วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย มิได้หวังผลทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์ ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรภายในเครือข่ายหรือนอกเครือข่ายที่สืบค้นผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น และหากนำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้กรุณาอ้างอิงจากเอกสารต้นฉบับเท่านั้น

User Guide

Best Support firefox Or Google Chorme

 • Headache : The Journal of Head and Face Pain
  Topic:
  Headache : The Journal of Head and Face Pain
  ISSN:
  1526-4610

  1526-4610

  Visit Journal
 • วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์
  Topic:
  วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์
  ISSN:
  0858-6160

  0858-6160

  Visit Journal
 • วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ (MANUTSAT PARITAT : Journal of Humanities)
  Topic:
  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ (MANUTSAT PARITAT : Journal of Humanities)
  ISSN:
  0125-2690

  0125-2690

  Visit Journal
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี
  Topic:
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี
  ISSN:
  2229-1547

  2229-1547

  Visit Journal
 • ดำรงวิชาการ = Damrong Journal
  Topic:
  ดำรงวิชาการ = Damrong Journal
  ISSN:
  1686-4395

  1686-4395

  Visit Journal
 • Veridian E-Journal, Silpakorn University
  Topic:
  Veridian E-Journal, Silpakorn University
  ISSN:
  1906-3431

  1906-3431

  Visit Journal
 • ASIAN JOURNAL OF ENERGY & ENVIRONMENT
  Topic:
  ASIAN JOURNAL OF ENERGY & ENVIRONMENT
  ISSN:
  1513-4121

  1513-4121

  Visit Journal
 • Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine
  Topic:
  Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine
  ISSN:
  1905-7571

  1905-7571

  Visit Journal
 • CHIANG MAI UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES
  Topic:
  CHIANG MAI UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES
  ISSN:
  2645-4337

  2645-4337

  Visit Journal
 • ECTI TRANSACTIONS ON COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGY
  Topic:
  ECTI TRANSACTIONS ON COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGY
  ISSN:
  2286-9131

  2286-9131

  Visit Journal
 • วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (JOURNAL OF WILDLIFE IN THAILAND)
  Topic:
  วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (JOURNAL OF WILDLIFE IN THAILAND)
  ISSN:
  0858-396X

  0858-396X

  Visit Journal
 • TROPICAL NATURAL HISTORY
  Topic:
  TROPICAL NATURAL HISTORY
  ISSN:
  1513-9700

  1513-9700

  Visit Journal
 • Official Journal of National Research Council of Thailand in conjunction with Journal of Population and Social Studies
  Topic:
  Official Journal of National Research Council of Thailand in conjunction with Journal of Population and Social Studies
  ISSN:
  2229-2608

  2229-2608

  Visit Journal
 • SCIENCE ASIA
  Topic:
  SCIENCE ASIA
  ISSN:
  1513-1874

  1513-1874

  Visit Journal
 • THAMMASAT INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY
  Topic:
  THAMMASAT INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY
  ISSN:
  0859-4074

  0859-4074

  Visit Journal
 • SILPAKORN UNIVERSITY INTERNATIONAL JOURNAL
  Topic:
  SILPAKORN UNIVERSITY INTERNATIONAL JOURNAL
  ISSN:
  1513-4717

  1513-4717

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบ.
  Topic:
  วารสารวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบ.
  ISSN:
  0857-5290

  0857-5290

  Visit Journal
 • วารสารวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์
  Topic:
  วารสารวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์
  ISSN:
  2287-0598

  2287-0598

  Visit Journal
 • วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  Topic:
  วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  ISSN:
  2229-1210

  2229-1210

  Visit Journal
 • วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Topic:
  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ISSN:
  0857-2178

  0857-2178

  Visit Journal
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Topic:
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ISSN:
  1685-7941

  1685-7941

  Visit Journal
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  Topic:
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ISSN:
  1685-7941

  1685-7941

  Visit Journal
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร (Journal of Thai Rehabilitation Medicine)
  Topic:
  เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร (Journal of Thai Rehabilitation Medicine)
  ISSN:
  0857-6823

  0857-6823

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
  Topic:
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
  ISSN:
  1905-9469

  1905-9469

  Visit Journal
 • วารสารจีนศึกษา (Chinese Studies Journal)
  Topic:
  วารสารจีนศึกษา (Chinese Studies Journal)
  ISSN:
  1905-1972

  1905-1972

  Visit Journal
 • Environment and Natural Resources Journal
  Topic:
  Environment and Natural Resources Journal
  ISSN:
  1686-5456

  1686-5456

  Visit Journal
 • Songklanakarin Journal of Science and Technology
  Topic:
  Songklanakarin Journal of Science and Technology
  ISSN:
  2408-1779,0125-3395

  2408-1779,0125-3395

  Visit Journal
 • NU. International Journal of Science
  Topic:
  NU. International Journal of Science
  ISSN:
  1686-5561

  1686-5561

  Visit Journal
 • Chiang Mai Journal of Science
  Topic:
  Chiang Mai Journal of Science
  ISSN:
  0125-2526,2465-3845

  0125-2526,2465-3845

  Visit Journal
 • วารสารกระแสวัฒนธรรม = Journal of Cultural Approach
  Topic:
  วารสารกระแสวัฒนธรรม = Journal of Cultural Approach
  ISSN:
  1513-4458

  1513-4458

  Visit Journal
 • วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
  Topic:
  วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ISSN:
  1513-9514

  1513-9514

  Visit Journal
 • พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
  Topic:
  พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
  ISSN:
  1513-9514

  1513-9514

  Visit Journal
 • Humanities&Social Scienceมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์
  Topic:
  Humanities&Social Scienceมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์
  ISSN:
  0125-5061

  0125-5061

  Visit Journal
 • วารสารวัฒนธรรม ดุจหยดฝนจากฟ้า
  Topic:
  วารสารวัฒนธรรม ดุจหยดฝนจากฟ้า
  ISSN:
  0857-3727

  0857-3727

  Visit Journal
 • วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
  Topic:
  วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
  ISSN:
  1685-361x

  1685-361x

  Visit Journal
 • วารสารการจัดการสมัยใหม่
  Topic:
  วารสารการจัดการสมัยใหม่
  ISSN:
  1686-7319

  1686-7319

  Visit Journal
 • วารสารกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
  Topic:
  วารสารกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
  ISSN:
  0125-4634

  0125-4634

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการ มทร.อีสาน
  Topic:
  วารสารวิชาการ มทร.อีสาน
  ISSN:
  1960-215x

  1960-215x

  Visit Journal
 • วารสารปัญญาภิวัฒน์
  Topic:
  วารสารปัญญาภิวัฒน์
  ISSN:
  1906-7658

  1906-7658

  Visit Journal
 • วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  Topic:
  วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ISSN:
  0859-3299

  0859-3299

  Visit Journal
 • วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  Topic:
  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ISSN:
  1906-0319

  1906-0319

  Visit Journal
 • วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Topic:
  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ISSN:
  1685-8573

  1685-8573

  Visit Journal
 • วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  Topic:
  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  ISSN:
  2408-1256

  2408-1256

  Visit Journal
 • วิสัญญีสาร
  Topic:
  วิสัญญีสาร
  ISSN:
  0857-1287

  0857-1287

  Visit Journal
 • วารสารกระแสวัฒนธรรม (JOURNAL OF CULTURAL APPROACH)
  Topic:
  วารสารกระแสวัฒนธรรม (JOURNAL OF CULTURAL APPROACH)
  ISSN:
  1513-4458

  1513-4458

  Visit Journal
 • วารสารไทยคดีศึกษา
  Topic:
  วารสารไทยคดีศึกษา
  ISSN:
  1686-0667

  1686-0667

  Visit Journal
 • วารสารยุติธรรม
  Topic:
  วารสารยุติธรรม
  ISSN:
  0858-8953

  0858-8953

  Visit Journal
 • วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing)
  Topic:
  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing)
  ISSN:
  0857-605X

  0857-605X

  Visit Journal
 • วารสารโรคหัวใจ (Thai Heart Journal)
  Topic:
  วารสารโรคหัวใจ (Thai Heart Journal)
  ISSN:
  0857-5789

  0857-5789

  Visit Journal
 • วารสารสิ่งแวดล้อม (Environmental Journal)
  Topic:
  วารสารสิ่งแวดล้อม (Environmental Journal)
  ISSN:
  0859-3868

