ร921
ชื่อเรื่อง ของเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สิริกัญญา สุขบท

Email tawanlas12@gmail.com
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 10 ส.ค. 2559 09:59 ชื่อผู้แต่ง บุญมา พื้นงาม
call number GV445 บ525
ชื่อเรื่อง การพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ = Adapted physical education
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สิริกัญญา สุขบท

Email tawanlas12@gmail.com
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 9 ส.ค. 2559 08:38 ชื่อผู้แต่ง Strauss, Anselm
call number HA29 S912B 1998
ชื่อเรื่อง Basics of qualitative research : techniques and procedures for developing grounded theory / Anselm Strauss, Juliet Corbin
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ไพรินทร์ ยอดสุบัน

Email pairin.sar@mahidol.edu
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 9 ส.ค. 2559 08:18 ชื่อผู้แต่ง ไพรัช ตระการศิรินนท์
call number HJ1360. 55 พ987 2548
ชื่อเรื่อง การคลังภาครัฐ / ไพรัช ตระการศิรินนท์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หทัยรัตน์ ไชยเลิศ

Email hathai.2412@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 9 ส.ค. 2559 08:18 ชื่อผู้แต่ง จรัส สุวรรณมาลา
call number HJ2162. 55 จ158ร C.3
ชื่อเรื่อง ระบบงบประมาณและการจัดการแบบมุ่งผลสำเร็จในภาครัฐ : ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองยุคใหม่ / จรัส สุวรรณมาลา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หทัยรัตน์ ไชยเลิศ

Email hathai.2412@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 9 ส.ค. 2559 08:18 ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
call number HJ191.T5 ส747อศ 2528 ล.1
ชื่อเรื่อง เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ = Public economic / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หทัยรัตน์ ไชยเลิศ

Email hathai.2412@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 9 ส.ค. 2559 08:18 ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
call number HJ191.T5 ส747อศ 2529 ล.2
ชื่อเรื่อง เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ = Public economic / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หทัยรัตน์ ไชยเลิศ

Email hathai.2412@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 9 ส.ค. 2559 01:57 ชื่อผู้แต่ง โกวิทย์ พวงงาม
call number JS7153.3.A2 ก952
ชื่อเรื่อง ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : ว่าด้วยการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ปัณฑารีย์ อินยา

Email pantin@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 9 ส.ค. 2559 01:57 ชื่อผู้แต่ง โกวิทย์ พวงงาม
call number JS7153.3.A2 ก952ม
ชื่อเรื่อง มองมุมใหม่การบริหารท้องถิ่น : ประสบการณ์เรียนรู้จากต่างประเทศสู่ไทย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ปัณฑารีย์ อินยา

Email pantin@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 9 ส.ค. 2559 01:46 ชื่อผู้แต่ง Sule, D. R. (Dileep R.)
call number HD58 S949
ชื่อเรื่อง Logistics of facility location and allocation
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุรัตน์ ประมวลศักดิกุล

Email surpra@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 8 ส.ค. 2559 05:35 ชื่อผู้แต่ง สุมาลี บำรุงสุข
call number B72ก364 2552
ชื่อเรื่อง โลกของโซฟี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เกิดสิริ หงษ์ไทย

Email kerdsiri_h@yahoo.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 8 ส.ค. 2559 04:35 ชื่อผู้แต่ง สุมาลี บำรุงสุข
call number c72 d 364 2544 C.2
ชื่อเรื่อง โลกของโซฟี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางศิราณี อิ่มน้ำขาว

Email siranee_im@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 8 ส.ค. 2559 04:32 ชื่อผู้แต่ง ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์
call number B798.T5 ช432 2553 ล.2
ชื่อเรื่อง ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 2 (modern western philosophy 2 )
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ไพรินทร์ ยอดสุบัน

Email pairin.sar@mahidol.edu
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 8 ส.ค. 2559 04:30 ชื่อผู้แต่ง ปรีชา ช้างขวัญยืน
call number ฺBD431 ป467
ชื่อเรื่อง ปรัชญากับวิถีชีวิต
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางศิราณี อิ่มน้ำขาว

Email siranee_im@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 8 ส.ค. 2559 04:29 ชื่อผู้แต่ง ปรีชา ช้างขวัญยืน
call number BD431 ป467
ชื่อเรื่อง ปรัชญากับวิถีชีวิต
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ไพรินทร์ ยอดสุบัน

Email pairin.sar@mahidol.edu
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 8 ส.ค. 2559 04:20 ชื่อผู้แต่ง สุมาลี บำรุงสุข
call number B72 ก364 2552
ชื่อเรื่อง โลกของโซฟี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ไพรินทร์ ยอดสุบัน

Email pairin.sar@mahidol.edu
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 8 ส.ค. 2559 04:08 ชื่อผู้แต่ง สุวรรณา สถาอานันท์
call number B121 ค181
ชื่อเรื่อง ความเรียงใหม่รื้อสร้างปรัชญาตะวันออก
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ไพรินทร์ ยอดสุบัน

Email pairin.sar@mahidol.edu
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 6 ส.ค. 2559 09:58 ชื่อผู้แต่ง จำลอง อติกลุ
call number HF5549.5.J62 จ378
ชื่อเรื่อง ศัพท์การติดตามและประเมินผลโครงการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์

Email kottat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 6 ส.ค. 2559 09:58 ชื่อผู้แต่ง สันติ บางอ้อ
call number วิศวกรรมสาร 44,12 (ธค.34) 81-85
ชื่อเรื่อง ระบบและวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์

Email kottat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 2559 10:21 ชื่อผู้แต่ง ไม่ปรากฏ
call number PC4112 A532
ชื่อเรื่อง Analisis contrastivo, gramatica
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชัชวาล ศรีทอง

Email chadcha@kku.ac.th
สารบรรณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 2559 10:21 ชื่อผู้แต่ง ไม่ปรากฏ
call number PE1128.A2 N532N
ชื่อเรื่อง New ways in teaching vocabulary
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชัชวาล ศรีทอง

Email chadcha@kku.ac.th
สารบรรณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค. 2559 04:41 ชื่อผู้แต่ง บุษบา ประภาสพงศ์
call number วารสารวิชาการ 16, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 84-96
ชื่อเรื่อง การสอนแบบทวิ/พหุ ภาษากับแนวทางพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเด็กไทยแนวชายแดนและพื้นที่ยากลำบาก
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ผศ.นิภา อังศุภากร

Email nipang@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค. 2559 04:41 ชื่อผู้แต่ง ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์
call number วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 28, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2556) 87-100
ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาศ = Disadvantaged children school administration model
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ผศ.นิภา อังศุภากร

Email nipang@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค. 2559 04:05 ชื่อผู้แต่ง อนุชน หวลทรง
call number HV887.T52C44 อ186
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสของจังหวัดเชียงใหม่
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ผศ.นิภา อังศุภากร

Email nipang@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค. 2559 04:05 ชื่อผู้แต่ง จรัญญา วงษ์พรหม
call number HQ242.55.A5 จ155 c.4
ชื่อเรื่อง เด็กในธุรกิจเพศพาณิชย์ภาคอีสาน : รายงานการศึกษาโครงการวิจัยประเมินสถานการณ์เด็กไทยและเด็กต่างชาติในธุรกิจเพศพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ผศ.นิภา อังศุภากร

Email nipang@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 1 ส.ค. 2559 08:31 ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ วุทธเสถียร
call number TD345 ณ214
ชื่อเรื่อง การปรับสภาพน้ำสำหรับอุตสาหกรรม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี

Email thunyalux@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 1 ส.ค. 2559 08:31 ชื่อผู้แต่ง ไพศาล วีรกิจ
call number TD370 พ996
ชื่อเรื่อง การผลิตน้ำสำหรับอุตสาหกรรม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี

Email thunyalux@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 1 ส.ค. 2559 04:41 ชื่อผู้แต่ง Wadee Kheourai
call number DS566.2 W121
ชื่อเรื่อง Around Thailand in 99 days
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มาลีรัตน์ กะการดี

Email maleka@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 1 ส.ค. 2559 04:05 ชื่อผู้แต่ง สุพจน์
call number SF207 ค359
ชื่อเรื่อง คำแนะนำการประกวดและตัดสินโคเนื้อ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวมาลินี อินทะนู

Email malineekku@hotmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 1 ส.ค. 2559 04:05 ชื่อผู้แต่ง ปรารถนา
call number SF207 ป453 ล.4
ชื่อเรื่อง สาระน่ารู้เกี่ยวกับโคเนื้อ ชุดที่ 4 การคัดเลือก ประกวดและตัดสินโคเนื้อ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวมาลินี อินทะนู

Email malineekku@hotmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 1 ส.ค. 2559 04:05 ชื่อผู้แต่ง สุวัฒน์
call number SF208 ส876
ชื่อเรื่อง เทคนิคการตัดสินโคนม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวมาลินี อินทะนู

Email malineekku@hotmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค. 2559 07:12 ชื่อผู้แต่ง นิรมิต เทียมทัน
call number HD58.9 น645
ชื่อเรื่อง Balanced scorecard และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์

Email spiyat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 26 ก.ค. 2559 09:21 ชื่อผู้แต่ง สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์.
call number HF5549.5.J62 2557
ชื่อเรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการ : แนวคิดสู่การปฏิบัติ /
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์

Email kottat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 2559 10:29 ชื่อผู้แต่ง ดีเนอร์, เอ็ด
call number BF575.H27 ด622 2555
ชื่อเรื่อง ความสุข : ปลดล็อกสู่ความมั่งคั่งทางจิต
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชิโรชา สิริพรตันติกุล

Email shirosha@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 2559 10:29 ชื่อผู้แต่ง เลยาร์ด, ริชาร์ด
call number BJ1481 ล792
ชื่อเรื่อง ความสุข : หลากหลายข้อค้นพบของศาสตร์ใหม่แห่งความสุข
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชิโรชา สิริพรตันติกุล

Email shirosha@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 2559 10:29 ชื่อผู้แต่ง Devito, Joseph A
call number P90 D496 1997
ชื่อเรื่อง Human communication : the basic course
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชิโรชา สิริพรตันติกุล

Email shirosha@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 22 ก.ค. 2559 04:12 ชื่อผู้แต่ง B 13 s.t.
call number นว บ351 ล.1
ชื่อเรื่อง คิวบิก = Cubic : หนี้หัวใจ--ที่ไม่ได้ก่อ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางปนัดดา ญวนกระโทก

Email panyua@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 22 ก.ค. 2559 04:12 ชื่อผู้แต่ง B 13 s.t.
call number นว บ351 ล.2
ชื่อเรื่อง คิวบิก = Cubic : หนี้หัวใจ--ที่ไม่ได้ก่อ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางปนัดดา ญวนกระโทก

Email panyua@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 22 ก.ค. 2559 04:12 ชื่อผู้แต่ง B 13 s.t.
call number นว บ351 ล.3
ชื่อเรื่อง คิวบิก = Cubic : หนี้หัวใจ--ที่ไม่ได้ก่อ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางปนัดดา ญวนกระโทก

Email panyua@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 22 ก.ค. 2559 04:12 ชื่อผู้แต่ง B 13 s.t.
call number นว บ351 ล.4
ชื่อเรื่อง คิวบิก = Cubic : หนี้หัวใจ--ที่ไม่ได้ก่อ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางปนัดดา ญวนกระโทก

Email panyua@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 16 ก.ค. 2559 11:11 ชื่อผู้แต่ง นิดา
call number นว น569
ชื่อเรื่อง มณีหยาดฟ้า
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พักตร์วิไล ศรีแสง

Email spakvi@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 2559 07:55 ชื่อผู้แต่ง จุฑามาศ จิวะสังข์
call number NA2728 จ628ง
ชื่อเรื่อง สร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 8 + โปรแกรมเสริม ฉบับสมบูรณ์ / จุฑามาศ จิวะสังข์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อารีย์ วาวิลัย

Email aree.w@nkc.kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 2559 03:36 ชื่อผู้แต่ง ฺBarker,AV
call number QK867 H236
ชื่อเรื่อง Handbook of Plant Nutrition
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กิริยา สังข์ทองวิเศษ

Email skiriy@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 2559 03:12 ชื่อผู้แต่ง พัสตราภรณ์ แย้มแม่น
call number RA พ542 c.3
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สมถวิล สว่างวงศ์

Email ssomth@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 13 ก.ค. 2559 15:52 ชื่อผู้แต่ง Howard L. Hartman
call number TN275 H333
ชื่อเรื่อง Introductory mining engineering
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กฤติกา ตระกูลงาม

Email krittr@kku.ac.th
สารบรรณคณะเทคโนโลยี กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 13 ก.ค. 2559 15:52 ชื่อผู้แต่ง A.J. Mendecki
call number TN153 S462
ชื่อเรื่อง Seismic monitoring in mines
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กฤติกา ตระกูลงาม

Email krittr@kku.ac.th
สารบรรณคณะเทคโนโลยี กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 11 ก.ค. 2559 04:40 ชื่อผู้แต่ง I.A. Schipper
call number SF745 S336 1975 - Warehouse-Ag ชั้น 1
ชื่อเรื่อง Lecture outline of preventive veterinary medicine for animal science students /
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล

Email vibuch@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 11 ก.ค. 2559 02:59 ชื่อผู้แต่ง William E. Jones
call number SF 956 E64
ชื่อเรื่อง Equine Sports Medicine and Sugery
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ประวิทย์ บุตรอุดม

Email navichaya@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 11 ก.ค. 2559 02:59 ชื่อผู้แต่ง David Marlin, Kathryn Nankervis
call number SF 287 M348
ชื่อเรื่อง Equine Exercise Physiology
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ประวิทย์ บุตรอุดม

Email navichaya@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 11 ก.ค. 2559 02:59 ชื่อผู้แต่ง David Marlin, Kathryn Nankervis
call number SF 287 M348 2002
ชื่อเรื่อง Equine Exercise Physiology
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ประวิทย์ บุตรอุดม

