คำเตือนสำหรับการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ปิดบริการการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย


เนื่องจากมีผู้ใช้ นำข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เพื่อการค้าและจัดจำหน่ายเป็นเหตุให้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำเป็นต้อง ทำการปิดให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์นอกเครือข่าย โดยผู้ใช้งานที่อยู่ในสถาบันของรัฐ 24 แห่ง สามารถใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลได้เป็นปกติ

โปรดรอสักครู่ ...........