  0859-3868

  Visit Journal
 • วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
  Topic:
  วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
  ISSN:
  1906-070X

  1906-070X

  Visit Journal
 • วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม
  Topic:
  วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม
  ISSN:
  1905-2693

  1905-2693

  Visit Journal
 • วารสารเกษตร
  Topic:
  วารสารเกษตร
  ISSN:
  0857-0841

  0857-0841

  Visit Journal
 • วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  Topic:
  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ISSN:
  1905-9922

  1905-9922

  Visit Journal
 • วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  Topic:
  วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  ISSN:
  1906-8522

  1906-8522

  Visit Journal
 • วารสารเภสัชวิทยา
  Topic:
  วารสารเภสัชวิทยา
  ISSN:
  0125-3832

  0125-3832

  Visit Journal
 • Thai Journal of Agricultural Science
  Topic:
  Thai Journal of Agricultural Science
  ISSN:
  0049-3589

  0049-3589

  Visit Journal
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงวัฒนธรรม
  Topic:
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงวัฒนธรรม
  ISSN:
  2287-0326

  2287-0326

  Visit Journal
 • Biodiversity and Conservation
  Topic:
  Biodiversity and Conservation
  ISSN:
  0960-3115

  0960-3115

  Visit Journal
 • วารสารคณะพลศึกษา
  Topic:
  วารสารคณะพลศึกษา
  ISSN:
  513-3613

  513-3613

  Visit Journal
 • วารสารโรคมะเร็ง
  Topic:
  วารสารโรคมะเร็ง
  ISSN:
  125-2038

  125-2038

  Visit Journal
 • วารสารการจัดการป่าไม้
  Topic:
  วารสารการจัดการป่าไม้
  ISSN:
  906-022x

  906-022x

  Visit Journal
 • วารสารเกื้อการุณย์
  Topic:
  วารสารเกื้อการุณย์
  ISSN:
  0858-3080

  0858-3080

  Visit Journal
 • วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
  Topic:
  วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
  ISSN:
  1906-0870

  1906-0870

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  Topic:
  วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ISSN:
  1906-5337

  1906-5337

  Visit Journal
 • วารสารวิิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  Topic:
  วารสารวิิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ISSN:
  1906-5337

  1906-5337

  Visit Journal
 • วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
  Topic:
  วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
  ISSN:
  16864417

  16864417

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการปกครอง
  Topic:
  วารสารวิชาการปกครอง
  ISSN:
  1513-7996

  1513-7996

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  Topic:
  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  ISSN:
  2286-7589

  2286-7589

  Visit Journal
 • วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  Topic:
  วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ISSN:
  2286-6620

  2286-6620

  Visit Journal
 • วารสาร มฉก.วิชาการ HCU Journal
  Topic:
  วารสาร มฉก.วิชาการ HCU Journal
  ISSN:
  0859-9343

  0859-9343

  Visit Journal
 • วารสารวิชาชีพบัญชี = Journal of accounting perfession
  Topic:
  วารสารวิชาชีพบัญชี = Journal of accounting perfession
  ISSN:
  1686-8293

  1686-8293

  Visit Journal
 • วารสารบริหารธุรกิจ =Journal of business administration
  Topic:
  วารสารบริหารธุรกิจ =Journal of business administration
  ISSN:
  0125-233x

  0125-233x

  Visit Journal
 • ธรรมศาสตร์เวชสาร
  Topic:
  ธรรมศาสตร์เวชสาร
  ISSN:
  1513-5241

  1513-5241

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการ
  Topic:
  วารสารวิชาการ
  ISSN:
  1513-0096

  1513-0096

  Visit Journal
 • วารสารสมาคมนักวิจัย
  Topic:
  วารสารสมาคมนักวิจัย
  ISSN:
  0859-2330

  0859-2330

  Visit Journal
 • วารสารจุลนิติ
  Topic:
  วารสารจุลนิติ
  ISSN:
  1686-3720

  1686-3720

  Visit Journal
 • วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
  Topic:
  วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
  ISSN:
  0859-6633

  0859-6633

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  Topic:
  วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  ISSN:
  1906-5906

  1906-5906

  Visit Journal
 • วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
  Topic:
  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
  ISSN:
  0125-6985

  0125-6985

  Visit Journal
 • วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  Topic:
  วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  ISSN:
  2228-9453

  2228-9453

  Visit Journal
 • Veridian E-journal Science and Technology Silpakorn University
  Topic:
  Veridian E-journal Science and Technology Silpakorn University
  ISSN:
  2408-1248

  2408-1248

  Visit Journal
 • วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  Topic:
  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  ISSN:
  1905-2383

  1905-2383

  Visit Journal
 • International Journal Behavioral Science
  Topic:
  International Journal Behavioral Science
  ISSN:
  1906-4675

  1906-4675

  Visit Journal
 • SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ECONOMICS
  Topic:
  SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ECONOMICS
  ISSN:
  2286-8984

  2286-8984

  Visit Journal
 • รามาธิบดีเวชสาร (Ramathibodi Medical Journal)
  Topic:
  รามาธิบดีเวชสาร (Ramathibodi Medical Journal)
  ISSN:
  0125-2611

  0125-2611

  Visit Journal
 • วารสารอินโดจีนศึกษา
  Topic:
  วารสารอินโดจีนศึกษา
  ISSN:
  1513-3109

  1513-3109

  Visit Journal
 • วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand)
  Topic:
  วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand)
  ISSN:
  0125-7552

  0125-7552

  Visit Journal
 • แพทย์สารทหารอากาศ (Royal Thai Airforce Medical Gazette)
  Topic:
  แพทย์สารทหารอากาศ (Royal Thai Airforce Medical Gazette)
  ISSN:
  0125-0455

  0125-0455

  Visit Journal
 • เวชสารแพทย์ทหารบก
  Topic:
  เวชสารแพทย์ทหารบก
  ISSN:
  0125-7722

  0125-7722

  Visit Journal
 • วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  Topic:
  วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ISSN:
  0859

  0859

  Visit Journal
 • DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW (พัฒนาการเศรษฐกิจปริทัศน์)
  Topic:
  DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW (พัฒนาการเศรษฐกิจปริทัศน์)
  ISSN:
  1906-2540

  1906-2540

  Visit Journal
 • วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
  Topic:
  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
  ISSN:
  2408-1051

  2408-1051

  Visit Journal
 • วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)
  Topic:
  วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)
  ISSN:
  0859-3485

  0859-3485

  Visit Journal
 • วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ TLA Research Journal (Thai Library Association)
  Topic:
  วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ TLA Research Journal (Thai Library Association)
  ISSN:
  1905-0793

  1905-0793

  Visit Journal
 • วารสารงบประมาณ
  Topic:
  วารสารงบประมาณ
  ISSN:
  1686-2147

  1686-2147

  Visit Journal
 • วารสารสถาบันประสาทวิทยา
  Topic:
  วารสารสถาบันประสาทวิทยา
  ISSN:
  2228-9801

  2228-9801

  Visit Journal
 • วารสารหมออนามัย
  Topic:
  วารสารหมออนามัย
  ISSN:
  0858-2912

  0858-2912

  Visit Journal
 • วารสาร การตลาด และการสื่อสาร
  Topic:
  วารสาร การตลาด และการสื่อสาร
  ISSN:
  2286-9980

  2286-9980

  Visit Journal
 • วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร
  Topic:
  วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร
  ISSN:
  2350-9430

  2350-9430

  Visit Journal
 • แก่นเกษตร = Khon Kaen Agriculture Journal)
  Topic:
  แก่นเกษตร = Khon Kaen Agriculture Journal)
  ISSN:
  0125-0485

  0125-0485

  Visit Journal
 • วารสารพฤติกรรมศาสตร์(Journal of Behavioral Science)
  Topic:
  วารสารพฤติกรรมศาสตร์(Journal of Behavioral Science)
  ISSN:
  1686-1442

  1686-1442

  Visit Journal
 • Srinakharinwirot Engineering Journal
  Topic:
  Srinakharinwirot Engineering Journal
  ISSN:
  1905-4548

  1905-4548

  Visit Journal
 • Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
  Topic:
  Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
  ISSN:
  1905-3460

  1905-3460

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  Topic:
  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ISSN:
  0125-2437