Email navichaya@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 2559 07:14 ชื่อผู้แต่ง เหม เวชกร
call number รส ห682ผ 2547
ชื่อเรื่อง ผู้มาจากเมืองมืด
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กิตติศักดิ์ ยศธสาร

Email yottasarn@yahoo.com
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 2559 06:48 ชื่อผู้แต่ง อังคาร กัลยาณพงศ์
call number PL4202 อ493ก 2522 c.2
ชื่อเรื่อง กวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กิตติศักดิ์ ยศธสาร

Email yottasarn@yahoo.com
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 2559 06:09 ชื่อผู้แต่ง มาร์เกซ, กาเบรียล การ์เซีย
call number นว ม457 2547
ชื่อเรื่อง หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กิตติศักดิ์ ยศธสาร

Email yottasarn@yahoo.com
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 5 ก.ค. 2559 05:57 ชื่อผู้แต่ง รงค์ วงษ์สวรรค์
call number นว ร113จ
ชื่อเรื่อง หัวใจที่มีตีน / รงค์ วงษ์สวรรค์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กิตติศักดิ์ ยศธสาร

Email yottasarn@yahoo.com
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 2559 08:43 ชื่อผู้แต่ง สายชล สินสมบูรณ์ทอง
call number QA273 ส657 2555
ชื่อเรื่อง ความน่าจะเป็น = Probability : สำหรับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
รัชต โปชยะวาณิช

Email ratchata@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 2559 08:43 ชื่อผู้แต่ง สายชล สินสมบูรณ์ทอง
call number QA276 ส657บ 2552
ชื่อเรื่อง สถิติเบื้องต้น = Elementary statistics
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
รัชต โปชยะวาณิช

Email ratchata@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 2559 08:38 ชื่อผู้แต่ง สมบูรณ์ สุขพงษ์ ... และคนอื่นๆ]
call number QA276 ห323ก 2549 ล.1
ชื่อเรื่อง หลักสถิติ 1 = Principles of statistics I
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พรรณรัตน์ ก้วยเจริญพานิชก์

Email panngu@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 2559 08:38 ชื่อผู้แต่ง อำนาจ วังจีน
call number QA273.2 อ686
ชื่อเรื่อง ความน่าจะเป็นและสถิติ = Probability and statistics
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พรรณรัตน์ ก้วยเจริญพานิชก์

Email panngu@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 2559 08:38 ชื่อผู้แต่ง อำนาจ วังจีน
call number QA276 อ686
ชื่อเรื่อง สถิติทั่วไป = General statistics
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พรรณรัตน์ ก้วยเจริญพานิชก์

Email panngu@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 2559 08:38 ชื่อผู้แต่ง ยุทธ ไกยวรรณ์
call number QA276 ย351ส 2548
ชื่อเรื่อง สถิติวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พรรณรัตน์ ก้วยเจริญพานิชก์

Email panngu@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 2559 08:38 ชื่อผู้แต่ง อำพล ธรรมเจริญ
call number QA273 อ692 2553
ชื่อเรื่อง ความน่าจะเป็น = Probability
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พรรณรัตน์ ก้วยเจริญพานิชก์

Email panngu@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 2559 07:44 ชื่อผู้แต่ง สุเทพ คงทัน
call number วพ TJ ส781
ชื่อเรื่อง การใช้น้ำมันพืชเป็นน้ำมันตัดเฉือน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ยุพิน พานิชย์พะเนาว์

Email yupinpa@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 2559 03:11 ชื่อผู้แต่ง ดิเรก ทองอร่าม.
call number SB126.5 ด554 2550 c.2
ชื่อเรื่อง การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน : หลักการจัดการการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเชิงธุรกิจในประเทศไทย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุภาภรณ์ พวงชมภู

Email psuppap@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 2559 03:11 ชื่อผู้แต่ง อานัฐ ตันโช.
call number SB126.5 อ623
ชื่อเรื่อง การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน = Soilless culture in tropics
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุภาภรณ์ พวงชมภู

Email psuppap@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 2559 03:11 ชื่อผู้แต่ง อารักษ์ ธีรอำพน.
call number SB126.5 อ654 2544
ชื่อเรื่อง เอกสารวิชาการเรื่องการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุภาภรณ์ พวงชมภู

Email psuppap@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 2559 03:03 ชื่อผู้แต่ง นพดล เรียบเลิศหิรัญ
call number SB126.5 น169
ชื่อเรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน = Soilless culture
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุภาภรณ์ พวงชมภู

Email psuppap@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 2559 03:03 ชื่อผู้แต่ง สมพงษ์ บัวแย้ม
call number SB126.5 ค762
ชื่อเรื่อง เคล็ดวิธีปลูกพืชไร้ดิน : พิเศษการปลูกอินทผลัม ไม้ผลเศรษฐกิจซื้อง่ายขายคล่องที่กำลังมาแรง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุภาภรณ์ พวงชมภู

Email psuppap@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 2559 03:03 ชื่อผู้แต่ง นพดล เรียบเลิศหิรัญ
call number SB126.5 น169 2550
ชื่อเรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน = Soilless culture
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุภาภรณ์ พวงชมภู

Email psuppap@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 28 มิ.ย. 2559 03:57 ชื่อผู้แต่ง มณฑานี ตันติสุข
call number HG179 ม122 ล.2
ชื่อเรื่อง เงิน : เรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่เคยสอน. ภาค 2, คนชนะหนี้
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นุชจรี นะรินยา

Email nootjaree@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย. 2559 06:31 ชื่อผู้แต่ง บันลือ พฤษะวัน
call number T11 บ271 2533
ชื่อเรื่อง เทคนิคและประสบการณ์การเขียนตำรา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว

Email spenpu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย. 2559 06:31 ชื่อผู้แต่ง บันลือ พฤษะวัน
call number T11 บ271 2537
ชื่อเรื่อง เทคนิคและประสบการณ์การเขียนตำรา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว

Email spenpu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย. 2559 06:31 ชื่อผู้แต่ง ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
call number PL4177 ท228ก 2554
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว

Email spenpu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย. 2559 06:31 ชื่อผู้แต่ง ณัชชา พันธุ์เจริญ
call number LB2369 ณ259
ชื่อเรื่อง ชวนอาจารย์เขียนตำรา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว

Email spenpu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 2559 04:34 ชื่อผู้แต่ง James M. Douglas.
call number TP155.7 D735 1988
ชื่อเรื่อง Conceptual design of chemical processes
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
แก้วตา เจตศรีสุภาพ

Email jkaewta@gmail.com
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 21 มิ.ย. 2559 11:44 ชื่อผู้แต่ง อภิฤดี อินทรผล
call number RC อ259ข c.2
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
Pornsawan Chaipromma

Email pornsch@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 21 มิ.ย. 2559 11:44 ชื่อผู้แต่ง เผชิญ โชคบำรุง
call number RC ผ751 c.2
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับอัตมโนทัศน์ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวร
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
Pornsawan Chaipromma

Email pornsch@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 21 มิ.ย. 2559 11:44 ชื่อผู้แต่ง นงค์นุช สุวรรณเพชร
call number RC น133 c.2
ชื่อเรื่อง การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบถาวร
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
Pornsawan Chaipromma

Email pornsch@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 20 มิ.ย. 2559 09:36 ชื่อผู้แต่ง นงนุช เศรษฐเสถียร
call number QP552.L5 น139
ชื่อเรื่อง Lipoproteins & Atherosclerosis
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง

Email attach@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 20 มิ.ย. 2559 03:12 ชื่อผู้แต่ง Panita Khampoosa
call number QL P192 c.2
ชื่อเรื่อง Development and hatching of Opisthorchis viverrini EGG
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ลัดดา มาหนู

Email mladda@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 15 มิ.ย. 2559 04:58 ชื่อผู้แต่ง สมยศ นาวีการ, ผุสดี รุมาคม
call number HD37 ส274อ
ชื่อเรื่อง องค์การ : ทฤษฎีและพฤติกรรม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เพลินจิต งามศรี

Email Phlonechid2520@gmail.com
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. 2559 15:21 ชื่อผู้แต่ง กนกรัตน์ แจ่มวัฎกูล
call number HV ก125
ชื่อเรื่อง การศึกษาปัจจัยด้านครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่มีต่อการเสพยาบ้าของเด็กและเยาวชน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวอัจฉรา สิทธิกระโทก

Email pook_achara@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. 2559 15:21 ชื่อผู้แต่ง กิตติศักดิ์ คงธนเตชะโสภณ
call number HQ ก675 c.2
ชื่อเรื่อง บทบาทของครอบครัวในการป้องกันยาบ้าในวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวอัจฉรา สิทธิกระโทก

Email pook_achara@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. 2559 15:21 ชื่อผู้แต่ง ธวัชชัย นาคศรีสังข์
call number HV ธ395ป
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวในการป้องกันการกลับเสพซ้ำของผู้เสพยาบ้า / ธวัชชัย นาคศรีสังข์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวอัจฉรา สิทธิกระโทก

Email pook_achara@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 2559 14:06 ชื่อผู้แต่ง ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
call number DB2022 ธ312
ชื่อเรื่อง รักน้องต้องไปเช็ก : Czech & Austria /
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 2559 14:06 ชื่อผู้แต่ง เรื่อง: เสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ
call number DB27.5 ส921 ล.3
ชื่อเรื่อง ท่องโลกศิลปวัฒนธรรมกับเสรษฐวิทย์. เล่ม 3, ออสเตรีย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 2559 14:06 ชื่อผู้แต่ง พงศธร โกยสมบูรณ์
call number DB27.5 พ125
ชื่อเรื่อง คู่มือนักเดินทางออสเตรีย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 8 มิ.ย. 2559 09:56 ชื่อผู้แต่ง อุดม บัวศรี
call number DS568 อ785ว
ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมไทย = Thai culture
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วิภารัตน์ สุราลัย

Email suralaio89@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 8 มิ.ย. 2559 09:56 ชื่อผู้แต่ง บรรณาธิการ เพ็ญศรี ดุ๊ก
call number PL4192 ว394
ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมพื้นบ้าน : ภาษา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วิภารัตน์ สุราลัย

Email suralaio89@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 8 มิ.ย. 2559 09:56 ชื่อผู้แต่ง บรรณาธิการ เพ็ญศรี ดุ๊ก
call number N7321 ว394
ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมพื้นบ้าน : ศิลปกรรม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วิภารัตน์ สุราลัย

Email suralaio89@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 8 มิ.ย. 2559 09:56 ชื่อผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
call number DS568 ว394ธ
ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมไทย = Thai culture
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วิภารัตน์ สุราลัย

Email suralaio89@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 2559 04:51 ชื่อผู้แต่ง วิไลวรรณ คงกิจ
call number วพ TX ว735
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของเด็กวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
SIM SAMPHORS

Email simsamphors@gmail.com
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 2559 04:51 ชื่อผู้แต่ง สุกัลยา ทาโบราณ, สุกัญญา นามเรือง, วรุณ ตันตระบัณฑิตย์
call number วจ TX370 ส739
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบตะวันตกของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
SIM SAMPHORS

Email simsamphors@gmail.com
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 2559 04:54 ชื่อผู้แต่ง ปรีชา ช้างขวัญยืน
call number T11 ท591ป 2552
ชื่อเรื่อง เทคนิคการเขียนและผลิตตำรา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กุลณสร อ้วนไตร

Email siravadeeou@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 2559 04:54 ชื่อผู้แต่ง ผู้เรียบเรียง คณะกรรมการวิชาการ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
call number T11 น927
ชื่อเรื่อง แนวการเขียนตำราวิชาการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กุลณสร อ้วนไตร

Email siravadeeou@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 2559 04:54 ชื่อผู้แต่ง บรรณาธิการ รุ่งพงษ์ ชัยนาม
call number T11 น927ท
ชื่อเรื่อง แนวทางสร้างสรรค์งานวิชาการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กุลณสร อ้วนไตร

Email siravadeeou@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 2559 04:54 ชื่อผู้แต่ง บันลือ พฤกษะวัน
call number T11 บ271 2537
ชื่อเรื่อง เทคนิคและประสบการณ์การเขียนตำราทางวิชาการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กุลณสร อ้วนไตร

Email siravadeeou@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 2559 02:49 ชื่อผู้แต่ง -
call number QE1 I61P
ชื่อเรื่อง International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina (1995: Khon Kaen, Thailand)
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อาริยา ประสมพืช

Email rampra1@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 1 มิ.ย. 2559 08:22 ชื่อผู้แต่ง พรเทพ ขอขจายเกียรติ
call number T57.6 พ242
ชื่อเรื่อง การวิจัยดำเนินงาน = Operations research
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กัญญาวีร์ พรไพรินทร์

Email kanyaveeporn@gmail.com
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 31 พ.ค. 2559 02:52 ชื่อผู้แต่ง ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
call number HC445.Z9C58 ธ152
ชื่อเรื่อง การจัดการและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 31 พ.ค. 2559 02:52 ชื่อผู้แต่ง วิทยา จันทะวงศ์ศรี
call number วพ HC ว582
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 31 พ.ค. 2559 02:52 ชื่อผู้แต่ง อานนท์ กิตยากาญจน์กุล
call number วพ HC อ623
ชื่อเรื่อง แนวทางส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 31 พ.ค. 2559 02:52 ชื่อผู้แต่ง ศุภกร รัตนยาติกุล
call number วพ HD ศ675ป
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ผลต่อความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรรีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน "หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี" ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 25 พ.ค. 2559 04:50 ชื่อผู้แต่ง Paik, Cheol-Ho
call number RK667.I45 O77
ชื่อเรื่อง Orthodontic miniscrew implants : clinical applications
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธนัญญา ธรเสนา

Email thananya2531@hotmail.com
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 23 พ.ค. 2559 09:18 ชื่อผู้แต่ง รุ่งฤทัย บุญเทศ
call number วพ RA ร638ก 2557
ชื่อเรื่อง การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของหอพักนักศึกษา / รุ่งฤทัย บุญเทศ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
รศ.ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์

Email warsan@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 17 พ.ค. 2559 09:42 ชื่อผู้แต่ง Walstra, Pieter
call number SF250.5 W229 2006
ชื่อเรื่อง Dairy science and technology
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวมาลินี อินทะนู

