Ei Compendex

[image]

ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความวารสาร งานวิจัย และรายงานการประชุม ด้านวิศวกรรมศาสตร์
สืบค้นได้ที่ URL: http://202.28.92.194/ei/main.nsp?view=Ei ข้อมูลตั้งแต่ ปี 1970 ถึง May 2007
คู่มือการใช้งาน http://library.kku.ac.th/e-docs/ei_compendex.pdf หรือ http://library.kku.ac.th/e-docs/LocalHost.pdf

Wednesday, June 20, 2007, 10:35

 

CAB ABSTRACTS

[image]
ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความวารสาร งานวิจัย รายงานการประชุม สิทธิบัตร และมาตรฐาน ด้านการเกษตร สัตวแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 1973-ปัจจุบัน

สืบค้นได้ที่ URL: http://202.28.92.194/cabi
คู่มือการใช้งาน http://library.kku.ac.th/e-docs/agi_new.pdf หรือ http://library.kku.ac.th/e-docs/cabi.pdf

Thursday, March 29, 2007, 13:46

สำหรับผู้ดูแลระบบ