  0125-2437

  Visit Journal
 • วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย (JOURNAL OF POLITICS, ADMINISTRATION AND LAW)
  Topic:
  วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย (JOURNAL OF POLITICS, ADMINISTRATION AND LAW)
  ISSN:
  1906-506x

  1906-506x

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ มศว Journal of Educational Faculty of Education, SWU
  Topic:
  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ มศว Journal of Educational Faculty of Education, SWU
  ISSN:
  1513-3443

  1513-3443

  Visit Journal
 • วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  Topic:
  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  ISSN:
  1513-4652

  1513-4652

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Topic:
  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ISSN:
  2351-0927

  2351-0927

  Visit Journal
 • วารสารนักบริหาร
  Topic:
  วารสารนักบริหาร
  ISSN:
  http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/july_dec_15/index.html

  http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/july_dec_15/index.html

  Visit Journal
 • เชียงใหม่ทันตแพทยสาร
  Topic:
  เชียงใหม่ทันตแพทยสาร
  ISSN:
  2286-6663

  2286-6663

  Visit Journal
 • วารสารญี่ปุ่นศึกษา = Japanese Studies Journal
  Topic:
  วารสารญี่ปุ่นศึกษา = Japanese Studies Journal
  ISSN:
  0125-6416

  0125-6416

  Visit Journal
 • ไทยไภษัชยนิพนธ์
  Topic:
  ไทยไภษัชยนิพนธ์
  ISSN:
  1686-9540

  1686-9540

  Visit Journal
 • วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Topic:
  วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ISSN:
  1689-9723

  1689-9723

  Visit Journal
 • นิเทศศาสตรปริทัศน์
  Topic:
  นิเทศศาสตรปริทัศน์
  ISSN:
  0858-6160

  0858-6160

  Visit Journal
 • บรรณารักษศาสตร์ มข.
  Topic:
  บรรณารักษศาสตร์ มข.
  ISSN:
  0125-8427

  0125-8427

  Visit Journal
 • บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. = Journal of Library & Information Science
  Topic:
  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. = Journal of Library & Information Science
  ISSN:
  0125-8427

  0125-8427

  Visit Journal
 • พยาบาลสาร = Nursing Journal
  Topic:
  พยาบาลสาร = Nursing Journal
  ISSN:
  0125-5118

  0125-5118

  Visit Journal
 • พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ = Development Economic Review
  Topic:
  พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ = Development Economic Review
  ISSN:

  Visit Journal
 • ภาษาและภาษาศาสตร์ = Journal of Language and Linguistics
  Topic:
  ภาษาและภาษาศาสตร์ = Journal of Language and Linguistics
  ISSN:
  0857-1406

  0857-1406

  Visit Journal
 • มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ = Humanities & Social Science
  Topic:
  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ = Humanities & Social Science
  ISSN:
  0125-5061

  0125-5061

  Visit Journal
 • วารสารเมืองโบราณ (Muang Boran Journal )
  Topic:
  วารสารเมืองโบราณ (Muang Boran Journal )
  ISSN:
  0125-426X

  0125-426X

  Visit Journal
 • ยุทธโกษ
  Topic:
  ยุทธโกษ
  ISSN:
  0857-4243

  0857-4243

  Visit Journal
 • รักษ์พลังงาน
  Topic:
  รักษ์พลังงาน
  ISSN:
  1906-3695

  1906-3695

  Visit Journal
 • รัฏฐาภิรักษ์ = Ratthaphirak Journal
  Topic:
  รัฏฐาภิรักษ์ = Ratthaphirak Journal
  ISSN:
  0857-0442

  0857-0442

  Visit Journal
 • รัฐศาสตร์สาร (Journal of Political Science)
  Topic:
  รัฐศาสตร์สาร (Journal of Political Science)
  ISSN:
  0125-135X

  0125-135X

  Visit Journal
 • รามาธิบดีพยาบาลสาร = Ramathibodi Nursing Journal
  Topic:
  รามาธิบดีพยาบาลสาร = Ramathibodi Nursing Journal
  ISSN:
  0857-8052

  0857-8052

  Visit Journal
 • วารสารรูสมิแล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (RUSAMELAE JOURNAL)
  Topic:
  วารสารรูสมิแล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (RUSAMELAE JOURNAL)
  ISSN:
  0858-2068

  0858-2068

  Visit Journal
 • วารสารรูสมิแล (Rusamelae Journal)
  Topic:
  วารสารรูสมิแล (Rusamelae Journal)
  ISSN:
  0858-2068

  0858-2068

  Visit Journal
 • วชิรเวชสาร = Vajira Medical Journal
  Topic:
  วชิรเวชสาร = Vajira Medical Journal
  ISSN:
  0125-1252

  0125-1252

  Visit Journal
 • วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (KMUTT RESEARCH & DEVELOPMENT JOURNAL)
  Topic:
  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (KMUTT RESEARCH & DEVELOPMENT JOURNAL)
  ISSN:
  0125-278x

  0125-278x

  Visit Journal
 • วารสารกระบวนการยุติธรรม
  Topic:
  วารสารกระบวนการยุติธรรม
  ISSN:
  1906-3253

  1906-3253

  Visit Journal
 • วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management)
  Topic:
  วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management)
  ISSN:
  1906-5485

  1906-5485

  Visit Journal
 • วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (Journal of Thai Hospitality)
  Topic:
  วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (Journal of Thai Hospitality)
  ISSN:
  1905-6303

  1905-6303

  Visit Journal
 • วารสารการบริหารท้องถิ่น = Local Administration Journal
  Topic:
  วารสารการบริหารท้องถิ่น = Local Administration Journal
  ISSN:
  1906-103X

  1906-103X

  Visit Journal
 • วารสารการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Khon Kaen University Quality Assurance Journal)
  Topic:
  วารสารการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Khon Kaen University Quality Assurance Journal)
  ISSN:
  1513-668X

  1513-668X

  Visit Journal
 • วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ = Journal of Nursing and Health Care
  Topic:
  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ = Journal of Nursing and Health Care
  ISSN:
  2351-0358

  2351-0358

  Visit Journal
 • วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health)
  Topic:
  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health)
  ISSN:
  0857-4553

  0857-4553

  Visit Journal
 • วารสารการพยาบาลและการศึกษา = Journal of Nursing and Education
  Topic:
  วารสารการพยาบาลและการศึกษา = Journal of Nursing and Education
  ISSN:
  1906-1773

  1906-1773

  Visit Journal
 • วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Community Health Development Quarterly Khon Kaen
  Topic:
  วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Community Health Development Quarterly Khon Kaen
  ISSN:
  2287-0075

  2287-0075

  Visit Journal
 • วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
  Topic:
  วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
  ISSN:
  1906-906X

  1906-906X

  Visit Journal
 • วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  Topic:
  วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  ISSN:
  1905-7121

  1905-7121

  Visit Journal
 • วารสารการสื่อสารมวลชน (Journal of Mass Communication)
  Topic:
  วารสารการสื่อสารมวลชน (Journal of Mass Communication)
  ISSN:
  1906-2591

  1906-2591

  Visit Journal
 • วารสารเกื้อการุณย์ (Kuakarun Journal of Nursing)
  Topic:
  วารสารเกื้อการุณย์ (Kuakarun Journal of Nursing)
  ISSN:
  0858-3080

  0858-3080

  Visit Journal
 • วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Journal of Faculty of Nursing
  Topic:
  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Journal of Faculty of Nursing
  ISSN:
  0125-7021

  0125-7021

  Visit Journal
 • วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  Topic:
  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ISSN:
  0858-4338

  0858-4338

  Visit Journal
 • วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  Topic:
  วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ISSN:
  1513-9514

  1513-9514

  Visit Journal
 • วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  Topic:
  วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ISSN:
  1985-3954

  1985-3954

  Visit Journal
 • วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  Topic:
  วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  ISSN:
  0125-8095

  0125-8095

  Visit Journal
 • วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
  Topic:
  วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
  ISSN:
  2229-1997

  2229-1997

  Visit Journal
 • จันทรเกษมสาร = Journal of Chandrakasem Sarn
  Topic:
  จันทรเกษมสาร = Journal of Chandrakasem Sarn
  ISSN:
  0858-0006