Email malineekku@hotmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 16 พ.ค. 2559 07:05 ชื่อผู้แต่ง ชูชัย สมิทธิไกร
call number HF5415.32 ช647 2556
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กิ่งกาญจน์ โนนศรีชัย

Email kingno@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 16 พ.ค. 2559 07:05 ชื่อผู้แต่ง ศุภร เสรีรัตน์
call number HF5415.32 ศ714 2544 c.2
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กิ่งกาญจน์ โนนศรีชัย

Email kingno@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 16 พ.ค. 2559 07:05 ชื่อผู้แต่ง สุภาพรณ์ พลนิกร
call number HF5415.32 ส838
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กิ่งกาญจน์ โนนศรีชัย

Email kingno@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 16 พ.ค. 2559 07:05 ชื่อผู้แต่ง อดุลย์ จาตุรงคกุล
call number HF5832 อ133
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กิ่งกาญจน์ โนนศรีชัย

Email kingno@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 16 พ.ค. 2559 07:05 ชื่อผู้แต่ง สิทธิโชค วรานุสันติกูล
call number BF128.T5 ส722
ชื่อเรื่อง จิตวิทยา : การจัดการพฤติกรรมมนุษย์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กิ่งกาญจน์ โนนศรีชัย

Email kingno@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2559 16:48 ชื่อผู้แต่ง Joseph F. Hair ... [et al.]
call number QA278 H153 2006
ชื่อเรื่อง Multivariate data analysis
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางปนัดดา ญวนกระโทก

Email panyua@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2559 16:48 ชื่อผู้แต่ง นงลักษณ์ วิรัชชัย
call number H62 น149 [2542] c.2
ชื่อเรื่อง โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางปนัดดา ญวนกระโทก

Email panyua@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2559 16:48 ชื่อผู้แต่ง Comrey, Andrew Laurence
call number ไม่ปรากฎ
ชื่อเรื่อง A first course in factor analysis
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางปนัดดา ญวนกระโทก

Email panyua@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 2559 04:16 ชื่อผู้แต่ง Simon Duckett, Bruce Gilbert
call number QD95 D835
ชื่อเรื่อง Foundations of spectroscopy
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น.ส.วนัสนันท์ กาจธัญญการ

Email wanassnant@gmail.com
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 2559 08:28 ชื่อผู้แต่ง ฉัตรไชย รัตนไชย
call number TD194.6 ฉ232 2553
ชื่อเรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม = Environmental impact assessment
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อัญเชิญ สิทธา

Email Unchern.Sit@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 2559 08:28 ชื่อผู้แต่ง กล้า มณีโชติ, ไกรชาติ ตันตระการอาภา
call number TD194.6 ก312
ชื่อเรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม = Environmental impact assessment
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อัญเชิญ สิทธา

Email Unchern.Sit@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค. 2559 09:32 ชื่อผู้แต่ง ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง
call number Q182.3 ร155
ชื่อเรื่อง รวม 79 โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับครูและนักเรียน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุพิน อุดมผล

Email supin@kku.ac.th
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 10 พ.ค. 2559 06:18 ชื่อผู้แต่ง Sergiovanni, T.J
call number LB 2805 S484M
ชื่อเรื่อง Moral Leadership
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิตย์ บุหงามงคล

Email nitbunga@gmail.com
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 4 พ.ค. 2559 07:38 ชื่อผู้แต่ง นรินทร์ จันทร์ศรี
call number วจ RS น243 2557
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผ่นฟิล์มยึดเกาะเยื่อเมือกของเมลาโตนินสำหรับการนำส่งทางกระพุ้งแก้ม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The development of Melatonin Mucoadhesive film for Buccal delivery
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กัญญาวีร์ พรไพรินทร์

Email kanyaveeporn@gmail.com
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 4 พ.ค. 2559 07:38 ชื่อผู้แต่ง สุชาดา ประเสริฐวิทยาการ, ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ
call number วจ RS165.C6 ส759
ชื่อเรื่อง รายงานผลการวิจัยเจลบัวบกยึดติดเยื่อบุเมือกในช่องปาก = Centella asiatica oral mucoadhesive gel
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กัญญาวีร์ พรไพรินทร์

Email kanyaveeporn@gmail.com
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 3 พ.ค. 2559 02:56 ชื่อผู้แต่ง พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข
call number LB1027.4 พ721 2557
ชื่อเรื่อง สอนเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเป็นสำคัญ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สมจิตร เมืองพิล

Email sompha@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 2559 05:08 ชื่อผู้แต่ง ธวัชชัย บึงมุม
call number วพ JS ธ395ว 2557
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อาทิตยา ศรีทะรักษ์

Email bank.artitaya@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 2559 05:08 ชื่อผู้แต่ง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
call number LB7 ศ615
ชื่อเรื่อง การศึกษาและวัฒนธรรม ประมวลบทความทางวิชาการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อาทิตยา ศรีทะรักษ์

Email bank.artitaya@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 2559 05:08 ชื่อผู้แต่ง วิมลภรณ์ เหล่าหัช
call number วจ RA412.5.T5 ว667ก
ชื่อเรื่อง กระบวนการสมัชชาสุขภาพในการพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อาทิตยา ศรีทะรักษ์

Email bank.artitaya@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 2559 05:08 ชื่อผู้แต่ง นันทกา สุประภาตะนันท์
call number HD2763 น115
ชื่อเรื่อง สาธารณูปโภคและเทศบาล
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อาทิตยา ศรีทะรักษ์

Email bank.artitaya@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 2559 05:00 ชื่อผู้แต่ง จิตจำนงค์ กิติกีรติ, ชัยวัฒน์ สิทธิภราดร
call number HN49.C6 จ395
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุมชน = Community development : การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุมาลี พนาลิกุล

Email my-bum555@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 2559 05:00 ชื่อผู้แต่ง ณรัชช์อร (ณัฐนรี) ศรีทอง
call number HN700.592.C6 ณ249
ชื่อเรื่อง การบริหารงานพัฒนาชุมชนเชิงยุทธศาสตร์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุมาลี พนาลิกุล

Email my-bum555@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 2559 03:08 ชื่อผู้แต่ง เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี
call number HD47.4 ย538 2556
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการ แนวคิดและแนวปฎิบัติ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์

Email kottat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 2559 03:08 ชื่อผู้แต่ง ธานัท วรุณกุล
call number HD69.P75 ธ514
ชื่อเรื่อง หลักการบริหารโครงการ Principles of project management
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์

Email kottat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 2559 12:15 ชื่อผู้แต่ง สำนักงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
call number HT371 ร451ก c.2
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาจังหวัด
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์

Email kottat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 2559 12:15 ชื่อผู้แต่ง อัญชนา สมควรดี
call number HQ อ524
ชื่อเรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์สามวัยสายใยรักองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์

Email kottat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 2559 12:15 ชื่อผู้แต่ง ชนินทร จารุจันทร์
call number S535.T5 ช154
ชื่อเรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการบ่มเพาะเกษตรอนาคตในเขตปฎิรูปที่ดิน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์

Email kottat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 27 เม.ย. 2559 08:35 ชื่อผู้แต่ง ณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ; [ปรุงศรี วัลลิโภดม ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ]
call number DS568 ว394พสร
ชื่อเรื่อง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสุรินทร์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อภิรดี ตุลานนท์

Email tulanon18@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 27 เม.ย. 2559 02:17 ชื่อผู้แต่ง ว.วินิจฉัยกุล
call number นว ว111ลพ 2553
ชื่อเรื่อง ลมพัดผ่านดาว
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศิริลักษณ์ ใจซื่อ

Email sirjai@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 27 เม.ย. 2559 02:17 ชื่อผู้แต่ง เทพ รุ่งธนาภิรมย์
call number HG4661 2558
ชื่อเรื่อง เซียนหุ้นห่านทองคำ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศิริลักษณ์ ใจซื่อ

Email sirjai@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 26 เม.ย. 2559 14:50 ชื่อผู้แต่ง เฟอร์กูสัน, อเล็กซ์ นุ่น"แปล-เรียบเรียง
call number GV942.7.F47 ฟ642
ชื่อเรื่อง อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน : ชีวิตนี้เป็นของผม / "นุ่น"แปล-เรียบเรียง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กิตติศักดิ์ ยศธสาร

Email yottasarn@yahoo.com
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 26 เม.ย. 2559 04:34 ชื่อผู้แต่ง พงษ์ชาญ ณ ลำปาง
call number QL751 พ152พ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ฐิตินันท์ สุพรรณรัชตกุล

Email dekvetvet@gmail.com
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 26 เม.ย. 2559 04:25 ชื่อผู้แต่ง Cullen, Pauline
call number PE1128 C967 2012
ชื่อเรื่อง Cambridge English vocabulary for IELTS with answers : self study vocabulary practice
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กันยารัตน์ เควียเซ่น

Email kandad@kku.ac.th
สารบรรณคณะวิทยาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 25 เม.ย. 2559 04:07 ชื่อผู้แต่ง สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์.
call number HF5549.5.J62 2557
ชื่อเรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการ : แนวคิดสู่การปฏิบัติ /
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์

Email kottat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 25 เม.ย. 2559 04:07 ชื่อผู้แต่ง ทวีป ศิริรัศมี
call number HD69.P75 ท199 c.2
ชื่อเรื่อง การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์

Email kottat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 2559 09:05 ชื่อผู้แต่ง นันท์นภัส แดงบุดดา
call number วพ HD น417ค
ชื่อเรื่อง ความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 2559 09:05 ชื่อผู้แต่ง ธนัชพร หาได้
call number วพ HD ธ199
ชื่อเรื่อง การศึกษาความสามารถในการแข่งขันการส่งออกข้าวขาว กรณีศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 2559 09:05 ชื่อผู้แต่ง พชร โพธิ์กิ่ง
call number วพ HD พ179ป
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดขอนแก่น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 2559 09:05 ชื่อผู้แต่ง ไชยยงค์ ชูชาติ และโสภิณ ทองปาน
call number HD9066 ช96
ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจการค้าข้าวของไทย = An economic study of rice marketing in Thailand
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 2559 08:55 ชื่อผู้แต่ง ศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา
call number SB191.R5 บ221
ชื่อเรื่อง เอกสารทางวิชาการเรื่องข้าว
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วารุณี สีมา

Email warunee_seema@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 2559 08:55 ชื่อผู้แต่ง สถาบันวิจัยข้าว
call number GT5899.R5 ข462
ชื่อเรื่อง ข้าวกับฅนไทย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วารุณี สีมา

Email warunee_seema@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 2559 08:55 ชื่อผู้แต่ง ชาญ มงคล
call number SB191.R5 ช482
ชื่อเรื่อง ข้าว
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วารุณี สีมา

Email warunee_seema@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 2559 05:53 ชื่อผู้แต่ง อรุณ เวชสุวรรณ
call number BQ152 ว745 2527
ชื่อเรื่อง วิวาทะ (ความเห็นไม่ตรงกัน) ระหว่าง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กับ ท่านพุทธทาสภิกขุ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กิตติศักดิ์ ยศธสาร

Email yottasarn@yahoo.com
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย. 2559 08:43 ชื่อผู้แต่ง สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์
call number ็HF5549.5.J62 2557
ชื่อเรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการ : แนวคิดสู่การปฎิบัติ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์

Email kottat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย. 2559 08:43 ชื่อผู้แต่ง เสถียร ศรีบุญเรือง
call number ็็HD47.4 ส895 2542
ชื่อเรื่อง การวางแผนและประเมินโครงการ = Project planning and evaluation
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์

Email kottat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย. 2559 07:22 ชื่อผู้แต่ง ชมพูนุท กองชนะ, บรรณาธิการ
call number DL619.5 ท772
ชื่อเรื่อง สวีเดน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ

Email sanguans
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย. 2559 07:22 ชื่อผู้แต่ง ชมพูนุท กองชนะ, บรรณาธิการ
call number DL11.5 ท772
ชื่อเรื่อง สแกนดิเนเวีย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ

Email sanguans
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย. 2559 03:07 ชื่อผู้แต่ง โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
call number JC319 ก951ภ 2550 (หนังสือถูกยืม คืนวันที่ 22 เม.ย 59 จองในระบบแล้ว)
ชื่อเรื่อง ภูมิรัฐศาสตร์ = Geopolitics
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศิวพล คำผาเยือง

Email tvzero_08@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 20 เม.ย. 2559 08:27 ชื่อผู้แต่ง พสุ เดชะรินทร์
call number วารสารข้าราชการ 48, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2546) 7-22 (ขอถ่ายสำเนาเอกสาร)
ชื่อเรื่อง Balanced scorecard คืออะไร
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 20 เม.ย. 2559 08:27 ชื่อผู้แต่ง สุวกิจ ศรีปัดถา
call number วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 3, 12 (ส.ค.-ต.ค. 2549) 43-53 (ขอถ่ายสำเนาเอกสาร)
ชื่อเรื่อง การประยุกต์หลักการจัดการตามแนวธุรกิจตามแนวพะราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 20 เม.ย. 2559 04:21 ชื่อผู้แต่ง รายงานการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
call number LG395.T5.ช762วศ ว292
ชื่อเรื่อง วรัชยา ขาวจันทร์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ดรุวรรณ ทอดทอง

Email dartho@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 20 เม.ย. 2559 04:21 ชื่อผู้แต่ง สมจิต หลิมพัฒนวงศ์
call number JS ส236ค c.2
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ดรุวรรณ ทอดทอง

Email dartho@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 20 เม.ย. 2559 04:17 ชื่อผู้แต่ง กานดา จันทร์แย้ม
call number HF5548.8 ก432จ
ชื่อเรื่อง จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ดรุวรรณ ทอดทอง

Email dartho@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 19 เม.ย. 2559 05:19 ชื่อผู้แต่ง สมชาย รัตนทองคำ
call number RM813 ส241
ชื่อเรื่อง การออกกำลังกายในน้ำ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สิริกัญญา สุขบท

