ISBN / ISSN และ CIP

ประชาสัมพันธ์และข่าวจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ISBN ที่ได้รับอนุมัติ        ตามที่ ท่านส่งสิ่งพิมพ์ที่ได้รับเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่หอสมุดแห่งชาติได้ออกให้ โดยให้ผู้พิมพ์ส่งสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเผยแพร่ ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 นั้น สำนักหอสมุดแห่งชาติพบว่า สิ่งพิมพ์บางรายการมีข้อมูลของหนังสือไม่ตรงกับข้อมูลที่ท่านยื่นคำร้องผ่านระบบ โดยส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐาน ในกรณีของคำร้องที่ได้รับการอนุมัติเลขเรียบร้อยแล้ว ท่านไม่สามารถเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในระบบได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก่อนดำเนินการยื่นคำร้องผ่านระบบ รวมถึงการจัดพิมพ์ เผยแพร่ และส่งสิ่งพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ขอบคุณค่ะ เกี่ยวกับบริการ: CIP เป็นบริการลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ของหนังสือ  ISBN เป็นบริการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number : ISBN) จะต้องกำหนดให้กับหนังสือทุกๆ ฉบับครั้งที่พิมพ์ (Edition) หนังสือที่พิมพ์ซ้ำยังคงให้ใช้เลขเดิม แม้ปีพิมพ์หรือราคาจะเปลี่ยนไปก็ตาม หนังสือชื่อเดียวกันผลิตในรูปแบบแตกต่างกัน เช่น พิมพ์ทั้งปกแข็งและปกอ่อน จะต้องให้เลข ISBN ต่างกัน … Read more

KKUL School Course

เกี่ยวกับบริการ:  เปิดรับการฝึกนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั่วไปและสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาต่างๆ ดังนี้ สาขาวิชาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศ สิทธิ์การเข้าใช้บริการ: เปิดรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในห้องสมุด

นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ ผู้ประสานงานการฝึกงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์ภายใน: 42613E-mail: yaosir@kku.ac.th

เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self-borrowing machine)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด จัดให้มีเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ สำหรับให้ผู้ใช้บริการยืมหนังสือได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องยืมผ่านเจ้าหน้าที่ และไม่ต้องรอคิว ทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วด้วยหน้าจอการใช้งานแบบสัมผัส ( Touch Screen ) ที่แนะนำขั้นตอนและวิธีการยืมที่ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาในการใช้บริการ มีใบบันทึกรายการ ( Slip Printer ) พิมพ์รายการไว้เพื่อผู้ใช้บริการสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐาน  สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิธีการขอใช้บริการ: สำนักหอสมุดให้บริการเครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ บริเวณอาคาร 2 ชั้น 2 และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์   จำนวน 3 เครื่อง ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการยืมได้ ดังนี้ เลือกเมนู Borrow หรือ ยืมหนังสือ เข้าสู่เมนูยืมด้วยการอ่านบาร์โค้ดบนบัตรนักศึกษา บัตรประจำตัวอาจารย์ บัตรประจำตัวบุคลากร หรือกรอกรหัสสมาชิกห้องสมุด  เปิดหน้าหนังสือที่มีบาร์โค้ด สแกนเข้ากับเครื่องยืมอัตโนมัติ   วางสันหนังสือลงในช่องลบสัญญาณแม่เหล็กแล้วเลื่อนหนังสือซ้าย-ขวาไปมา  ตรวจสอบรายการหนังสือที่ปรากฏบนหน้าจอว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ จากนั้นกดพิมพ์ยืนยันการยืม เครื่องจะพิมพ์ใบบันทึกรายการยืมให้โดยอัตโนมัติ โดยใบรายการดังกล่าวจะบอกถึง ชื่อหนังสือ วันเวลาที่ยืม … Read more

KKUL Device

 สำนักหอสมุดได้จัดหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ในการเรียนรู้และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่สารสนเทศประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งอุปกรณ์ออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย: Group study room service

