Global Exam

เกี่ยวกับบริการ: โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้และเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ 5 ภาษา ได้แก่อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน และจีน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองทางออนไลน์ได้ทุกที่ไม่จำกัดเวลาและสถาน สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. การเข้าใช้งานโปรแกรม (Global Exam) ผู้ใช้สามารถแจ้งความประสงค์การใช้งานได้ 2 รูปแบบ ดังนี้        1.1  แบบผู้ใช้งานทั่วไป สามารถแจ้งความประสงค์ในแบบ E-Form ได้ที่นี่คลิก ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://lib.kku.ac.th/)        1.2  แบบการใช้งานเป็นกลุ่ม สำหรับหน่วยงาน วิชา หรือสาขาวิชาที่ต้องการใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรในหน่วยงาน สามารถแจ้งความประสงค์         สามารถแจ้งความประสงค์ในแบบ E-Form ได้ที่นี่คลิก และเลือกแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ต้องการนำไปสอนในคลาสทีเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://lib.kku.ac.th/) เข้าใช้งานโปรแกรม  Global Exam  

Interlibrary Loan (ILL)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุดมีบริการขอยืม สำเนา หรือสแกนเอกสารจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการด้วยตนเอง  สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วิธีการขอใช้บริการ: สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางดังนี้1.1 ส่ง Inter Library Loan Request ผ่านช่องทางการสืบค้นจากฐานข้อมูล One Search คลิก1.2 ส่งผ่านทาง  UCTAL คือ สหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย อันเกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ท่านสามารถสืบค้นรายการต่างๆที่มีในห้องสมุดในเครือข่ายทั้งหมด โดยท่านต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตนในการใช้บริการกับห้องสมุดในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดค่าใช้จ่าย: บรรณารักษ์จะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายและผลการดำเนินการคำขอให้ท่านได้ทราบทาง E-Mail หรือโทรศัพท์ ที่ท่านได้แจ้งไว้ในคำขอ ระยะเวลาในการดำเนินการ (โดยประมาณ) 3.1 กรณียืมตัวเล่มจริงใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หากหนังสือมีผู้ใช้ยืมอาจจะใช้เวลามากกว่า 1 สัปดาห์ บรรณารักษ์จะโทรแจ้งให้ท่านได้ทราบ3.2 กรณีแนบไฟล์ข้อมูล 1-2 วัน  วัน-เวลาเปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.

Interlibrary Loan (ILL)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุดมีบริการขอยืม สำเนา หรือสแกนเอกสารจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการด้วยตนเอง  สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วิธีการขอใช้บริการ: สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางดังนี้1.1 ส่ง Inter Library Loan Request ผ่านช่องทางการสืบค้นจากฐานข้อมูล One Search คลิก1.2 ส่งผ่านทาง  UCTAL คือ สหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย อันเกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ท่านสามารถสืบค้นรายการต่างๆที่มีในห้องสมุดในเครือข่ายทั้งหมด โดยท่านต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตนในการใช้บริการกับห้องสมุดในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดค่าใช้จ่าย: บรรณารักษ์จะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายและผลการดำเนินการคำขอให้ท่านได้ทราบทาง E-Mail หรือโทรศัพท์ ที่ท่านได้แจ้งไว้ในคำขอ ระยะเวลาในการดำเนินการ (โดยประมาณ) 3.1 กรณียืมตัวเล่มจริงใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หากหนังสือมีผู้ใช้ยืมอาจจะใช้เวลามากกว่า 1 สัปดาห์ บรรณารักษ์จะโทรแจ้งให้ท่านได้ทราบ3.2 กรณีแนบไฟล์ข้อมูล 1-2 วัน  วัน-เวลาเปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.

Campus Delivery Service(CDS)

เกี่ยวกับบริการ: เป็นบริการพิเศษเฉพาะช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เท่านั้น เนื่องจากห้องสมุดปิดพื้นที่บริการนั่งอ่าน แต่ยังคงเปิดให้บริการยืมคืนหนังสือแบบชั้นปิดภายในสำนักหอสมุด ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ   เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาชิกประเภทยืมได้ วิธีการขอใช้บริการ:  ขั้นตอนการยืมหนังสือได้แบบชั้นปิด ค้นรายการที่ต้องการ ที่ https://opac.kku.ac.th/main/index.aspx กรอกข้อมูลรายการที่ต้องการ ยื่นคำร้องผ่าน e-form ที่ https://shorturl.asia/HTU0M หรือสแกนคิวอาร์โค้ด   รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้มารับหนังสือด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ติอต่อเจ้าหน้าที่:   คุณจรูญลักษณ์ นารี โทร. 093-5922557  e-mail: chathu1@kku.ac.th  วัน-เวลาเปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 20:00 น.เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:00 – 17:00 น.

Computer for access Internet and searching OPAC

เกี่ยวกับบริการ:  สำนักหอสมุด มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ และใช้งานต่าง ๆ เครื่อง All-in-one HP Pavilion จำนวน 23 เครื่อง ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ และทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (OPAC)  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตและโปรแกรม Microsoft Office จำนวน 5 เครื่อง   เครื่องคอมพิวเตอร์ iMac จำนวน 7 เครื่อง ประกอบด้วยแอปสำคัญต่างๆ เช่น Safari, ข้อความ และแผนที่ ผู้ใช้สามารถท่องเว็บได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เปิดแถบได้พร้อมกันหลายแถบ ปรับแต่งแอปรูปภาพของตนได้ เล่นเกมที่ Apple Arcade และใช้งานแอปของ iPhone/iPad ใน iMac ของตัวเองได้ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI Access)  มีให้บริการเพื่อการเชื่อมต่อในสำนักหอสมุด ดังนี้ kku-wifi@True บริการการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wi-Fi) สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่าย Eduroam สามารถใช้เพื่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต   สิทธิ์การใช้บริการ: … Read more