Email tawanlas12@gmail.com
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 19 เม.ย. 2559 03:43 ชื่อผู้แต่ง ณัฐยา เต็งมงคล
call number TX763 บ773บ ( Central Building 2 Room 2602)
ชื่อเรื่อง Bakery book of recipes and techniques เบเกอรีเป็นอาชีพ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง

Email sutthi@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 19 เม.ย. 2559 03:43 ชื่อผู้แต่ง คุโรคาวะ ยูโกะ
call number TX771 ย472 2556/2
ชื่อเรื่อง Tiny square cakes = Chicchana square cake no recipe book
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง

Email sutthi@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 19 เม.ย. 2559 03:43 ชื่อผู้แต่ง ไม่มี
call number TX763 บ773
ชื่อเรื่อง เบเกอรี่ / รวบรวมสูตรของ สำนักพิมพ์แสงแดด
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง

Email sutthi@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 19 เม.ย. 2559 03:43 ชื่อผู้แต่ง เศรษฐพงศ์ เผ่าวัฒนา
call number TX763 ศ855
ชื่อเรื่อง Baking : ของหวาน ๆ พื้นฐานการทำขนมอบ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง

Email sutthi@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 18 เม.ย. 2559 02:46 ชื่อผู้แต่ง แม้น อมรสิทธิ์
call number QD79.I5 ม872
ชื่อเรื่อง Principles and techniques of instrumental analysis
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ณัฐารีญดา โลมะบุตร

Email aumlom@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 16 เม.ย. 2559 05:26 ชื่อผู้แต่ง M Human and A T Dadd
call number QD96.U4 B311
ชื่อเรื่อง Basic uv/visible spectrophotometry : theory and practice
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง

Email attach@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 15 เม.ย. 2559 09:09 ชื่อผู้แต่ง H.F.W. Tayler
call number TP882.3 T237 1997
ชื่อเรื่อง Cement Chemistry
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วีระ หอสกุลไท

Email horsakulthai.v@gmail.com
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 10 เม.ย. 2559 11:20 ชื่อผู้แต่ง พงศธร โกยสมบูรณ์
call number DB27.5 พ125
ชื่อเรื่อง คู่มือนักเดินทางออสเตรีย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 10 เม.ย. 2559 11:20 ชื่อผู้แต่ง อทิตตา
call number DB27.5 ท772
ชื่อเรื่อง เที่ยวรอบโลกชุดดินแดนในฝันออสเตรีย-บาวาเรีย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 8 เม.ย. 2559 05:25 ชื่อผู้แต่ง เฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา
call number LG395.T5.ข285วปท ฉ419 2555
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำโครงการการพัฒนากระบวนงานการให้บริการแก่นักศึกษาสังกัดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อรวรรณ แก่นเชียงสา

Email korawa@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย. 2559 10:20 ชื่อผู้แต่ง เพ็ญแข ลาภยิ่ง
call number H62 พ884/2555
ชื่อเรื่อง จริยธรรมการวิจัย . วิจัยให้พัฒนางานประจำ R2R
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

Email soianu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย. 2559 10:20 ชื่อผู้แต่ง นิภาพร ลครวงศ์
call number R852 น624ส
ชื่อเรื่อง สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้เรื่อง R2R = Routine to research
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

Email soianu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย. 2559 10:20 ชื่อผู้แต่ง นิภาพร ลครวงศ์
call number R852 น624/2552
ชื่อเรื่อง สู่การเรียนรู้ Happiness-R2R การเรียนรู้สู่การทำงานอย่างมีความหมาย คุณค่าและความสุข
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

Email soianu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย. 2559 10:20 ชื่อผู้แต่ง สถาบันพระบรมราชชนก
call number LB2806.15 ส181/2550
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการประชุมการประชุมวิชาการระดับประเทศประจำปี 2550 สถาบันพระบรมราชชนก : งานประจำสู่งานวิจัย (Routine to research)
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

Email soianu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย. 2559 08:28 ชื่อผู้แต่ง สายชล สินสมบูรณ์ทอง
call number QA76.9.D343 ส657 2558
ชื่อเรื่อง การทำเหมืองข้อมูล = Data mining
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

Email nararat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย. 2559 08:28 ชื่อผู้แต่ง กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
call number TA340 ก677 2548 ล.2
ชื่อเรื่อง สถิติสำหรับงานวิศวกรรม. เล่ม 2 (ประมวลผลด้วย MINITAB)
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

Email nararat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย. 2559 08:28 ชื่อผู้แต่ง สายชล สินสมบูรณ์ทอง ชื่อเรื่อง
call number TA340 ส657 2553
ชื่อเรื่อง สถิติวิศวกรรม = Engineering statistics
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

Email nararat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 6 เม.ย. 2559 09:37 ชื่อผู้แต่ง ชวลิต ไพโรจน์กุล และคณะ
call number RC280.B48 ร451ง
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ : ประมวลองค์ความรู้เพื่อการวิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศิริพร คำสะอาด

Email rsirip@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 5 เม.ย. 2559 09:46 ชื่อผู้แต่ง บันเทิง สุวรรณตระกุล และจำรูญ ตันติพิศาลกุล
call number T353 จ551 ล.1
ชื่อเรื่อง เขียนแบบวิศวกรรม 1
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ผศ.นิภา อังศุภากร

Email nipang@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 5 เม.ย. 2559 09:46 ชื่อผู้แต่ง แชง, เรย์มอนด์
call number QD31.2 ช786ค 2551 ล.1
ชื่อเรื่อง เคมี = Chemistry 9/e. เล่ม 1 / เขียน Raymond Chang
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ผศ.นิภา อังศุภากร

Email nipang@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 5 เม.ย. 2559 09:12 ชื่อผู้แต่ง บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
call number HE5544.55.B2 ร399
ชื่อเรื่อง รางวิวัฒน์ พัฒนาเมือง : การขนส่งระบบรางเพื่อคุณภาพชีวิต ของชาวกรุงเทพมหานคร = Evolution of the rail : development of the city / บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นาย ภูเบศก์ ยอดรัก

Email phubet@kkumail.com
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 5 เม.ย. 2559 09:12 ชื่อผู้แต่ง วารี ช้วนรักธรรม
call number KKU:CL : ปีที่1- ฉ.4,(2546- )
ชื่อเรื่อง ขนส่งมวลชนระบบราง : ทางเลือกใหม่ของการแก้ปัญหาจราจร
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นาย ภูเบศก์ ยอดรัก

Email phubet@kkumail.com
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 3 เม.ย. 2559 08:21 ชื่อผู้แต่ง อนุชิต ชูแก้ว
call number วพ HC อ188
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนากลุ่มงานวิสาหกิจชุมชนของเทศบาลตำบลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อาทิตยา ศรีทะรักษ์

Email bank.artitaya@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 3 เม.ย. 2559 08:21 ชื่อผู้แต่ง อานนท์ กิตยากาญจน์กุล
call number วพ HC อ623
ชื่อเรื่อง แนวทางส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อาทิตยา ศรีทะรักษ์

Email bank.artitaya@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 3 เม.ย. 2559 08:16 ชื่อผู้แต่ง สังศิต พิริยะรังสรรค์
call number JQ1745.A55C6 ส533 2549
ชื่อเรื่อง คอร์รัปชันแบบเบ็ดเสร็จ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ปรารถนา ชาญสมร

Email yokprattana@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 3 เม.ย. 2559 08:16 ชื่อผู้แต่ง สังศิต พิริยะรังสรรค์
call number HV6453.T5 ส545
ชื่อเรื่อง ตำรวจ ผู้มีอิทธิพลและเศรษฐกิจมืด
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ปรารถนา ชาญสมร

Email yokprattana@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 3 เม.ย. 2559 08:05 ชื่อผู้แต่ง บุญเสริม ฟุ้งพิมาย
call number วพ HD บ593
ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านเตยพิมาย ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วารุณี สีมา

Email warunee_seema@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 3 เม.ย. 2559 08:05 ชื่อผู้แต่ง ดวงเนตร ภู่ปาน
call number วพ HD ด197
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผลตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วารุณี สีมา

Email warunee_seema@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 3 เม.ย. 2559 08:05 ชื่อผู้แต่ง ศุภกร รัตนยาติกุล
call number วพ HD ศ675ป
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ผลต่อความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรรีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน "หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี" ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วารุณี สีมา

Email warunee_seema@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 3 เม.ย. 2559 08:05 ชื่อผู้แต่ง เสรี พงศ์พิศ
call number HM131 ส929
ชื่อเรื่อง เครือข่าย : ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วารุณี สีมา

Email warunee_seema@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 3 เม.ย. 2559 08:05 ชื่อผู้แต่ง เสรี พงศ์พิศ
call number HC445 ส929
ชื่อเรื่อง วิธีคิด วิธีทำ แผนชีวิตเศรษฐกิจชุมชน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วารุณี สีมา

Email warunee_seema@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 3 เม.ย. 2559 05:24 ชื่อผู้แต่ง บุญชม ศรีสะอาด
call number LB1027 บ422 2541
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการสอน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางปนัดดา ญวนกระโทก

Email panyua@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 2 เม.ย. 2559 09:00 ชื่อผู้แต่ง Arthea J.S. Reed
call number Z1037.A1 R323
ชื่อเรื่อง Reaching adolescents : the young adult book and the school
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง

Email penpuk.mu@gmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 2 เม.ย. 2559 09:00 ชื่อผู้แต่ง John Paul McKinney, Hiram E. Fitzgerald, Ellen A. Strommen
call number BF724 M158
ชื่อเรื่อง Developmental psychology : the adolescent and young adult
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง

Email penpuk.mu@gmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 2 เม.ย. 2559 09:00 ชื่อผู้แต่ง Jean E. Brown, Elaine C. Stephens
call number PS490 B878
ชื่อเรื่อง Teaching young adult literature : sharing the connection
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง

Email penpuk.mu@gmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 2559 08:57 ชื่อผู้แต่ง ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
call number HC445.Z9C58 ธ152
ชื่อเรื่อง การจัดการและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 2559 08:57 ชื่อผู้แต่ง วิทยา จันทะวงศ์ศรี
call number วพ HC ว582
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 2559 08:57 ชื่อผู้แต่ง เสาวณี จุลิรัชนีกร ... [และคนอื่นๆ]
call number HC445.Z9C58 ค695
ชื่อเรื่อง คู่มือฝึกอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 2559 08:57 ชื่อผู้แต่ง เสาวณี จุลิรัชนีกร ... [และคนอื่นๆ]
call number วจ HC445.Z9C58 ก494
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 2559 08:57 ชื่อผู้แต่ง เสรี พงศ์พิศ
call number HC445.Z9C58 ส929ค
ชื่อเรื่อง คู่มือการทำวิสาหกิจชุมชน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 2559 08:13 ชื่อผู้แต่ง คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที
call number HC79.W4 ค451
ชื่อเรื่อง พ่อรวยสอนลูก : รวยทรัพย์ รวยสุข = Rich brother rich sister
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธิดารัตน์ ประสงค์ดี

Email kthida@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 30 มี.ค. 2559 04:40 ชื่อผู้แต่ง มยุรี แสงนาค
call number HM ม189
ชื่อเรื่อง ปราชญ์ชาวบ้านกับการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนา / มยุรี แสงนาค
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ปราณปริยา ชาตะวราหะ

Email cheekmimimizz@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 29 มี.ค. 2559 08:07 ชื่อผู้แต่ง วินทร์ เลียววาริณ
call number PL759 ส733
ชื่อเรื่อง สี่ฤดู, ทั้งชีวิต : รวมบทกวีไฮกุโบราณ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ขวัญชนก ครสรขันธ์

Email Khwanchanok_1995@hotmail.co.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 29 มี.ค. 2559 08:07 ชื่อผู้แต่ง วินทร์ เลียววาริณ
call number PN6071.C697 ว617
ชื่อเรื่อง สองแขนที่กอดโลก
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ขวัญชนก ครสรขันธ์

Email Khwanchanok_1995@hotmail.co.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 29 มี.ค. 2559 07:35 ชื่อผู้แต่ง วินทร์ เลียววาริณ
call number รส ว617ป 2546/4
ชื่อเรื่อง ปั้นน้ำเป็นตัว
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อทิตยา โคตรชมภู

Email Puyatitaya@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 28 มี.ค. 2559 08:24 ชื่อผู้แต่ง รัตนา อินทรานุปกรณ์
call number RS164 ร376
ชื่อเรื่อง สารสกัดจากสมุนไพร : การเตรียมและการแยกสารสำคัญด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นุชนาฏ ผลเกิด

Email nphonkerd@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 23 มี.ค. 2559 08:14 ชื่อผู้แต่ง วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, ศิรินันท์ ดำรงผล
call number LB1051 ว117 2545
ชื่อเรื่อง จิตวิทยาพัฒนาการประยุกต์ทางการศึกษา = Applied developmental psychology in Education
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง

Email penpuk.mu@gmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 22 มี.ค. 2559 09:58 ชื่อผู้แต่ง Osborne, Martin J.
call number QA269 O81
ชื่อเรื่อง An introduction to game theory
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มนสิชา เพชรานนท์

Email monbej@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 22 มี.ค. 2559 09:58 ชื่อผู้แต่ง Barry Render, Ralph M. Stair Jr., Michael E. Hanna
call number T56 R397 2003
ชื่อเรื่อง Quantitative analysis for management
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มนสิชา เพชรานนท์

Email monbej@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 22 มี.ค. 2559 06:40 ชื่อผู้แต่ง สาวิตรี สิงหาด
call number RCส687ป.
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับอาการเตือนปัจจัยเสี่ยง และการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยสุงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สาวิตรี สมมงคล

Email sawiso@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 22 มี.ค. 2559 01:51 ชื่อผู้แต่ง Han, Jiawei
call number QA76.9.D343 H233 2012
ชื่อเรื่อง Data mining : concepts and techniques
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มนสิชา เพชรานนท์

Email monbej@gmail.com
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 22 มี.ค. 2559 01:51 ชื่อผู้แต่ง สมพล ทุ่งหว้า
call number HD30.25 ส267
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ = Quantitative analysis for decision making
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มนสิชา เพชรานนท์