เกี่ยวกับบริการ:  ภายในอาคารสำนักหอสมุด มีบริการห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องศึกษาค้นคว้าวิจัย  เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ใช้พื้นที่ในการศึกษา ค้นคว้า และสนทนาทางวิชาการอย่างเป็นอิสระ โดยแบ่งออกเป็น  ห้องประชุมกลุ่มย่อย อยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร 1 จำนวน 14 ห้อง เป็นห้องขนาดเล็ก 12 ห้อง ขนาดพื้นที่ x ตารางเมตร รองรับการใช้งานจำนวน 6 คน ห้องขนาดใหญ่  2 ห้อง ขนาดพื้นที่ x ตารางเมตร รองรับการใช้งานจำนวน 10 คนสิ่งอำนวยความสะดวก: จอมอนิเตอร์ขนาด x นิ้วสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน HDMI Port (ลิ้งค์เชื่อมโยงไปที่หน้ารายละเอียดบริการยืมสาย HDMI)ได้ ปลั๊กไฟ x จุด  ห้องศึกษาค้นคว้าวิจัย อยู่ที่ ชั้น 3, 5-6 อาคาร 2  จำนวน 24 ห้อง ขนาดพื้นที่ … Read more

Google Jamboard

เกี่ยวกับบริการ: Jamboard คือจอแสดงผลอัจฉริยะซึ่งจะดึงรูปภาพจากการค้นหาใน Google ได้อย่างรวดเร็ว มีความแม่นยำอย่างน่าทึ่ง วางรูปภาพ เพิ่มโน้ต และดึงเนื้อหาจากอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง หรือจะดึงงานจาก Google เอกสาร ชีต และสไลด์ อีกทั้งยังบันทึกงานในระบบคลาวด์โดยอัตโนมัติ ใช้เครื่องมือการเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายและการจดจำรูปร่าง ผู้ใช้จะวาดเขียนด้วยสไตลัส แต่ลบได้ด้วยนิ้วมือแบบเดียวกับไวท์บอร์ด Jamboard รองรับการเข้าถึงได้ 16 จุดพร้อมกันในอุปกรณ์เครื่องเดียว ทั้งชั้นเรียนจะเข้าร่วม Jam เดียวกันได้จาก Jamboard เครื่องอื่นๆ รวมถึงโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตผ่านแอป Jamboard บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือไวท์บอร์ดขนาด 55 นิ้ว พร้อมความคมชัดระดับ 4K ขับเคลื่อนด้วยระบบคลาวด์ นอกจากนี้ยังเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์เว็บได้ด้วย ผู้ใช้บริการสามารถหาความรู้ ทำงานร่วมกัน สัมมนาแบบกลุ่ม หรือผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ และมีส่วนร่วมด้วยแนวทางใหม่ๆ ได้จากทุกที่ สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นสมาชิกสำนักหอสมุด วิธีการขอใช้บริการ: สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า ที่อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง … Read more

Membership

การสมัครสมาชิกแบบยืมได้ สมาชิกสามัญ ได้แก้ นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสมาชิกห้องสมุดโดยอัติโนมัติ และการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกตามบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรข้ราชการ บัตรพนักงาน ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่า และบุคลากรเกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หากต้องการยืมทรัพยากรห้องสมุด ไม่เสียค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก และชำระค่าประกันจำนวน 2,500 บาท โดยใช้หลักฐานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกให้ ได้แก บัตรลูกจ้าง บัตรศิษย์เก่า และบัตรผู้เกษียณอายุราชการ  (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสสำนักหอสมุด) สมาชิกสบทบ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป นักเรียนและนักศึกษาทั่วไป  ชำระค่าสมัครสมาชิก 1,000 บาท/ปี และเงินประกัน 2,500 บาท (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสสำนักหอสมุด) การสมัครสมาชิกสบทบชั่วคราว (Walk in)  รายวัน  20 บาท/วัน รายเดือน 120 บาท/ 3 เดือน รายปี  400 บาท / ปี  … Read more