  0858-0006

  Visit Journal
 • วารสารจักษุธรรมศาสตร์ = Thammasat Thai Journal of Ophthalmology
  Topic:
  วารสารจักษุธรรมศาสตร์ = Thammasat Thai Journal of Ophthalmology
  ISSN:
  1905-2960

  1905-2960

  Visit Journal
 • วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  Topic:
  วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  ISSN:
  0875-6920

  0875-6920

  Visit Journal
 • วารสารช่อพะยอม
  Topic:
  วารสารช่อพะยอม
  ISSN:
  1513-5462

  1513-5462

  Visit Journal
 • วารสารทันตาภิบาล Thai Dental Nurse Journal
  Topic:
  วารสารทันตาภิบาล Thai Dental Nurse Journal
  ISSN:
  0857-880X

  0857-880X

  Visit Journal
 • วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด = Journal of Medical Technology and Physical Therapy
  Topic:
  วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด = Journal of Medical Technology and Physical Therapy
  ISSN:
  857-6653

  857-6653

  Visit Journal
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี
  Topic:
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี
  ISSN:
  2229-1547

  2229-1547

  Visit Journal
 • วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (Journal of Food Technology, Siam University)
  Topic:
  วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (Journal of Food Technology, Siam University)
  ISSN:
  1686-3070

  1686-3070

  Visit Journal
 • วารสารเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree Journal of Social Science)
  Topic:
  วารสารเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree Journal of Social Science)
  ISSN:
  1905-9329

  1905-9329

  Visit Journal
 • วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Research [TJOR])
  Topic:
  วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Research [TJOR])
  ISSN:
  2287-0210

  2287-0210

  Visit Journal
 • วารสารไทยศึกษา
  Topic:
  วารสารไทยศึกษา
  ISSN:
  1686-7459

  1686-7459

  Visit Journal
 • วารสารธรรมศาสตร์
  Topic:
  วารสารธรรมศาสตร์
  ISSN:
  0125-3670

  0125-3670

  Visit Journal
 • วารสารนเรศวรพะเยา = Naresuan Phayao Journal
  Topic:
  วารสารนเรศวรพะเยา = Naresuan Phayao Journal
  ISSN:
  1906-2141

  1906-2141

  Visit Journal
 • วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน = Journal of Learning and Teaching Innovation
  Topic:
  วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน = Journal of Learning and Teaching Innovation
  ISSN:
  1686-3283

  1686-3283

  Visit Journal
 • วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = KKU International journal of Humanities and Social Sciences
  Topic:
  วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = KKU International journal of Humanities and Social Sciences
  ISSN:
  2350-9767

  2350-9767

  Visit Journal
 • วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์
  Topic:
  วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์
  ISSN:
  0858-6160

  0858-6160

  Visit Journal
 • วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Business Law Journal)
  Topic:
  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Business Law Journal)
  ISSN:
  0857-3867

  0857-3867

  Visit Journal
 • วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  Topic:
  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ISSN:
  1906-425X

  1906-425X

  Visit Journal
 • วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า
  Topic:
  วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า
  ISSN:
  2392-5566

  2392-5566

  Visit Journal
 • วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Journal of Educational Administration, KKU
  Topic:
  วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Journal of Educational Administration, KKU
  ISSN:
  1686-6916

  1686-6916

  Visit Journal
 • วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA Business Journal)
  Topic:
  วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA Business Journal)
  ISSN:
  1905-6826

  1905-6826

  Visit Journal
 • วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
  Topic:
  วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
  ISSN:
  2228-9658

  2228-9658

  Visit Journal
 • วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Topic:
  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ISSN:
  1905-9647

  1905-9647

  Visit Journal
 • วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร = Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
  Topic:
  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร = Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
  ISSN:
  1686-0632

  1686-0632

  Visit Journal
 • วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Journal of Graduate Study in Humanities and Social Sciences
  Topic:
  วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Journal of Graduate Study in Humanities and Social Sciences
  ISSN:
  1906-0769

  1906-0769

  Visit Journal
 • วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  Topic:
  วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ISSN:
  0125-1902

  0125-1902

  Visit Journal
 • วารสารปัญญาภิวัฒน์ = Panyapiwat Journal
  Topic:
  วารสารปัญญาภิวัฒน์ = Panyapiwat Journal
  ISSN:
  1906-7658

  1906-7658

  Visit Journal
 • วารสารปาริชาต = Parichart Journal, Thaksin University
  Topic:
  วารสารปาริชาต = Parichart Journal, Thaksin University
  ISSN:
  0867-0884

  0867-0884

  Visit Journal
 • วารสารพยาบาล = Thai Journal of Nursing [TJN]
  Topic:
  วารสารพยาบาล = Thai Journal of Nursing [TJN]
  ISSN:
  0125-0078

  0125-0078

  Visit Journal
 • วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข = Nursing Jornal of the Ministry of Public health
  Topic:
  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข = Nursing Jornal of the Ministry of Public health
  ISSN:
  0857-3743

  0857-3743

  Visit Journal
 • วารสารพยาบาลตำรวจ (Journal of the Police Nurses)
  Topic:
  วารสารพยาบาลตำรวจ (Journal of the Police Nurses)
  ISSN:
  1906-652X

  1906-652X

  Visit Journal
 • วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of the Royal Thai Army Nurses)
  Topic:
  วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of the Royal Thai Army Nurses)
  ISSN:
  1513-5217

  1513-5217

  Visit Journal
 • วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ = Journal of Nursing Science and Health
  Topic:
  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ = Journal of Nursing Science and Health
  ISSN:
  0125-7021

  0125-7021

  Visit Journal
 • วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Nursing Science Chulalongkorn University)
  Topic:
  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Nursing Science Chulalongkorn University)
  ISSN:
  0125-8958

  0125-8958

  Visit Journal
 • วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ (Songklanagarind Jornal of Nursing)
  Topic:
  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ (Songklanagarind Jornal of Nursing)
  ISSN:
  0125-8958

  0125-8958

  Visit Journal
 • วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ (Songlanagarind Journal of Nursing)
  Topic:
  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ (Songlanagarind Journal of Nursing)
  ISSN:
  0125-8958

  0125-8958

  Visit Journal
 • วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย (Thai Red Cross Nursing Journal)
  Topic:
  วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย (Thai Red Cross Nursing Journal)
  ISSN:
  1906-7925

  1906-7925

  Visit Journal
 • วารสารพยาบาลสาธารณสุข (Journal of Public Health Nursing)
  Topic:
  วารสารพยาบาลสาธารณสุข (Journal of Public Health Nursing)
  ISSN:
  0857-5371

  0857-5371

  Visit Journal
 • วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Journal of Behavioral Science)
  Topic:
  วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Journal of Behavioral Science)
  ISSN:
  1686-1442

  1686-1442

  Visit Journal
 • วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  Topic:
  วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  ISSN:
  0857-5452

  0857-5452

  Visit Journal
 • วารสารพัฒนาสังคม (Journal of Social Development [JSD])
  Topic:
  วารสารพัฒนาสังคม (Journal of Social Development [JSD])
  ISSN:
  0859-2667

  0859-2667

  Visit Journal
 • วารสารพิษวิทยาไทย
  Topic:
  วารสารพิษวิทยาไทย
  ISSN:
  0857-264X

  0857-264X

  Visit Journal
 • วารสารฟ้าเดียวกัน
  Topic:
  วารสารฟ้าเดียวกัน
  ISSN:
  1685-6880

  1685-6880

  Visit Journal
 • วารสารภาษาและวัฒนธรรม = Journal of Language and Culture
  Topic:
  วารสารภาษาและวัฒนธรรม = Journal of Language and Culture
  ISSN:
  0125-6424

  0125-6424

  Visit Journal
 • วารสารภาษาและวรรณคดีไทย (Journalof Thai Language and Literature)
  Topic:
  วารสารภาษาและวรรณคดีไทย (Journalof Thai Language and Literature)
  ISSN:
  0857-037x

  0857-037x

  Visit Journal
 • วารสารเภสัชกรรมไทย
  Topic:
  วารสารเภสัชกรรมไทย
  ISSN:
  1906-5574

  1906-5574

  Visit Journal
 • วารสารเภสัชกรรมไทย
  Topic:
  วารสารเภสัชกรรมไทย
  ISSN:
  1906-5574

  1906-5574

  Visit Journal
 • วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน = Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
  Topic:
  วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน = Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
  ISSN:
  1905-0852