Email monbej@gmail.com
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 22 มี.ค. 2559 01:48 ชื่อผู้แต่ง Belton, Valerie.
call number T57.95 B453
ชื่อเรื่อง Multiple criteria decision analysis : an integrated approach
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มนสิชา เพชรานนท์

Email monbej@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 18 มี.ค. 2559 04:33 ชื่อผู้แต่ง เสรี แสงอุทัย
call number GV181.4 2558
ชื่อเรื่อง การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ไกรเลิศ ทวีกุล

Email tkrail@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 18 มี.ค. 2559 04:28 ชื่อผู้แต่ง พีระพงศ์ บุ
call number GV181 พ797
ชื่อเรื่อง นันทนาการและการจัดการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ไกรเลิศ ทวีกุล

Email tkrail@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 18 มี.ค. 2559 04:28 ชื่อผู้แต่ง จรินทร์ ธานีรัตน์
call number GV181 จ166 2528
ชื่อเรื่อง นันทนาการชุมชน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ไกรเลิศ ทวีกุล

Email tkrail@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 18 มี.ค. 2559 04:28 ชื่อผู้แต่ง เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
call number GV181 ท614
ชื่อเรื่อง การนันทนาการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ไกรเลิศ ทวีกุล

Email tkrail@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 18 มี.ค. 2559 04:28 ชื่อผู้แต่ง -
call number G155.A1 ส747อ 2545 ล.1
ชื่อเรื่อง เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการนันทนาการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ไกรเลิศ ทวีกุล

Email tkrail@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 18 มี.ค. 2559 04:28 ชื่อผู้แต่ง -
call number G155.A1 ส747อ 2545 ล.2
ชื่อเรื่อง เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการนันทนาการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ไกรเลิศ ทวีกุล

Email tkrail@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 18 มี.ค. 2559 04:23 ชื่อผู้แต่ง ฟริท, อเลกซ์
call number Q126.4 ฟ135
ชื่อเรื่อง สนุกกับการค้นหาความรู้ข้างในวิทยาศาสตร์ / Alex Frith และ Colin King เขียน ;พลอย สืบวิเศษ แปล พิมพลักษณ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นายหิรัญ จักรเสน

Email pornpro@kku.ac.th
กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 18 มี.ค. 2559 04:20 ชื่อผู้แต่ง Puangmanee Tantiwong
call number PE1116.H88 พ473 ล.1
ชื่อเรื่อง English 1 for home economics students / Puangmanee Tantiwong
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นายหิรัญ จักรเสน

Email pornpro@kku.ac.th
กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มี.ค. 2559 11:19 ชื่อผู้แต่ง นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์
call number HN49.C6 น648
ชื่อเรื่อง แนวคิดแนวทางการพัฒนาชุมชน / นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ปราณปริยา ชาตะวราหะ

Email ppypnp@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มี.ค. 2559 10:57 ชื่อผู้แต่ง สังศิต พิริยะรังสรรค์
call number JQ1746 ส545
ชื่อเรื่อง คอรัปชั่นกับประชาธิปไตยไทย / สังศิต พิริยะรังสรรค์, ผาสุก พงษ์ไพจิตร
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิศาชล ศรีเทพอุบล

Email kungnang-thepool@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 16 มี.ค. 2559 10:43 ชื่อผู้แต่ง ดิเรก ฤกษ์หร่าย
call number HN750 ด554
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชนบท
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หทัยรัตน์ ไชยเลิศ

Email hathai.2412@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 16 มี.ค. 2559 10:43 ชื่อผู้แต่ง วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
call number HN700.592.R8 ว436
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชนบทไทย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หทัยรัตน์ ไชยเลิศ

Email hathai.2412@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 16 มี.ค. 2559 09:36 ชื่อผู้แต่ง มิ่งขวัญ เหรียญประยูร
call number QA273.A5 ม556
ชื่อเรื่อง ความน่าจะเป็นและสถิติ = Probability and statistics
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

Email nararat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 16 มี.ค. 2559 09:36 ชื่อผู้แต่ง ชะเอม สายทอง เลขหมู่
call number QA273 ช344
ชื่อเรื่อง ความน่าจะเป็นและสถิติ = Probability and statistics
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

Email nararat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 16 มี.ค. 2559 09:30 ชื่อผู้แต่ง กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
call number TA340 ก677 ล.1
ชื่อเรื่อง สถิติสำหรับงานวิศวกรรม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

Email nararat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 16 มี.ค. 2559 09:30 ชื่อผู้แต่ง กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
call number TA340 ก677 ล.2
ชื่อเรื่อง สถิติสำหรับงานวิศวกรรม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

Email nararat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 16 มี.ค. 2559 09:30 ชื่อผู้แต่ง สายชล สินสมบูรณ์ทอง
call number QA276 ส657บ 2553
ชื่อเรื่อง สถิติเบื้องต้น = Elementary statistics
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

Email nararat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 16 มี.ค. 2559 09:30 ชื่อผู้แต่ง ธีระพร วีระถาวร
call number QA273 ธ666บ 2542
ชื่อเรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

Email nararat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 16 มี.ค. 2559 09:30 ชื่อผู้แต่ง ศุภชัย นาทะพันธ์ เลขหมู่
call number QA273 ศ683
ชื่อเรื่อง ความน่าจะเป็นและสถิติ = Probability and statistics /
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

Email nararat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 16 มี.ค. 2559 08:57 ชื่อผู้แต่ง William W. Hines ...
call number TA340 P962 2003
ชื่อเรื่อง Probability and statistics in engineering
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

Email nararat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 16 มี.ค. 2559 08:57 ชื่อผู้แต่ง Devore, Jay L
call number QA273 D511 2004
ชื่อเรื่อง QA273 D511 2004
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

Email nararat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 16 มี.ค. 2559 08:57 ชื่อผู้แต่ง ผู้แต่ง Miller, Gregory K.
call number QA273 M648
ชื่อเรื่อง Probability : modeling and applications to random processes
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

Email nararat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 16 มี.ค. 2559 08:57 ชื่อผู้แต่ง ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์
call number QA276 ช358ส 2541
ชื่อเรื่อง สถิติพื้นฐาน : พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม MINITAB SPSS และ SAS
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

Email nararat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 15 มี.ค. 2559 04:40 ชื่อผู้แต่ง นิตย์ บุหงามงคล
call number LB1051 น573 2546
ชื่อเรื่อง จิตวิทยาการสอน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางปนัดดา ญวนกระโทก

Email panyua@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 14 มี.ค. 2559 12:19 ชื่อผู้แต่ง อภิชาต โสภาแดง
call number วจ HD9999.H363T5 อ252ร
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ "การพัฒนารูปแบบการคัดกรองสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัตถอุตสาหกรรม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 14 มี.ค. 2559 12:19 ชื่อผู้แต่ง จงพิศ ศิริรัตน์
call number วจ HC445.Z9C58 ส226
ชื่อเรื่อง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 14 มี.ค. 2559 12:13 ชื่อผู้แต่ง สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร
call number วจ HC445.Z9C58 ร719
ชื่อเรื่อง รูปแบบของการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 14 มี.ค. 2559 12:13 ชื่อผู้แต่ง จินตนา วิสารทพงศ์
call number วจ HC445.Z9C58 จ483
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่องการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในภาคใต้
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 14 มี.ค. 2559 10:37 ชื่อผู้แต่ง Smart Investor
call number HG4661 ส293ท
ชื่อเรื่อง เทคนิควิเคราะห์หุ้น Moving average
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กาญนิถา ครองธรรมชาติ

Email kkanni@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 14 มี.ค. 2559 04:23 ชื่อผู้แต่ง ขนิษฐา ห้องสวัสดิ์
call number RK ข227 c.3
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบาดเจ็บของฟันและกระดูกขากรรไกรในนักกีฬามวยไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรรัตน์ รัตนสิริ

Email amorat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค. 2559 14:23 ชื่อผู้แต่ง อำนาจ ชิดไธสง
call number QC903.2.T5 อ686 2553 ล.1
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย. เล่มที่ 1, สภาพภูมิอากาศในอดีต
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธนาวุฒิ พันธุมาศ

Email p_noom_9@hotmail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค. 2559 14:23 ชื่อผู้แต่ง กัณฑรีย์ บุญประกอบ
call number C903.2.T5 อ686 ล.2
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย. เล่มที่ 2, แบบจำลองสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิอากาศในอนาคต
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธนาวุฒิ พันธุมาศ

Email p_noom_9@hotmail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 2559 09:41 ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
call number LB1027.5 ส747อ 2544 ล.1
ชื่อเรื่อง เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว หน่วยที่ 1-8 ปีพ.ศ.2544
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางปนัดดา ญวนกระโทก

Email panyua@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 2559 09:41 ชื่อผู้แต่ง Educational psychology / Anita E. Woolfolk
call number LB1051 W913 2010
ชื่อเรื่อง Educational psychology
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางปนัดดา ญวนกระโทก

Email panyua@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 2559 02:28 ชื่อผู้แต่ง สังศิต พิริยะรังสรรค์
call number JQ1745.A55C6 ร451ก
ชื่อเรื่อง รายงานการสัมมนา ประจำปี 2547 การคอร์รัปชันในสังคมไทย : ปัญหาและทางออก / สังศิต พิริยะรังสรรค์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ปรารถนา ชาญสมร

Email yokprattana@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 2559 02:28 ชื่อผู้แต่ง สังศิต พิริยะรังสรรค์
call number JF1081 ส533
ชื่อเรื่อง Book Cover ทฤษฎีคอร์รัปชัน / สังศิต พิริยะรังสรรค์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ปรารถนา ชาญสมร

Email yokprattana@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 2559 02:28 ชื่อผู้แต่ง สังศิต พิริยะรังสรรค์
call number JQ1745.A55C6 ส545
ชื่อเรื่อง คอร์รัปชัน : ข้าราชการ นักการเมืองและนักธุรกิจ / สังศิต พิริยะรังสรรค์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ปรารถนา ชาญสมร

Email yokprattana@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 2559 02:28 ชื่อผู้แต่ง สังศิต พิริยะรังสรรค์,
call number JQ1746 ส545
ชื่อเรื่อง คอรัปชั่นกับประชาธิปไตยไทย / สังศิต พิริยะรังสรรค์,
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ปรารถนา ชาญสมร

Email yokprattana@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 9 มี.ค. 2559 03:46 ชื่อผู้แต่ง ภราดร หอมแย้ม
call number JF1525.O35 ภ191 2556
ชื่อเรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุภาภรณ์ กาบขน

Email supapornka@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 8 มี.ค. 2559 07:27 ชื่อผู้แต่ง Hayter, Anthony J.. Belmont, Calif.
call number TA340 H426 2007
ชื่อเรื่อง Probability and statistics for engineers and scientists / Anthony J. Hayter
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

Email nararat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 8 มี.ค. 2559 07:27 ชื่อผู้แต่ง Ronald E. Walpole ... [et al.]
call number TA340 W219 2007
ชื่อเรื่อง Probability & statistics for engineers & scientists
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

Email nararat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 8 มี.ค. 2559 07:20 ชื่อผู้แต่ง Ghahramani, Saeed
call number QA273 G411F 2005
ชื่อเรื่อง Fundamentals of probability with stochastic processes / Saeed Ghahramani.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

Email nararat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 8 มี.ค. 2559 07:20 ชื่อผู้แต่ง Lass, Harry. Reading
call number QA273 L346
ชื่อเรื่อง Probality and statistics / Harry Lass ans Perter Gottlieb.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

Email nararat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 8 มี.ค. 2559 07:10 ชื่อผู้แต่ง Papoulis, Athanasios
call number QA273.P3 P218 1991
ชื่อเรื่อง Probability, random variables, and stochastic processes
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

Email nararat@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 8 มี.ค. 2559 05:50 ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
call number วจ HC445.Z9S9 ร451ก
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลรูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ปราณปริยา ชาตะวราหะ

Email ppypnp@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 8 มี.ค. 2559 05:50 ชื่อผู้แต่ง ทวีศิลป์ กุลนภาดล
call number วจHM1261 ท231
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ปราณปริยา ชาตะวราหะ

Email ppypnp@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 8 มี.ค. 2559 04:48 ชื่อผู้แต่ง ไพลิน ฤกษ์จิรสวัสดิ์ ; [กองบรรณาธิการ ทัศนีย์ ผิวขำ]
call number TN751 พ994
ชื่อเรื่อง หลักพื้นฐานของกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กกล้า
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อณัชปกร สาระรัตน์

Email udosar@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 8 มี.ค. 2559 04:48 ชื่อผู้แต่ง ทนงศักดิ์ แสงวัฒนะชัย
call number TA666 ท115 2536
ชื่อเรื่อง การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อณัชปกร สาระรัตน์

Email udosar@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 8 มี.ค. 2559 04:41 ชื่อผู้แต่ง สาโรช บุญมี
call number วพ S ส684
ชื่อเรื่อง ธุรกิจซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร ภายในจังหวัดมหาสารคามในปี พ.ศ. 2543
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อณัชปกร สาระรัตน์

Email udosar@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 8 มี.ค. 2559 04:41 ชื่อผู้แต่ง วิราภรณ์ หาญญา
call number วพ HD ว692
ชื่อเรื่อง ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเหล็ก ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อณัชปกร สาระรัตน์

Email udosar@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 8 มี.ค. 2559 04:41 ชื่อผู้แต่ง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
call number มอก.1479 2540
ชื่อเรื่อง เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อณัชปกร สาระรัตน์

Email udosar@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 8 มี.ค. 2559 04:41 ชื่อผู้แต่ง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
call number มอก.116 2529
ชื่อเรื่อง เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อณัชปกร สาระรัตน์

Email udosar@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 8 มี.ค. 2559 04:41 ชื่อผู้แต่ง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
call number มอก.1228 2537
ชื่อเรื่อง เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อณัชปกร สาระรัตน์

Email udosar@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 5 มี.ค. 2559 09:24 ชื่อผู้แต่ง Zohaib Ur Rehman, Sher Jamal Khan
call number TP248.25.M45 R345
ชื่อเรื่อง Wastewater treatment using membrane bioreactor (MBR) technology : fouling control using biofilm carriers / Zohaib Ur Rehman, Sher Jamal Khan
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นายนครินทร์ เทอดเกียรติกุล

Email Beamromantic@hotmail.com
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 5 มี.ค. 2559 09:19 ชื่อผู้แต่ง Vishal Shah
call number HC79.T4 E53 v.2
ชื่อเรื่อง Emerging environmental technologies. volume II / edited by Vishal Shah.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นายนครินทร์ เทอดเกียรติกุล

Email Beamromantic@hotmail.com
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 5 มี.ค. 2559 04:06 ชื่อผู้แต่ง ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย
call number LB2832 ต814 ล.1
ชื่อเรื่อง เตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปตำแหน่งตามหลักสูตรใหม่ของ สปช. เล่ม 1
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กรอนงค์ กตัญญสูตร

Email kornanong@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 4 มี.ค. 2559 01:46 ชื่อผู้แต่ง มยุรี กัลยาวัฒนกุล
call number วจ RS165.R34 ม189
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยจากสารสกัดเปลือกเงาะ = Development of Ant-wrinkle product from Rambutan peels extract
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วาสิฏฐี ตั้งสัตยาธิษฐาน

Email Appletheapple99@gmail.com
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค. 2559 08:19 ชื่อผู้แต่ง สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
call number HF3800.55.Z9K45 ส694 2555
ชื่อเรื่อง สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ : จังหวัดขอนแก่น = the 2012 business and industrial cencus : trade and services industry : Khon Kaen Province
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มนสิชา เพชรานนท์

Email monbej@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 2 มี.ค. 2559 05:41 ชื่อผู้แต่ง วิภา ธูสรานนท์
call number วพ HV ว645
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กาญจนา ยันตะพันธ์

Email Janeloveminho@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 2 มี.ค. 2559 05:41 ชื่อผู้แต่ง พรมณีย์ ภิญโญ
call number วพ HV พ255
ชื่อเรื่อง การศึกษานโยบายด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กาญจนา ยันตะพันธ์

Email Janeloveminho@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 2 มี.ค. 2559 05:41 ชื่อผู้แต่ง จตุพร ตันเส้า
call number HV จ136
ชื่อเรื่อง การจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กาญจนา ยันตะพันธ์

Email Janeloveminho@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 2 มี.ค. 2559 01:57 ชื่อผู้แต่ง กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
call number HE571 ก136ข
ชื่อเรื่อง การขนส่งสินค้าทางทะเล = Sea transport / กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ขวัญหทัย เพลินจิตร

Email k.pluenjit@yahoo.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 1 มี.ค. 2559 09:46 ชื่อผู้แต่ง เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
call number HG4026 ฉ413 2556
ชื่อเรื่อง การจัดการการเงิน = Financial mangement
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว

Email thunma@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 1 มี.ค. 2559 09:46 ชื่อผู้แต่ง ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์
call number HG4016.T5 ธ389 2543 c.3
ชื่อเรื่อง การจัดการการเงิน = Financial management : รวมหลัก & ทฤษฎีและกรณีศึกษา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว

Email thunma@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 1 มี.ค. 2559 09:46 ชื่อผู้แต่ง จรัสพล ธนพัทธกุล
call number HG4026 ค762 2538
ชื่อเรื่อง เคล็ดลับการจัดการการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว

Email thunma@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 1 มี.ค. 2559 07:14 ชื่อผู้แต่ง ไพลิน วงศ์วัลลภ
call number Pro.re.Sc/St พ994 2549
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและแนวมางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถานีรถไฟหนองคาย = Satisfaction of the user and development quality service of Nong Khai Railway Station
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธิติ ใหม่คามิ

Email Mix.thiti@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 1 มี.ค. 2559 07:14 ชื่อผู้แต่ง สรรเพชญ ศิริเกตุ
call number วพ HE ส338
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟขบวนรถเร็วสายตะวันออกเฉียงเหนือของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดขอนแก่น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธิติ ใหม่คามิ

Email Mix.thiti@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 1 มี.ค. 2559 07:14 ชื่อผู้แต่ง ณัฐพล ศิลาทอง
call number วพ G ณ342
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการใช้บริการจัดนำเที่ยวโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธิติ ใหม่คามิ

Email Mix.thiti@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 1 มี.ค. 2559 07:14 ชื่อผู้แต่ง พจนีย์ แหยมเฟื่อง
call number วพ HD พ176
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟไทยของผู้ใช้บริการรถไฟไทย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธิติ ใหม่คามิ

Email Mix.thiti@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 1 มี.ค. 2559 03:04 ชื่อผู้แต่ง เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
call number GV181 ท614
ชื่อเรื่อง การนันทนาการ /
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ

Email tasane_p@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 1 มี.ค. 2559 03:04 ชื่อผู้แต่ง เสรี แสงอุทัย
call number GV181.4 2558
ชื่อเรื่อง การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ

Email tasane_p@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 1 มี.ค. 2559 03:04 ชื่อผู้แต่ง รินทร์ ธานีรัตน์ จรินทร์ ธานีรัตน์
call number GV181 จ166 2528 ห้อง 2502
ชื่อเรื่อง นันทนาการชุมชน = Community recreation
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ

Email tasane_p@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 1 มี.ค. 2559 03:04 ชื่อผู้แต่ง พีระพงศ์ บุญศิริ
call number GV181 พ797
ชื่อเรื่อง นันทนาการและการจัดการ = Recreation and organization /
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ

Email tasane_p@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 1 มี.ค. 2559 03:04 ชื่อผู้แต่ง มสธ
call number G155.A1 ส747อ 2545 ล.1 - ล.2
ชื่อเรื่อง เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ = Recreation and nature tourism management
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ

Email tasane_p@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 1 มี.ค. 2559 02:51 ชื่อผู้แต่ง สะเทื้อน ปิ่นน้อย
call number SH135 ส499 2543
ชื่อเรื่อง หลักการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว

Email spenpu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 29 ก.พ. 2559 08:35 ชื่อผู้แต่ง อานันท์ กาญจนพันธุ์
call number S603 ร451 ล.1
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยระบบการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน. เล่ม 1, สถานภาพและความเปลี่ยนแปลง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จิรายุ จันโท

Email kamong285@gmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 29 ก.พ. 2559 08:19 ชื่อผู้แต่ง พรเทพ ถนนแก้ว
call number TP248.24 พ242 2558
ชื่อเรื่อง การวางแผนการทดลองในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พีระพงษ์ แพงไพรี

Email perpan@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ. 2559 05:08 ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ เทียมเก่า
call number RC388.5 ส282 2557
ชื่อเรื่อง คู่มือ การดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง : อัมพฤกษ์อัมพาต
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง

Email penpuk.mu@gmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ. 2559 05:08 ชื่อผู้แต่ง Robert M. Gagne and Leslie J. Briggs
call number LB1051 G135 1979
ชื่อเรื่อง Principles of instructional design
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง

Email penpuk.mu@gmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ. 2559 05:08 ชื่อผู้แต่ง Robert M. Gagne
call number LB1051 G135C 1977 c.2
ชื่อเรื่อง The conditions of learning
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง

Email penpuk.mu@gmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 2559 03:55 ชื่อผู้แต่ง รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์
call number Z ร622ก 2557
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กุลณสร อ้วนไตร

Email siravadeeou@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 2559 00:29 ชื่อผู้แต่ง Elaine Sorensen Marshall
call number Central building 2 Room 2601 RT89T772
ชื่อเรื่อง Trasformational leadership in nursing
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นางสินีนาฏ ทองสุข

Email sineenatkk16@hotmail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 24 ก.พ. 2559 05:22 ชื่อผู้แต่ง Jean-Paul Rodrigue, Claude Comtois, and Brian Slack.
call number HE323 R696
ชื่อเรื่อง The geography of transport systems
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
มนสิชา เพชรานนท์

Email monbej@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 24 ก.พ. 2559 03:49 ชื่อผู้แต่ง Vincent Lebot
call number SB210.T76 L448 ห้อง warehouse-ag 2100
ชื่อเรื่อง Tropical root and tuber crops : cassava, sweet potato, yams and aroids
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อรุณี พรมคำบุตร

Email arunee@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 23 ก.พ. 2559 17:37 ชื่อผู้แต่ง Bourne, Malcolm C.
call number TX531 B775 2002
ชื่อเรื่อง Food texture and viscosity : concept and measurement
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พัชรี ศรีสวัสดิ์

Email srisawad2828@gmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 23 ก.พ. 2559 09:55 ชื่อผู้แต่ง David I. Cleland
call number HD69.P75 C624P 2007
ชื่อเรื่อง Project management : strategic design and implementation / David I. Cleland, Lewis R. Ireland.
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ชื่อ ปัณฑารีย์ อินยา

Email pantharee.i@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 23 ก.พ. 2559 03:36 ชื่อผู้แต่ง วัลลภ ใจดี
call number RA W248U c.2
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงรายงานการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ : การประมาณค่าเวลาของการปรับปรุงรายงานการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบทางด้านอนามัยแม่และเด็กโดยข้อมูลจำลอง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อรอนงค์ บัวลา

Email apko3840@yahoo.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 23 ก.พ. 2559 03:36 ชื่อผู้แต่ง พอใจ พัทธนิตย์ธรรม
call number RA P836C c.2
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติสำหรับการระบุความล้าสมัยของการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อรอนงค์ บัวลา

Email apko3840@yahoo.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 23 ก.พ. 2559 02:55 ชื่อผู้แต่ง นววิธ สิริขจรเดชสกุล
call number RK น312
ชื่อเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบวัดพฤติกรรมการละเลยสุขภาพฟันกับสภาวะช่องปากในกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
บุษบา สุวรรณศรี

Email sbusaba@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2559 03:05 ชื่อผู้แต่ง กล้า ทองขาว
call number LG395.T5.ส747 ก312
ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาเรื่องงานวิชาการของข้าราชการสาย ข-ค มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / ผู้ศึกษา กล้า ทองขาว, ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จิราพร กวดขุนทด

Email kjiraporn@kku.ac.th
กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2559 03:05 ชื่อผู้แต่ง ไพฑูรย์ สินลารัตน์
call number LB2324 พ976
ชื่อเรื่อง งานวิชาการและการประกันคุณภาพวิชาการระดับอุดมศึกษา : คำบรรยายในการประชุมผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 พฤษภาคม 2544
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จิราพร กวดขุนทด

Email kjiraporn@kku.ac.th
กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2559 03:05 ชื่อผู้แต่ง ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
call number HF5549.5.M3 ธ557 2552 c.3
ชื่อเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้าน HR
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จิราพร กวดขุนทด

Email kjiraporn@kku.ac.th
กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 2559 08:10 ชื่อผู้แต่ง พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์
call number P115.2 พ161ด [255-]
ชื่อเรื่อง เด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อรวรรณ ดีสุรกุล

Email uorawa@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 2559 07:59 ชื่อผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
call number HG4523 ต199 2554
ชื่อเรื่อง ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ : หลักสูตรใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single license)
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กรอนงค์ กตัญญสูตร

Email kornanong@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 2559 07:59 ชื่อผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
call number HG5750.55.A32 น927
ชื่อเรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กรอนงค์ กตัญญสูตร

Email kornanong@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 2559 05:26 ชื่อผู้แต่ง เซนเกล, ยูนัส เอ
call number TJ265 ซ519 2554
ชื่อเรื่อง เทอร์โมไดนามิกส์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ณกานต์ จินาศิริพันธ์

Email conankung.jinda@gmail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 2559 04:52 ชื่อผู้แต่ง ปรีชา อัศวเดชานุกร, เสาวรส ใหญ่สว่าง
call number HF1017 ป469
ชื่อเรื่อง สถิติเพื่อธุรกิจ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธีรุตม์ มากคช

Email sanphaasa1004@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 2559 02:47 ชื่อผู้แต่ง อนันต์ พลธานี
call number SB291.H4 อ166ซ c.2
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่องการปลูกพืชแซมยางและผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จิรายุ จันโท

Email kamong285@gmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 2559 02:47 ชื่อผู้แต่ง พริ้ม ศรีหานาม
call number S667.H4 พ425
ชื่อเรื่อง คู่มือการจัดการปุ๋ยในสวนยาง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จิรายุ จันโท

Email kamong285@gmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 17 ก.พ. 2559 18:03 ชื่อผู้แต่ง Marc Andr Meyers & Krishan Kumar Chawla
call number TA403 M613 2009
ชื่อเรื่อง Mechanical behavior of materials
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กฤติกา ตระกูลงาม

Email krittr@kku.ac.th
สารบรรณคณะเทคโนโลยี กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 17 ก.พ. 2559 18:03 ชื่อผู้แต่ง Norman E. Dowling
call number TA404.8 D747 1999
ชื่อเรื่อง Mechanical behavior of materials : engineering methods for deformation, fracture, and fatigue
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กฤติกา ตระกูลงาม

Email krittr@kku.ac.th
สารบรรณคณะเทคโนโลยี กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 17 ก.พ. 2559 18:03 ชื่อผู้แต่ง Thomas H. Courtney
call number TA405 C865
ชื่อเรื่อง Mechanical behavior of materials
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กฤติกา ตระกูลงาม

Email krittr@kku.ac.th
สารบรรณคณะเทคโนโลยี กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 17 ก.พ. 2559 15:19 ชื่อผู้แต่ง นุจรี ประทีปะวณิช จอห์น
call number RA776.9 ค622 c.2
ชื่อเรื่อง คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ : การประเมินและการนำไปใช้ / นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส [บรรณาธิการ]
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ณัฐระวี ห้าวหาญ

Email natrawee24@gmail.com
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 16 ก.พ. 2559 06:58 ชื่อผู้แต่ง ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
call number HM101 ช892
ชื่อเรื่อง วาทกรรมการพัฒนา = Development discourse
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธนภรณ์ ลมูลศิลป์