  1905-0852

  Visit Journal
 • วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS)
  Topic:
  วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS)
  ISSN:
  1905-0852

  1905-0852

  Visit Journal
 • วารสาร มทร. อีสาน (ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) = RMUTI Journal
  Topic:
  วารสาร มทร. อีสาน (ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) = RMUTI Journal
  ISSN:
  1906-215X

  1906-215X

  Visit Journal
 • วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ (MANUTSAT PARITAT : Journal of Humanities)
  Topic:
  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ (MANUTSAT PARITAT : Journal of Humanities)
  ISSN:
  0125-2690

  0125-2690

  Visit Journal
 • วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  Topic:
  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ISSN:
  0859-5992

  0859-5992

  Visit Journal
 • วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  Topic:
  วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ISSN:
  1905-3959

  1905-3959

  Visit Journal
 • วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal)
  Topic:
  วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal)
  ISSN:
  0859-9807

  0859-9807

  Visit Journal
 • วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (Nakhon Phanom University Journal)
  Topic:
  วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (Nakhon Phanom University Journal)
  ISSN:
  2228-9356

  2228-9356

  Visit Journal
 • วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  Topic:
  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ISSN:
  2350-9902

  2350-9902

  Visit Journal
 • วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Naresuan University Journal: Science and Technology)
  Topic:
  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Naresuan University Journal: Science and Technology)
  ISSN:
  0858-7418

  0858-7418

  Visit Journal
 • วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NARESUAN UNIVERSITY SCIENCE JOURNAL)
  Topic:
  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NARESUAN UNIVERSITY SCIENCE JOURNAL)
  ISSN:
  0858-7418

  0858-7418

  Visit Journal
 • วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY JOURNAL)
  Topic:
  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY JOURNAL)
  ISSN:
  1906-0181

  1906-0181

  Visit Journal
 • วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Lampang Rajabhat Unversity Journal)
  Topic:
  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Lampang Rajabhat Unversity Journal)
  ISSN:
  2286-8658

  2286-8658

  Visit Journal
 • วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  Topic:
  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  ISSN:
  1686-9311

  1686-9311

  Visit Journal
 • วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
  Topic:
  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
  ISSN:
  0857-5428

  0857-5428

  Visit Journal
 • วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก (Krirk University Journal)
  Topic:
  วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก (Krirk University Journal)
  ISSN:
  0125-7609

  0125-7609

  Visit Journal
 • วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ (Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition)
  Topic:
  วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ (Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition)
  ISSN:
  0125-300X

  0125-300X

  Visit Journal
 • วารสารลูกช้าง
  Topic:
  วารสารลูกช้าง
  ISSN:
  1685-1741

  1685-1741

  Visit Journal
 • วรรณวิทัศน์
  Topic:
  วรรณวิทัศน์
  ISSN:
  1513-9956

  1513-9956

  Visit Journal
 • วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
  Topic:
  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
  ISSN:
  2229-0931 (Print), 2408-1019 (Online)

  2229-0931 (Print), 2408-1019 (Online)

  Visit Journal
 • วารสารวัฒนธรรม
  Topic:
  วารสารวัฒนธรรม
  ISSN:
  0857-3727

  0857-3727

  Visit Journal
 • วารสารวิจัย มข. = KKU Research Journal
  Topic:
  วารสารวิจัย มข. = KKU Research Journal
  ISSN:
  0859-3957

  0859-3957

  Visit Journal
 • วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา = KKU Research Journal (Graduate Studies)
  Topic:
  วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา = KKU Research Journal (Graduate Studies)
  ISSN:
  0859-3957,1906-201X

  0859-3957,1906-201X

  Visit Journal
 • วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Studies)
  Topic:
  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Studies)
  ISSN:
  2286-7910

  2286-7910

  Visit Journal
 • วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences
  Topic:
  วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences
  ISSN:
  2229-2292

  2229-2292

  Visit Journal
 • วารสารวิจัย มข.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) = KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Business and Economies)
  Topic:
  วารสารวิจัย มข.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) = KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Business and Economies)
  ISSN:
  1685-2532

  1685-2532

  Visit Journal
 • วารสารวิจัย มข. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = KKU Research Journal Science and Technology
  Topic:
  วารสารวิจัย มข. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = KKU Research Journal Science and Technology
  ISSN:
  0859-3957

  0859-3957

  Visit Journal
 • วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = SDU Research Journal Sciences and Technology
  Topic:
  วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = SDU Research Journal Sciences and Technology
  ISSN:
  ISSN 2408-1574

  ISSN 2408-1574

  Visit Journal
 • วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = SDI Research Journal Science and Technology
  Topic:
  วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = SDI Research Journal Science and Technology
  ISSN:
  2408-1574

  2408-1574

  Visit Journal
 • วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (TLA Research Journal: Thai Library Association)
  Topic:
  วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (TLA Research Journal: Thai Library Association)
  ISSN:
  1905-0793

  1905-0793

  Visit Journal
 • วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (JOURNAL OF FISHERIES TECHNOLOGY RESEARCH)
  Topic:
  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (JOURNAL OF FISHERIES TECHNOLOGY RESEARCH)
  ISSN:
  1905-7393

  1905-7393

  Visit Journal
 • วารสารวิจัยพลังงาน (JOURNAL OF ENERGY RESEARCH)
  Topic:
  วารสารวิจัยพลังงาน (JOURNAL OF ENERGY RESEARCH)
  ISSN:
  1686-3437

  1686-3437

  Visit Journal
 • วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  Topic:
  วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  ISSN:
  2229-1407

  2229-1407

  Visit Journal
 • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
  Topic:
  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
  ISSN:
  0858-9437

  0858-9437

  Visit Journal
 • วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  Topic:
  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ISSN:
  2286-7171

  2286-7171

  Visit Journal
 • วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Topic:
  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ISSN:
  1905-4963

  1905-4963

  Visit Journal
 • วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
  Topic:
  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
  ISSN:
  0125-278X

  0125-278X

  Visit Journal
 • วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  Topic:
  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ISSN:
  2351-0374

  2351-0374

  Visit Journal
 • วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Topic:
  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ISSN:
  2351-0366

  2351-0366

  Visit Journal
 • วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
  Topic:
  วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
  ISSN:
  2229-2365

  2229-2365

  Visit Journal
 • วารสารวิจัยสถาบัน มข. = KKU Institutional Research Journal
  Topic:
  วารสารวิจัยสถาบัน มข. = KKU Institutional Research Journal
  ISSN:
  2350-9163

  2350-9163

  Visit Journal
 • วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย
  Topic:
  วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย
  ISSN:
  2465-3837

  2465-3837

  Visit Journal
 • วารสารวิจัยสังคม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  Topic:
  วารสารวิจัยสังคม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  ISSN:
  0857-9180

  0857-9180

  Visit Journal
 • วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = KKU Journal for Public Health Research
  Topic:
  วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = KKU Journal for Public Health Research
  ISSN:
  1906-1137

  1906-1137

  Visit Journal
 • วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Topic:
  วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ISSN:
  1906-0572

  1906-0572

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (INDUSTRIAL TECHNOLOGY LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL)
  Topic:
  วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (INDUSTRIAL TECHNOLOGY LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL)
  ISSN:
  1906-5337

  1906-5337

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มศว
  Topic:
  วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มศว
  ISSN:
  1513-3443

  1513-3443

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  Topic:
  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  ISSN:
  2286-6590

  2286-6590

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ACADEMIC JOURNAL PHRANAKHON RAJABHAT UNIVERSITY)
  Topic:
  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ACADEMIC JOURNAL PHRANAKHON RAJABHAT UNIVERSITY)
  ISSN:
  2228-8473

  2228-8473

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้า
  Topic:
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้า
  ISSN:
  0125-2437

  0125-2437

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL
  Topic:
  วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL
  ISSN:
  2408-252X

  2408-252X

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ART AND ARCHITECTURE JOURNAL NARESUAN UNIVERSITY)
  Topic:
  วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ART AND ARCHITECTURE JOURNAL NARESUAN UNIVERSITY)
  ISSN:
  2228-8120

  2228-8120

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = IA Isan Architecture Journal
  Topic:
  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = IA Isan Architecture Journal
  ISSN:
  1685-4489