Email lamoonsil@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 15 ก.พ. 2559 10:27 ชื่อผู้แต่ง เกษม จันทร์แก้ว
call number QH541 ก783 2546
ชื่อเรื่อง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธีรนาถ หอมสมบัติ

Email a.teeranat@gmail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 15 ก.พ. 2559 10:27 ชื่อผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ จำรูญ ยาสมุทร
call number RA565 จ 369 ว
ชื่อเรื่อง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธีรนาถ หอมสมบัติ

Email a.teeranat@gmail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 15 ก.พ. 2559 09:07 ชื่อผู้แต่ง ประชุม รอดประเสริฐ
call number HD30.28 ป241 2535
ชื่อเรื่อง นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี / [ประชุม รอดประเสริฐ]
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศิวพล คำผาเยือง

Email tvzero_08@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2559 09:21 ชื่อผู้แต่ง สมคิด บางโม สมคิด บางโม
call number HD30.4 ส234 2545
ชื่อเรื่อง Book Cover องค์การและการจัดการ / สมคิด บางโม สมคิด บางโม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
แพรพิมล แสนสิงห์

Email parin77746@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2559 09:21 ชื่อผู้แต่ง สมพร เฟื่องจันทร์ สมพร เฟื่องจันทร์
call number HD2769.15 ส265 c.2
ชื่อเรื่อง แนวคิดและหลักการจัดการในองค์การสาธารณะ / สมพร เฟื่องจันทร์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
แพรพิมล แสนสิงห์

Email parin77746@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2559 08:32 ชื่อผู้แต่ง วีระพล สุวรรณนันต์
call number HD30.28 ว846ห
ชื่อเรื่อง หลักและเทคนิคการวางแผน / วีระพล สุวรรณนันต์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จุฬาลักษณ์ สว่างชื่น

Email sai_GD2010@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2559 08:32 ชื่อผู้แต่ง อนันต์ เกตุวงศ์
call number HD30.28 อ165 2534 c.2
ชื่อเรื่อง หลักและเทคนิคการวางแผน / อนันต์ เกตุวงศ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จุฬาลักษณ์ สว่างชื่น

Email sai_GD2010@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2559 08:32 ชื่อผู้แต่ง บรรยงค์ โตจินดา
call number HD37.T5 บ178 c.3
ชื่อเรื่อง องค์การและการจัดการ = Organization and management / บรรยงค์ โตจินดา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จุฬาลักษณ์ สว่างชื่น

Email sai_GD2010@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2559 08:32 ชื่อผู้แต่ง พัชสิรี ชมภูคำ
call number HD37.T5 พ524
ชื่อเรื่อง องค์การและการจัดการ = Organization and management /
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จุฬาลักษณ์ สว่างชื่น

Email sai_GD2010@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2559 04:32 ชื่อผู้แต่ง อรุณี ปิ่นประยงค์, ฉวีวรรณ มหะเสนีย์, ประเสริฐวัฒน์ กองกันภัย
call number 9749206290
ชื่อเรื่อง การจัดการฟาร์ม = Fram management
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว

Email thunma@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2559 03:39 ชื่อผู้แต่ง พรชัย เหลืองอาภาพงศ์
call number SB611.3 พ233
ชื่อเรื่อง วัชพืชศาสตร์ = Weed science
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กนกทิพย์ ตอเสนา

Email ktosena@hotmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2559 03:39 ชื่อผู้แต่ง รังสิต สุวรรณเขตนิคม
call number SB611 ร316ส ล.1
ชื่อเรื่อง สารกำจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืช
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กนกทิพย์ ตอเสนา

Email ktosena@hotmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 10:11 ชื่อผู้แต่ง พัชนิจ เนาวพันธ์
call number HF5686.C8 พ516
ชื่อเรื่อง การบัญชีต้นทุน : หลักการและการประยุกต์ / พัชนิจ เนาวพันธ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 10:11 ชื่อผู้แต่ง ดวงมณี โกมารทัต
call number HF5686.C8 ด218 2555
ชื่อเรื่อง การบัญชีต้นทุน / ดวงมณี โกมารทัต
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 10:02 ชื่อผู้แต่ง เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์
call number HG4011 ส888
ชื่อเรื่อง การบริหารการเงินธุรกิจ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ = Corporate financial management : concepts and applications
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธีรุตม์ มากคช

Email sanphaasa1004@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 09:00 ชื่อผู้แต่ง บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, พลาพรรณ คำพรรณ์
call number HD32.5 บ613
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยเรื่ององค์การกับการจัดการความรู้ : ศึกษาองค์การที่ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จิราพร กวดขุนทด

Email kjiraporn@kku.ac.th
กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 08:46 ชื่อผู้แต่ง ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
call number HM101 ช892 2549
ชื่อเรื่อง วาทกรรมการพัฒนา = Development discourse
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศศิวิมล เภาพาน

Email fakfang@windowslive.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 08:33 ชื่อผู้แต่ง Brian Dive
call number HF5549.5.M63 D618
ชื่อเรื่อง The healthy organization : a revolutionary approach to people & management
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จิราพร กวดขุนทด

Email kjiraporn@kku.ac.th
กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 08:22 ชื่อผู้แต่ง ประสงค์ โตนด
call number JQ1746.Z13P44 ป387 2558
ชื่อเรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานภาครัฐ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จิราพร กวดขุนทด

Email kjiraporn@kku.ac.th
กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 08:16 ชื่อผู้แต่ง ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว
call number HF5549.5.J63 ส743 [2558?]
ชื่อเรื่อง สุขทั่วไทย / [ผู้เขียน ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว ... [และคนอื่น ๆ]]
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จิราพร กวดขุนทด

Email kjiraporn@kku.ac.th
กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 07:00 ชื่อผู้แต่ง ป. อินทรปาลิต
call number นว ป112พ ล.1/1
ชื่อเรื่อง พล.นิกร.กิมหงวน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
yuwadee huntula

Email yuwahu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 07:00 ชื่อผู้แต่ง ป. อินทรปาลิต
call number นว ป112พ ล.1/2
ชื่อเรื่อง พล.นิกร.กิมหงวน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
yuwadee huntula

Email yuwahu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 07:00 ชื่อผู้แต่ง ป. อินทรปาลิต
call number นว ป112พ ล.1/3
ชื่อเรื่อง พล.นิกร.กิมหงวน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
yuwadee huntula

Email yuwahu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 06:59 ชื่อผู้แต่ง กรกฎ พัลลภรักษา
call number G465 ก152
ชื่อเรื่อง หนีเที่ยวเสี้ยวสัปดาห์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 06:13 ชื่อผู้แต่ง สิริลักษณ์ เที่ยงธรรม
call number HF5668.25 ส732
ชื่อเรื่อง การตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับพื้นฐาน / [สิริลักษณ์ เที่ยงธรรม, วาสนา รังแก้ว, จิณห์ระพีร์ พุ่
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นายหิรัญ จักรเสน

Email pornpro@kku.ac.th
กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 02:38 ชื่อผู้แต่ง ไกรคุง อนัคฆกุล
call number JQ1746 ก975
ชื่อเรื่อง ความรู้ความสามารถทั่วไป : ใช้สอบบรรจุเข้ารับราชการระดับ 1-2-3 ตรงตามแนวข้อสอบหลักสูตร ก.พ. และ ก.ค. / ไกรคุง อนัคฆกุล, อัมพร สุขเกษ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นายหิรัญ จักรเสน

Email pornpro@kku.ac.th
กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 02:28 ชื่อผู้แต่ง ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
call number วจ BQ5125.B8 ท478
ชื่อเรื่อง การศึกษาพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะพม่า วัดม่อนปู่ยักษ์ เมืองลำปาง เพื่อการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ศิลปกรรม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิยม วงศ์พงษ์คำ

Email wniyom@kku.ac.th
กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 02:28 ชื่อผู้แต่ง พงศ์ศักดิ์ อัครพิทยาอำพน
call number วพ NB พ137ก
ชื่อเรื่อง การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัยโดยใช้แรงบันดาลใจจากรูปแบบและคติความเชื่อของพระประธานที่ปรากฏในสิมจังหวัดกาฬสินธุ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิยม วงศ์พงษ์คำ

Email wniyom@kku.ac.th
กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 02:28 ชื่อผู้แต่ง วัฒนะ จูฑะวิภาต
call number วจ TT113.T5 ว397
ชื่อเรื่อง หัตถกรรมไทย : ความเป็นมาและการผลิตในปัจจุบันศึกษากรณี : การปั้นหล่อพระ การทำบาตรพระ การทำขลุ่ยและการทำของเล่นไม้ระกำ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิยม วงศ์พงษ์คำ

Email wniyom@kku.ac.th
กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 02:28 ชื่อผู้แต่ง ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
call number วจ BQ5125.B8 ท478
ชื่อเรื่อง การศึกษาพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะพม่า วัดม่อนปู่ยักษ์ เมืองลำปาง เพื่อการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ศิลปกรรม
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิยม วงศ์พงษ์คำ

Email wniyom@kku.ac.th
กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 02:28 ชื่อผู้แต่ง ขนิษฐา ปาทอง
call number วพ BQ ข226
ชื่อเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็งกับการส่งเสริมจารีตประเพณีท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดงานประเพณีนมัสการพระเจ้าใหญ่ขุมคำ ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิยม วงศ์พงษ์คำ

Email wniyom@kku.ac.th
กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 9 ก.พ. 2559 07:28 ชื่อผู้แต่ง Principle/ [proceedings of the Joint AOAC/FAO/AEA/IUPAC International Workshop on the Principles of Methods Validation held in November 1999 in Budapest, Hungany] ; edited by A. Fajgelj, A. Ambrus
call number QD79.M4 J74
ชื่อเรื่อง Principles and practices of method validation
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นายธานี เทศศิริ

Email thates@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 9 ก.พ. 2559 02:57 ชื่อผู้แต่ง ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
call number HM101 ช892
ชื่อเรื่อง วาทกรรมการพัฒนา = Development discourse / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
หทัยรัตน์ ไชยเลิศ

Email hathai.2412@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 9 ก.พ. 2559 02:45 ชื่อผู้แต่ง ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
call number HM101 ช892
ชื่อเรื่อง วาทกรรมการพัฒนา = Development discourse / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศิริรัตน์ ชินรงค์

Email siriratvaew2110@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 8 ก.พ. 2559 02:39 ชื่อผู้แต่ง นิวัติ ศรีธรณ์
call number วพ TD น674
ชื่อเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและสภาพการใช้น้ำประปาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เจริญ มางจันดีอุดม

Email chamac@kku.ac.th
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 8 ก.พ. 2559 02:39 ชื่อผู้แต่ง กิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร
call number วพRA ก671ร
ชื่อเรื่อง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข...
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เจริญ มางจันดีอุดม

Email chamac@kku.ac.th
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 2559 05:50 ชื่อผู้แต่ง แสงจันทร์, กัลฐิดา, ปากกาแดงดำ
call number นว ส956อล 2554 ล.1
ชื่อเรื่อง Alarmery
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อภิรดี ตุลานนท์

Email tulanok18@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 2559 05:50 ชื่อผู้แต่ง แสงจันทร์, กัลฐิดา, ปากกาแดงดำ
call number นว ส956อล 2554 ล.2
ชื่อเรื่อง Alarmery
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อภิรดี ตุลานนท์

Email tulanok18@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 2559 05:50 ชื่อผู้แต่ง วีรวัฒน์ วีรวรรณ เขียน
call number HG4637 ว836
ชื่อเรื่อง เล่นหุ้นออนไลน์ไม่ยาก : สอนวิธีลงทุน เข้าใจง่ายด้วยภาพและการ์ตูน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อภิรดี ตุลานนท์

Email tulanok18@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 2559 01:43 ชื่อผู้แต่ง คณะวิทยาศาสตร์ มข.
call number วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่40 ฉบับที่2 (เม.ย.-มิ.ย.2555)
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
บงกช นพผล

Email bonnop@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ก.พ. 2559 23:11 ชื่อผู้แต่ง อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์
call number LG395.T5.ข285วจก อ199
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่องต้นทุนฐานกิจกรรมรายหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ : กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Curricurum activity based costing of government bechelor degree case study : Faculty of Management Science Khon Kaen University / อนุ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ก.พ. 2559 23:11 ชื่อผู้แต่ง ทัชกานต์ โลมรัตน์
call number LG ท341 c.2
ชื่อเรื่อง ต้นทุนการผลิตบัณฑิตโดยวิธีต้นทุนฐานกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / ทัชกานต์ โลมรัตน์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 2 ก.พ. 2559 09:03 ชื่อผู้แต่ง วิลาวรรณ รพีพิศาล
call number HF5549.5.M3 ว718
ชื่อเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management : ฉบับสมบูรณ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พัชรีพร บุญบานเย็น

Email patchare@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 2 ก.พ. 2559 09:03 ชื่อผู้แต่ง ดนัย เทียนพุฒ
call number HF5549.5.M3 ด123ว
ชื่อเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องการวางแผนอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่ง = Career & succession planning : CSP /
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พัชรีพร บุญบานเย็น

Email patchare@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 2 ก.พ. 2559 09:03 ชื่อผู้แต่ง Michael Armstrong ; ผู้แปล: อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
call number HF5549 อ649
ชื่อเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ = Strategic human resource management : คู่มือสำหรับการนำไปปฏิบัติ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พัชรีพร บุญบานเย็น

Email patchare@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 2 ก.พ. 2559 09:03 ชื่อผู้แต่ง วิชัย โถสุวรรณจินดา
call number HF5549.5.M3 ว541 2551
ชื่อเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
พัชรีพร บุญบานเย็น

Email patchare@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 2559 06:45 ชื่อผู้แต่ง เอิบ เขียวรื่นรมณ์
call number S592.14 อ921ก 2548
ชื่อเรื่อง การสำรวจดิน :มโนทัศน์ หลักการและเทคนิค = Soil survey : concepts, principles and techniques
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
จุฑาทัศย์ รัตนพงศ์