  1685-4489

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
  Topic:
  วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
  ISSN:
  0125-5134

  0125-5134

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ JOURNAL OF INTERNATIONAL AND THAI TOURISM
  Topic:
  วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ JOURNAL OF INTERNATIONAL AND THAI TOURISM
  ISSN:
  2286-9018

  2286-9018

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ = Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities
  Topic:
  วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ = Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities
  ISSN:
  2408-1418

  2408-1418

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม = The Journal of Industrial Technology
  Topic:
  วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม = The Journal of Industrial Technology
  ISSN:
  1686-9869

  1686-9869

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  Topic:
  วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  ISSN:
  1906-6988

  1906-6988

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  Topic:
  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ISSN:
  0858-4540

  0858-4540

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT-POLY JOURNAL)
  Topic:
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT-POLY JOURNAL)
  ISSN:
  1686-7440

  1686-7440

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (FEU ACADEMIC REVIEW)
  Topic:
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (FEU ACADEMIC REVIEW)
  ISSN:
  1905-9590

  1905-9590

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = EAU Heritage Journal Science and Technology
  Topic:
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = EAU Heritage Journal Science and Technology
  ISSN:
  2286-6175

  2286-6175

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ EAU HERITAGE JOURNAL:SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES
  Topic:
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ EAU HERITAGE JOURNAL:SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES
  ISSN:
  2286-6183

  2286-6183

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = RMUTP Research Journal
  Topic:
  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = RMUTP Research Journal
  ISSN:
  1906-0432

  1906-0432

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ = Social Sciences Research and Academic Journal
  Topic:
  วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ = Social Sciences Research and Academic Journal
  ISSN:
  2286-9832

  2286-9832

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการศรีปทุมชลบุรี = Sripatum Chonburi Journal
  Topic:
  วารสารวิชาการศรีปทุมชลบุรี = Sripatum Chonburi Journal
  ISSN:
  1686-5715

  1686-5715

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
  Topic:
  วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
  ISSN:
  1905-9450

  1905-9450

  Visit Journal
 • วารสารวิถีสังคมมนุษย์
  Topic:
  วารสารวิถีสังคมมนุษย์
  ISSN:
  2287-0482

  2287-0482

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
  Topic:
  วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
  ISSN:
  0858-9216

  0858-9216

  Visit Journal
 • วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Khon Kaen University Journal of Management Science
  Topic:
  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Khon Kaen University Journal of Management Science
  ISSN:
  1685-2532

  1685-2532

  Visit Journal
 • วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = MBA-KKU Journal
  Topic:
  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = MBA-KKU Journal
  ISSN:
  1906-3180

  1906-3180

  Visit Journal
 • วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (THE JOURNAL OF BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING, NAKHONRATCHASIMA)
  Topic:
  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (THE JOURNAL OF BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING, NAKHONRATCHASIMA)
  ISSN:
  0859-4562

  0859-4562

  Visit Journal
 • วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ (JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL OF COMMERCE-BURAPHA REVIEW)
  Topic:
  วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ (JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL OF COMMERCE-BURAPHA REVIEW)
  ISSN:
  1685-2354

  1685-2354

  Visit Journal
 • วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND HEALTH)
  Topic:
  วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND HEALTH)
  ISSN:
  1513-7430

  1513-7430

  Visit Journal
 • วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น
  Topic:
  วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น
  ISSN:
  1686-4522

  1686-4522

  Visit Journal
 • วารสารวิทยาศาสตร์ มข. = KKU Science Journal
  Topic:
  วารสารวิทยาศาสตร์ มข. = KKU Science Journal
  ISSN:
  0125-2364

  0125-2364

  Visit Journal
 • วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (JOURNAL OF SCIENCE LADKRABANG)
  Topic:
  วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (JOURNAL OF SCIENCE LADKRABANG)
  ISSN:
  0857-9512

  0857-9512

  Visit Journal
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Topic:
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ISSN:
  0858-4435

  0858-4435

  Visit Journal
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY MAHASARAKHAM UNIVERSITY)
  Topic:
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY MAHASARAKHAM UNIVERSITY)
  ISSN:
  1686-9664

  1686-9664

  Visit Journal
 • วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  Topic:
  วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ISSN:
  1686-4530

  1686-4530

  Visit Journal
 • วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  Topic:
  วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  ISSN:
  0857-5290

  0857-5290

  Visit Journal
 • วารสารศาสตร์
  Topic:
  วารสารศาสตร์
  ISSN:
  0125-8192

  0125-8192

  Visit Journal
 • วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Faculty of Fine and Applied Arts Khon Kaen University
  Topic:
  วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Faculty of Fine and Applied Arts Khon Kaen University
  ISSN:
  1686-1620

  1686-1620

  Visit Journal
 • วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Topic:
  วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ISSN:
  2408-2317

  2408-2317

  Visit Journal
 • วารสารศิลปศาสตร์ (JOURNAL OF LIBERAL ARTS)
  Topic:
  วารสารศิลปศาสตร์ (JOURNAL OF LIBERAL ARTS)
  ISSN:
  1513-9131

  1513-9131

  Visit Journal
 • วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย (SILPAKORN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL)
  Topic:
  วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย (SILPAKORN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL)
  ISSN:
  1906-8352

  1906-8352

  Visit Journal
 • วารสารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Journal of General Education Khon Kaen University
  Topic:
  วารสารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Journal of General Education Khon Kaen University
  ISSN:
  1906-2001

  1906-2001

  Visit Journal
 • วารสารศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
  Topic:
  วารสารศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
  ISSN:
  0857-1511

  0857-1511

  Visit Journal
 • วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา = Journal of education, Khon Kean University, Greduate studies research
  Topic:
  วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา = Journal of education, Khon Kean University, Greduate studies research
  ISSN:
  1905-9574

  1905-9574

  Visit Journal
 • วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (JOURNAL OF EDUCATION THAKSIN UNIVERSITY)
  Topic:
  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (JOURNAL OF EDUCATION THAKSIN UNIVERSITY)
  ISSN:
  1513-9514

  1513-9514

  Visit Journal
 • วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (JOURNAL OF EDUCATION THAKSIN UNIVERSITY)
  Topic:
  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (JOURNAL OF EDUCATION THAKSIN UNIVERSITY)
  ISSN:
  1513-9514

  1513-9514

  Visit Journal
 • วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY)
  Topic:
  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY)
  ISSN:
  0859-5127

  0859-5127

  Visit Journal
 • วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY)
  Topic:
  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY)
  ISSN:
  0859-5127

  0859-5127

  Visit Journal
 • วารสารศึกษาศาสตร์ | JOURNAL OF EDUCATION
  Topic:
  วารสารศึกษาศาสตร์ | JOURNAL OF EDUCATION
  ISSN:
  0125-3212

  0125-3212

  Visit Journal
 • วารสารศึกษาศาสตร์ | JOURNAL OF EDUCATION
  Topic:
  วารสารศึกษาศาสตร์ | JOURNAL OF EDUCATION
  ISSN:
  0125-3212

  0125-3212

  Visit Journal
 • วารสารศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  Topic:
  วารสารศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ISSN:
  0858-737x

  0858-737x

  Visit Journal
 • วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  Topic:
  วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ISSN:
  1513-296x

  1513-296x

  Visit Journal
 • วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (SONGKLANAKARIN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES)
  Topic:
  วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (SONGKLANAKARIN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES)
  ISSN:
  0859-1113

  0859-1113

  Visit Journal
 • วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว
  Topic:
  วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว
  ISSN:
  1906-2044

  1906-2044

  Visit Journal
 • วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
  Topic:
  วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
  ISSN:
  1906-2044

  1906-2044

  Visit Journal
 • วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (NATIONAL DEFENCE STUDIES INSTITUTE JOURNAL)
  Topic:
  วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (NATIONAL DEFENCE STUDIES INSTITUTE JOURNAL)
  ISSN:
  1906-7836

  1906-7836

  Visit Journal
 • วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Topic:
  วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ISSN:
  2465-4949

  2465-4949

  Visit Journal
 • วารสารสภาการพยาบาล(THAI JOURNAL OF NURSING COUNCIL)
  Topic:
  วารสารสภาการพยาบาล(THAI JOURNAL OF NURSING COUNCIL)
  ISSN:
  1513-1262

  1513-1262

  Visit Journal
 • วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย = Journal of the Psychiatric Association of Thailand
  Topic:
  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย = Journal of the Psychiatric Association of Thailand
  ISSN:
  0125-6985

  0125-6985

  Visit Journal
 • วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Journal of Nurses' Association of Thailand, North-Eastern Division
  Topic:
  วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Journal of Nurses' Association of Thailand, North-Eastern Division
  ISSN:
  0125-8842

  0125-8842

  Visit Journal
 • วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง = Journal of Mekong Societies
  Topic:
  วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง = Journal of Mekong Societies
  ISSN:
  1686-6541

  1686-6541

  Visit Journal
 • วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. = KKU Veterinary Journal
  Topic:
  วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. = KKU Veterinary Journal
  ISSN:
  0858-2297

  0858-2297

  Visit Journal
 • วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (JOURNAL OF PUBLIC HEALTH)
  Topic:
  วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (JOURNAL OF PUBLIC HEALTH)
  ISSN:
  0125-1678

  0125-1678

  Visit Journal
 • วารสารสารสนเทศศาสตร์ = Journal of Information Science
  Topic:
  วารสารสารสนเทศศาสตร์ = Journal of Information Science
  ISSN:
  2228-8457

  2228-8457

  Visit Journal
 • วารสารสารสนเทศศาสตร์ (INFORMATION JOURNAL)
  Topic:
  วารสารสารสนเทศศาสตร์ (INFORMATION JOURNAL)
  ISSN:
  2228-8457

  2228-8457

  Visit Journal
 • วารสารสารสนเทศศาสตร์ (INFORMATION JOURNAL)
  Topic:
  วารสารสารสนเทศศาสตร์ (INFORMATION JOURNAL)
  ISSN:
  2228-8457

  2228-8457

  Visit Journal
 • วารสารสำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Office of Research Administration Journal
  Topic:
  วารสารสำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Office of Research Administration Journal
  ISSN:
  1905-3541

  1905-3541

  Visit Journal
 • วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
  Topic:
  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
  ISSN:
  0859-497X

  0859-497X

  Visit Journal
 • วารสารสุทธิปริทัศน์
  Topic:
  วารสารสุทธิปริทัศน์
  ISSN:
  0857-2690

  0857-2690

  Visit Journal
 • วารสารหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Journal of Curriculum and Instruction Khon Kaen University
  Topic:
  วารสารหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Journal of Curriculum and Instruction Khon Kaen University
  ISSN:
  1906-1285

  1906-1285

  Visit Journal
 • วารสารอักษรศาสตร์ (Journal of Letters)
  Topic:
  วารสารอักษรศาสตร์ (Journal of Letters)
  ISSN:
  0125-4820

  0125-4820

  Visit Journal
 • วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
  Topic:
  วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
  ISSN:
  1905-7320

  1905-7320

  Visit Journal
 • วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = KKU Journal of Medicine
  Topic:
  วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = KKU Journal of Medicine
  ISSN:
  1685-3091

  1685-3091

  Visit Journal
 • วารสารอายุรศาสตร์อีสาน = I-San Journal of International Medicine
  Topic:
  วารสารอายุรศาสตร์อีสาน = I-San Journal of International Medicine
  ISSN:
  1685

  1685

  Visit Journal
 • วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (RESEARCH METHODOLOGY & COGNITIVE SCIENCE)
  Topic:
  วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (RESEARCH METHODOLOGY & COGNITIVE SCIENCE)
  ISSN:
  1685-6740

  1685-6740

  Visit Journal
 • วิทยาศาสตร์ มข.
  Topic:
  วิทยาศาสตร์ มข.
  ISSN:
  0125-2364

  0125-2364

  Visit Journal
 • วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ในทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (Journal of the Dental Association of Thailand)
  Topic:
  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ในทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (Journal of the Dental Association of Thailand)
  ISSN:
  2408-1434

  2408-1434

  Visit Journal
 • วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Khon Kaen University Dental Journal
  Topic:
  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Khon Kaen University Dental Journal
  ISSN:
  0859-9254

  0859-9254

  Visit Journal
 • วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY DENTAL JOURNAL)
  Topic:
  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY DENTAL JOURNAL)
  ISSN:
  1905-0488

  1905-0488

  Visit Journal
 • วิทยาสาร มข.
  Topic:
  วิทยาสาร มข.
  ISSN:
  0125-2364

  0125-2364

  Visit Journal
 • วิศวกรรมสาร มข. = KKU Engineering Journal
  Topic:
  วิศวกรรมสาร มข. = KKU Engineering Journal
  ISSN:
  0125-8273

  0125-8273

  Visit Journal
 • วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NARESUAN UNIVERSITY ENGINEERING JOURNAL)
  Topic:
  วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NARESUAN UNIVERSITY ENGINEERING JOURNAL)
  ISSN:
  1905-615X

  1905-615X

  Visit Journal
 • ศรีนครินทร์เวชสาร = Srinagarind Medical Journal
  Topic:
  ศรีนครินทร์เวชสาร = Srinagarind Medical Journal
  ISSN:
  0857-3123

  0857-3123

  Visit Journal
 • ศรีนครินทร์เวชสาร (SRINAGARIND MEDICAL JOURNAL)
  Topic:
  ศรีนครินทร์เวชสาร (SRINAGARIND MEDICAL JOURNAL)
  ISSN:
  0857-3123

  0857-3123

  Visit Journal
 • ศิลปกรรมสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์
  Topic:
  ศิลปกรรมสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์
  ISSN:
  1686-5189

  1686-5189

  Visit Journal
 • สงขลานครินทร์เวชสาร
  Topic:
  สงขลานครินทร์เวชสาร
  ISSN:
  0125-8435

  0125-8435

  Visit Journal
 • สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The Golden Teak : Humanity and Social Science)
  Topic:
  สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The Golden Teak : Humanity and Social Science)
  ISSN:
  2408-0845

  2408-0845

  Visit Journal
 • สารศิริราช (Siriraj Medical Journal)
  Topic:
  สารศิริราช (Siriraj Medical Journal)
  ISSN:
  0125-152x

  0125-152x

  Visit Journal
 • หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
  Topic:
  หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
  ISSN:
  1685-1841

  1685-1841

  Visit Journal
 • หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม
  Topic:
  หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม
  ISSN:
  0857-157

  0857-157

  Visit Journal
 • อินฟอร์เมชั่น = Information
  Topic:
  อินฟอร์เมชั่น = Information
  ISSN:
  0859-015x

  0859-015x

  Visit Journal
 • Applied Environmental Research
  Topic:
  Applied Environmental Research
  ISSN:
  2287-0741

  2287-0741

  Visit Journal
 • ENVIRONMENTASIA
  Topic:
  ENVIRONMENTASIA
  ISSN:
  1906-1714

  1906-1714

  Visit Journal
 • Genomics and Genetics
  Topic:
  Genomics and Genetics
  ISSN:
  2408-1310

  2408-1310

  Visit Journal
 • HEADACHE : THE JOURNAL OF HEAD AND FACE PAIN
  Topic:
  HEADACHE : THE JOURNAL OF HEAD AND FACE PAIN
  ISSN:
  1526-4610

  1526-4610

  Visit Journal
 • IIRE INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY
  Topic:
  IIRE INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY
  ISSN:
  1905-7172

  1905-7172

  Visit Journal
 • JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
  Topic:
  JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
  ISSN:
  0859-3868

  0859-3868

  Visit Journal
 • JOURNAL OF HEALTH RESEARCH
  Topic:
  JOURNAL OF HEALTH RESEARCH
  ISSN:
  0857-4421

  0857-4421

  Visit Journal
 • JOURNAL OF MAHANAKORN VETERINARY MEDICINE
  Topic:
  JOURNAL OF MAHANAKORN VETERINARY MEDICINE
  ISSN:
  1905-7571

  1905-7571

  Visit Journal
 • JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
  Topic:
  JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
  ISSN:
  1513-1874

  1513-1874

  Visit Journal
 • THE KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE
  Topic:
  THE KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE
  ISSN:
  2452-316X

  2452-316X

  Visit Journal
 • THE KASETSART JOURNAL: OF SOCIAL SCIENCES
  Topic:
  THE KASETSART JOURNAL: OF SOCIAL SCIENCES
  ISSN:
  2452-3151

  2452-3151

  Visit Journal
 • KMITL SCIENCE & TECHNOLOGY JOURNAL
  Topic:
  KMITL SCIENCE & TECHNOLOGY JOURNAL
  ISSN:
  1905-2367

  1905-2367

  Visit Journal
 • THE SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE & PUBLIC HEALTH
  Topic:
  THE SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE & PUBLIC HEALTH
  ISSN:
  0125-1562

  0125-1562

  Visit Journal
 • Thai Journal of Science and Technology
  Topic:
  Thai Journal of Science and Technology
  ISSN:
  2286-7333

  2286-7333

  Visit Journal
 • UTCC INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMICS
  Topic:
  UTCC INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMICS
  ISSN:
  1906-5582

  1906-5582

  Visit Journal
 • WALAILAK JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
  Topic:
  WALAILAK JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
  ISSN:
  1686-3933

  1686-3933

  Visit Journal
 • APPLIED ECONOMICS JOURNAL
  Topic:
  APPLIED ECONOMICS JOURNAL
  ISSN:
  0858-9291

  0858-9291

  Visit Journal
 • BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL
  Topic:
  BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL
  ISSN:
  0125-7560

  0125-7560

  Visit Journal
 • CHULALONGKORN BUSINESS REVIEW (จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์)
  Topic:
  CHULALONGKORN BUSINESS REVIEW (จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์)
  ISSN:
  0125-6564

  0125-6564

  Visit Journal
 • HRD Journal
  Topic:
  HRD Journal
  ISSN:
  1906-9308

  1906-9308

  Visit Journal
 • International Journal of Behavioral Science
  Topic:
  International Journal of Behavioral Science
  ISSN:
  1906-4675

  1906-4675

  Visit Journal
 • วารสารการบริหารและพัฒนา = Journal of Administration and Development, Mahasarakham University
  Topic:
  วารสารการบริหารและพัฒนา = Journal of Administration and Development, Mahasarakham University
  ISSN:
  1906-4950

  1906-4950

  Visit Journal
 • Journal of Architectural/Planning Research and Studies
  Topic:
  Journal of Architectural/Planning Research and Studies
  ISSN:
  1906-2022

  1906-2022

  Visit Journal
 • วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ = Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
  Topic:
  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ = Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
  ISSN:
  0857-7929

  0857-7929

  Visit Journal
 • JOURNAL OF EDUCATION STUDIES วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Topic:
  JOURNAL OF EDUCATION STUDIES วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ISSN:
  0859-8835

  0859-8835

  Visit Journal
 • JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION BURAPHA UNIVERSITY (วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา)
  Topic:
  JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION BURAPHA UNIVERSITY (วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา)
  ISSN:
  1906-0017

  1906-0017

  Visit Journal
 • Journal of English Studies
  Topic:
  Journal of English Studies
  ISSN:

  Visit Journal
 • JOURNAL OF HEMATOLOGY AND TRANSFUSION MEDICINE (วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต)
  Topic:
  JOURNAL OF HEMATOLOGY AND TRANSFUSION MEDICINE (วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต)
  ISSN:
  0858-2025

  0858-2025

  Visit Journal
 • Journal of HR intelligence
  Topic:
  Journal of HR intelligence
  ISSN:
  1905-5986

  1905-5986

  Visit Journal
 • วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ = Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
  Topic:
  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ = Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
  ISSN:
  0857-684X

  0857-684X

  Visit Journal
 • วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง = Journal of Mekong Societies
  Topic:
  วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง = Journal of Mekong Societies
  ISSN:
  2287-0040

  2287-0040

  Visit Journal
 • วารสารพยาบาลศาสตร์ = Journal of Nursing Science
  Topic:
  วารสารพยาบาลศาสตร์ = Journal of Nursing Science
  ISSN:
  0125-8885

  0125-8885

  Visit Journal
 • วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน = Journal of Public and Private Management
  Topic:
  วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน = Journal of Public and Private Management
  ISSN:
  0854-9849

  0854-9849

  Visit Journal
 • JOURNAL OF PUBLIC HEALTH AND DEVELOPMENT | วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
  Topic:
  JOURNAL OF PUBLIC HEALTH AND DEVELOPMENT | วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
  ISSN:

  Visit Journal
 • Journal of Sports Science and Tehnology
  Topic:
  Journal of Sports Science and Tehnology
  ISSN:
  1513-7201

  1513-7201

  Visit Journal
 • Journal of Urban Culture Research
  Topic:
  Journal of Urban Culture Research
  ISSN:
  2228-8279

  2228-8279

  Visit Journal
 • วารสารเกษมบัณฑิต = Kasem Bundit Journal
  Topic:
  วารสารเกษมบัณฑิต = Kasem Bundit Journal
  ISSN:
  1513-5667

  1513-5667

  Visit Journal
 • LEARN JOURNAL
  Topic:
  LEARN JOURNAL
  ISSN:

  Visit Journal
 • วารสารการจัดการสมัยใหม่ = Modern Management Journal
  Topic:
  วารสารการจัดการสมัยใหม่ = Modern Management Journal
  ISSN:
  1686-7319

  1686-7319

  Visit Journal
 • NIDA CASE RESEARCH JOURNAL
  Topic:
  NIDA CASE RESEARCH JOURNAL
  ISSN:
  1906-3885

  1906-3885

  Visit Journal
 • วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ = NIDA Development Journal
  Topic:
  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ = NIDA Development Journal
  ISSN:
  1085-3689

  1085-3689

  Visit Journal
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา = Online Journal of Education
  Topic:
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา = Online Journal of Education
  ISSN:
  1905-4491

  1905-4491

  Visit Journal
 • Pacific Rim International Journal of Nursing Research
  Topic:
  Pacific Rim International Journal of Nursing Research
  ISSN:
  1906-8107

  1906-8107

  Visit Journal
 • RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCES, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
  Topic:
  RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCES, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
  ISSN:

  Visit Journal
 • Rian Thai : International Journal of Thai Studies
  Topic:
  Rian Thai : International Journal of Thai Studies
  ISSN:
  1906-4241

  1906-4241

  Visit Journal
 • The Journal of Tropical Medicine and Parasitology
  Topic:
  The Journal of Tropical Medicine and Parasitology
  ISSN:
  2408-1582

  2408-1582

  Visit Journal
 • Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts
  Topic:
  Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts
  ISSN:
  1513-4717

  1513-4717

  Visit Journal
 • Silpakorn University Science and Technology Journal
  Topic:
  Silpakorn University Science and Technology Journal
  ISSN:
  1905-9159

  1905-9159

  Visit Journal
 • Suranaree Journal of Science and Technology
  Topic:
  Suranaree Journal of Science and Technology
  ISSN:
   0858-849x

   0858-849x

  Visit Journal
 • Thammasat Review
  Topic:
  Thammasat Review
  ISSN:
  0859-5747

  0859-5747

  Visit Journal
 • วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา = The Journal of Tropical Medicine and Parasitology
  Topic:
  วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา = The Journal of Tropical Medicine and Parasitology
  ISSN:
  0125-4987

  0125-4987

  Visit Journal
 • THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EAST ASIAN STUDIES
  Topic:
  THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EAST ASIAN STUDIES
  ISSN:
  0857-6033

  0857-6033

  Visit Journal
 • Thammasat Medical Journal
  Topic:
  Thammasat Medical Journal
  ISSN:
  1513-5241

  1513-5241

  Visit Journal
 • Thailand Statistician
  Topic:
  Thailand Statistician
  ISSN:
  2351-0676

  2351-0676

  Visit Journal
 • Thai Journal of Science and Technology
  Topic:
  Thai Journal of Science and Technology
  ISSN:
  2286-7333

  2286-7333

  Visit Journal
 • วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ = Thai Journal of Public Administration
  Topic:
  วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ = Thai Journal of Public Administration
  ISSN:
  0859-418

  0859-418

  Visit Journal
 • Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
  Topic:
  Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
  ISSN:
  0857-6084

  0857-6084

  Visit Journal
 • Thai Forest Bulletin (Botany)
  Topic:
  Thai Forest Bulletin (Botany)
  ISSN:
  0495-3843

  0495-3843

  Visit Journal
 • WMS Journal of Management
  Topic:
  WMS Journal of Management
  ISSN:
  2286-718

  2286-718

  Visit Journal