Email tong_byakuya@hotmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 31 ม.ค. 2559 14:03 ชื่อผู้แต่ง ชื่นจิตร อังวราวงศ์
call number HF5657.4 ช592 2558
ชื่อเรื่อง การบัญชีเพื่อการจัดการ = Managerial accounting / ชื่นจิตร อังวราวงศ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 2559 04:42 ชื่อผู้แต่ง ธารีทิพย์ ทากิ
call number TX911.3.F75 ธ527 2553
ชื่อเรื่อง การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม = Hotel front office operations
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เพ็ญนิภา วิชากุล

Email Pennipa842@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ค. 2559 08:27 ชื่อผู้แต่ง นฤมิตร สอดศุข
call number HN700.565 น277
ชื่อเรื่อง วิจัยไทยศึกษา ไทย-จีนศึกษา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ค. 2559 08:27 ชื่อผู้แต่ง โดย เฉินหลวี่ฟ่าน ; แปลโดย ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี, ประดิษฐ์ รตนะพน
call number DS571 ฉ491
ชื่อเรื่อง วิจัยปัญหาแหล่งกำเนิดของชาติไทย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศันสนีย์ ที่สุด

Email im_11_k@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ค. 2559 06:00 ชื่อผู้แต่ง ศิริวรรณ เสรีรัตน์
call number HF5415.13 ศ486ก 2552
ชื่อเรื่อง การบริหารการตลาดยุคใหม่ = Marketing management
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
โชติภา พูลศักดิ์

Email Ultrajenj-taw@hotmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 27 ม.ค. 2559 07:57 ชื่อผู้แต่ง ธณัชพร ยะปะตัง
call number Z688.6.T5 ธ129
ชื่อเรื่อง คู่มือการปฎิบัติงานการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนนำออกบริการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธณัชพร ยะปะตัง (ทดสอบระบบ)

Email ytanat@kku.ac.th
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 27 ม.ค. 2559 07:57 ชื่อผู้แต่ง ธณัชพร ยะปะตัง
call number Z688.6.T5 ธ129ก
ชื่อเรื่อง การพัฒนางานการเขียนสันจากระบบมือสู่เทคโนโลยี : การจัดทำป้ายเลขเรียกหนังสือติดสันทรัพยากรสารสนเทศ (พิมพ์ LABEL)
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธณัชพร ยะปะตัง (ทดสอบระบบ)

Email ytanat@kku.ac.th
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 27 ม.ค. 2559 07:57 ชื่อผู้แต่ง คณะผู้จัดทำ บรรณาธิการ อบเชย อิ่มสบาย
call number TX724.5.T5 น526น 2545
ชื่อเรื่อง น้ำพริกรสเด็ด
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธณัชพร ยะปะตัง (ทดสอบระบบ)

Email ytanat@kku.ac.th
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 27 ม.ค. 2559 07:57 ชื่อผู้แต่ง กองบรรณาธิการ ศิริลักษณ์ รอตยันต์
call number TX724.5.T5 น526
ชื่อเรื่อง น้ำพริกเป็นอาชีพ : น้ำพริกอาหารสุขภาพ อร่อยหลายตำรับทั่วทุกภาคของไทย
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธณัชพร ยะปะตัง (ทดสอบระบบ)

Email ytanat@kku.ac.th
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 27 ม.ค. 2559 07:57 ชื่อผู้แต่ง บรรณาธิการ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
call number TX724.5.T5 น526พ
ชื่อเรื่อง น้ำพริก 4 ภาคเพื่อสังคมไทยแข็งแรง
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ธณัชพร ยะปะตัง (ทดสอบระบบ)

Email ytanat@kku.ac.th
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 26 ม.ค. 2559 08:40 ชื่อผู้แต่ง พรชัย ชุนหจินดา
call number HG3881 พ231 2550
ชื่อเรื่อง การบริหารการเงินระหว่างประเทศ = International financial management
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
วิไลลักษณ์ แดงนาเพียง

Email the-time-first-site@hotmail.co.th
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 26 ม.ค. 2559 03:22 ชื่อผู้แต่ง ภาวนา กิตติวิมลชัย
call number LG395.T5.ข285สอ ภ473 2556
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงานสนับ สนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ยุวดี เพชระ

Email tyuwad@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 26 ม.ค. 2559 03:22 ชื่อผู้แต่ง วลัยลักขณ์ แสงวรรณกูล
call number PN171.F56 ว345 2556
ชื่อเรื่อง ค่า เฉลี่ยจำนวนครั้งของการได้รับการอ้างอิงของบทความวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ยุวดี เพชระ

Email tyuwad@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 26 ม.ค. 2559 03:22 ชื่อผู้แต่ง วลัยลักขณ์ แสงวรรณกูล
call number PN171.F56 ว345จ 255
ชื่อเรื่อง จำนวน บทความและผลกระทบการอ้างอิงของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ นานาชาติจากมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของไทย ประจำปี ค.ศ. 2012
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ยุวดี เพชระ

Email tyuwad@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 26 ม.ค. 2559 03:22 ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
call number PN171.F56 ร451
ชื่อเรื่อง รายงาน ฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาวิจัยดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภาย ในประเทศ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ยุวดี เพชระ

Email tyuwad@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 25 ม.ค. 2559 11:05 ชื่อผู้แต่ง พรรณนิภา รอดวรรณะ
call number HF5686.C8 พ263
ชื่อเรื่อง การบัญชีต้นทุน : หลักและกระบวนการ / พรรณนิภา รอดวรรณะ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 25 ม.ค. 2559 11:01 ชื่อผู้แต่ง ชื่นจิตร อังวราวงศ์
call number HF5657.4 ช592 2558
ชื่อเรื่อง การบัญชีเพื่อการจัดการ = Managerial accounting / ชื่นจิตร อังวราวงศ์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 25 ม.ค. 2559 11:01 ชื่อผู้แต่ง สมลักษณ์ สันติโรจนกุล
call number HF5657.4 ส277 c.2
ชื่อเรื่อง การบัญชีเพื่อการจัดการ = Managerial accounting / สมลักษณ์ สันติโรจนกุล
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อมรกานต์ ยกมณี

Email amoryo@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 25 ม.ค. 2559 05:39 ชื่อผู้แต่ง สายใจ ทันการ
call number G155.T5 ส657
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอีสานใต้ = A study of the tourism image in the lower northeastern part of Thailand / คณะผู้วิจัย สายใจ ทันการ, สุรชัย ปิยานุกูล, จงกล ศิริประภา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์

Email suosup@kku.ac.th
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 25 ม.ค. 2559 03:12 ชื่อผู้แต่ง กฤษฎา อินทรสถิตย์
call number NA2850 ก279 2555
ชื่อเรื่อง การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน / กฤษฎา อินทรสถิตย์
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา

Email rattysiri.b@gmail.com
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 23 ม.ค. 2559 02:38 ชื่อผู้แต่ง ลาภลอย วานิชอังกูร
call number QA76.64 ล267
ชื่อเรื่อง เรียนรู้ด้วยตนเอง OOP C# ASP.NET
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
บสพร อนุสรณ์พาณิชกุล (หมายเหตุหนังสือเล่มนี้ นศ.ได้ทำการจองแล้ว รบกวนนำส่งห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ด้วยคะ))

Email boadsaporn@kkumail.com
หอสมุดกลาง กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค. 2559 11:03 ชื่อผู้แต่ง สมลักษณ์ บุญจันทร์
call number RC280.B8 ส277 2556
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ Case control group : ประสิทธิผลของ Normal saline ผสม Deaxamethasone ในการป้องกันภาวะหลอดเลือดดำแข็งในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยา Epirubicin
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อุไรรัตน์ นนทะคำจันทร์

Email njurai@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 20 ม.ค. 2559 12:39 ชื่อผู้แต่ง แอน อนาสตาซี
call number BF176 อ176
ชื่อเรื่อง การตรวจสอบเชิงจิตวิทยา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุวรี ฤกษ์จารี

Email suwaree.2010@hotmail.com
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 20 ม.ค. 2559 12:39 ชื่อผู้แต่ง บุญส่ง นิลแก้ว
call number BF431 บ43
ชื่อเรื่อง การวัดผลทางจิตวิทยา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุวรี ฤกษ์จารี

Email suwaree.2010@hotmail.com
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 20 ม.ค. 2559 12:39 ชื่อผู้แต่ง วิจิตพาณี เจริญขวัญ
call number BF431 ว521 2554
ชื่อเรื่อง การทดสอบทางจิตวิทยา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุวรี ฤกษ์จารี

Email suwaree.2010@hotmail.com
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 20 ม.ค. 2559 12:39 ชื่อผู้แต่ง ฉันทนา กล่อมจิต
call number BF431 ฉ254
ชื่อเรื่อง การทดสอบทางจิตวิทยา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
สุวรี ฤกษ์จารี

Email suwaree.2010@hotmail.com
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 20 ม.ค. 2559 08:53 ชื่อผู้แต่ง Waltz, Carolyn Feher
call number RT81.5 W241 2010
ชื่อเรื่อง Measurement in nursing and health research
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิตยา พันธ์งาม

Email nittaya_p@kkumail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 20 ม.ค. 2559 08:32 ชื่อผู้แต่ง Harold F. Hemond, Elizabeth J. Fechner
call number TD193 H489
ชื่อเรื่อง Chemical fate and transport in the environment
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
รศ.กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา

Email kannikar@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 20 ม.ค. 2559 08:20 ชื่อผู้แต่ง John S. Gulliver.
call number TD193 G973
ชื่อเรื่อง Introduction to chemical transport in the environment
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
รศ.กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา

Email kannikar@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 20 ม.ค. 2559 08:20 ชื่อผู้แต่ง Anu Ramaswami, Jana B. Milford, Mitchell J. Small.
call number TD174 R165
ชื่อเรื่อง Integrated environmental modeling : pollutant transport, fate, and risk in the environment
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
รศ.กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา

Email kannikar@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 20 ม.ค. 2559 02:00 ชื่อผู้แต่ง Creswell, John W.
call number H62 C923 2014
ชื่อเรื่อง Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
นิตยา พันธ์งาม

Email nittaya_p@kkumail.com
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 19 ม.ค. 2559 06:37 ชื่อผู้แต่ง ป. อินทรปาลิต
call number นว ป112พ ล.1/1
ชื่อเรื่อง พล.นิกร.กิมหงวน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
yuwadee huntula

Email yuwahu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 19 ม.ค. 2559 06:37 ชื่อผู้แต่ง ป. อินทรปาลิต
call number นว ป112พ ล.1/2
ชื่อเรื่อง พล.นิกร.กิมหงวน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
yuwadee huntula

Email yuwahu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 19 ม.ค. 2559 06:37 ชื่อผู้แต่ง ป. อินทรปาลิต
call number นว ป112พ ล.1/3
ชื่อเรื่อง พล.นิกร.กิมหงวน
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
yuwadee huntula

Email yuwahu@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 19 ม.ค. 2559 05:45 ชื่อผู้แต่ง หฤทัย มีนะพันธ์
call number HD47.4 ห295 2550
ชื่อเรื่อง หลักการวิเคราะห์โครงการ : ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ศศิธร แฝดสุระ

Email jib043423405@gmail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันอังคารที่ 19 ม.ค. 2559 04:51 ชื่อผู้แต่ง อัธยา กังสุวรรณ และคณ
call number SH167.P73 อ542
ชื่อเรื่อง พิษของปลาปักเป้าน้ำจืด = Toxins of freshwater puffer fish
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
กรรณิการ์ กาภูคำ

Email kannikar.jom@gmail.com
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 18 ม.ค. 2559 05:31 ชื่อผู้แต่ง ประยงค์ มีใจซื่อ
call number HD58.7 ป361 2555
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมองค์การ = Organizational behavior
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข

Email thapra@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 18 ม.ค. 2559 05:31 ชื่อผู้แต่ง ร็อบบินส์, สตีเฟ็นส์ พี
call number HD58.7 ร187 2554
ชื่อเรื่อง การจัดการและพฤติกรรมองค์การ = Management
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข

Email thapra@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 18 ม.ค. 2559 01:56 ชื่อผู้แต่ง อธิพงศ์ พิมพ์ดี
call number RA อ146
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมร่วมกับการออกกำลังกายโดยการเต้นรำจังหวะ Paslop เพื่อป้องกันการหกล้มในหญิงไทยก่อนวัยสูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Email nomjit@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 2559 07:51 ชื่อผู้แต่ง Leonard L. LaPointe
call number RC425 A641 2011
ชื่อเรื่อง Aphasia and related neurogenic language disorders
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
เบญจมาศ พระธานี

Email benjamas@kku.ac.th
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 14 ม.ค. 2559 08:47 ชื่อผู้แต่ง โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
call number RA427.9 ก941 c.2
ชื่อเรื่อง สุขภาพปฐมภูมิบริการปฐมภูมิ : จากปรัชญาสู่ปฏิบัติการสุขภาพมิติใหม่ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ประชาธิป กะทา
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
ปรัชญ์ชวิศ เย็นแสงจันทร์

Email pratchawit@gmail.com
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 14 ม.ค. 2559 06:28 ชื่อผู้แต่ง วุฒิ สุขเจริญ
call number HF5415.32 ว862
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior / วุฒิ สุขเจริญ
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อนันต์ ที่ดี

Email anun_t@kkumail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 14 ม.ค. 2559 06:28 ชื่อผู้แต่ง อดุลย์ จาตุรงคกุล
call number HF5415.32 อ133ฉ 2550
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค ฉบับมาตรฐาน = Consumer behavior / โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล, ดลยา จาตุรงคกุล
คณะที่มีทรัพยากร หอสมุดกลาง
อนันต์ ที่ดี

Email anun_t@kkumail.com
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินการ
วันพุธที่ 13 ม.ค. 2559 04:46 ชื่อผู้แต่ง ชนิตา รักษ์พลเมือง
call number LB2333 ช153
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่องโครงการประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถานบันอุดมศ