Need Help?
Have a question?
Please leave your message Click!
Staff Offline

ยืมคืนทรัพยากรห้องสมุด

อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 2019-02-20 10:24:41

เป็นการให้บริการยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศและให้บริการตามเวลาที่ห้องสมุดเปิดบริการ ตามสิทธิการยืมของสมาชิกห้องสมุดแต่ละประเภท ผู้มีสิทธิยืมหนังสือได้ต้องทำบัตรสมาชิกห้องสมุดโดยแสดงบัตรข้าราชการ บัตรนักศึกษา หรือบัตรสมาชิกห้องสมุด ที่มีรหัสบาร์โค้ดทุกครั้งที่ติดต่อยืมทรัพยากร

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

การยืม

หากต้องการนำหนังสือ/สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ไปใช้นอกห้องสมุด ต้องติดต่อขอยืมที่ Counter Service ชั้น 2 และชั้น 4  อาคาร 2 หรือเคาน์เตอร์ยืม-คืนห้องสมุดคณะต่าง ๆ โดยมีระเบียบดังนี้
- ใช้บัตรสมาชิกของตนเองในการยืมและรับผิดชอบหนังสือ/สิ่งพิมพ์ที่อยู่ในรายการยืมของตน
- หลีกเลี่ยงการขีด-เขียนลงในตัวเล่ม
- ส่งคืนหนังสือ/สิ่งพิมพ์ที่ยืมตามกำหนดเวลา หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการยืมของห้องสมุด
- ระมัดระวังการทำให้ตัวเล่มเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ซึ่งจะต้องเสียค่าปรับหนังสือ/สิ่งพิมพ์สูญหายหรือซื้อทดแทน ค่าดำเนินการและเสียค่าปรับเกินกำหนดส่ง (รายละเอียดดูที่ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การใช้ห้องสมุด พ.ศ.๒๕๖๑)
- ไม่มอบบัตรสมาชิกหรือบัตรที่ใช้เป็นบัตรสมาชิกของแต่เองให้ผู้อื่นนำมาใช้
- แจ้งให้ห้องสมุดทราบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หน่วยงาน สถานภาพ และที่อยู่ เพื่อแก้ไขข้อมูลสมาชิกให้ถูกต้อง
- หากบัตรสูญหาย ต้องแจ้งให้ห้องสมุดทราบเพื่อบันทึกในระเบียน ซึ่งเป็นการป้องกันกรณีที่ผู้อื่นนำบัตรนั้นมายืมหนังสือ/สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแก่ผู้เป็นเจ้าของบัตรจริงในการรับผิดชอบหนังสือ/สิ่งพิมพ์ที่อยู่ในรายการยืมของตน
- หากผู้ใช้มีค่าปรับสูงเกินกว่าจำนวนที่ห้องสมุดกำหนดไว้ หรือค้างส่งทรัพยากรนานเกินเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือ/เอกสารหรือใช้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ ยืม-คืนได้

 การส่งคืน

หากต้องการส่งคืนหนังสือ/สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ถูกยืมออกนอกห้องสมุด ติดต่อขอส่งคืนที่ Counter Service ชั้น 2 และชั้น 4  อาคาร 2 บริการ Park & Pick ด้านข้างอาคารศูนย์สารสนเทศ Book Drop 10 จุด ทั่วมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือเคาน์เตอร์ยืม-คืนห้องสมุดคณะต่าง ๆ

การจอง

สมาชิกแจ้งความประสงค์ที่จะขอจองหนังสือซึ่งต้องการใช้แต่มีผู้อื่นยืมไปก่อนได้ที่ Counter Service ชั้น 2 และชั้น 4  อาคาร 2  หรือจากหน้าจอสืบค้นทั้ง WebOPAC เพื่อให้ห้องสมุดจัดเก็บหนังสือนั้นไว้ให้เมื่อได้รับตัวเล่มคืน ทั้งนี้ห้องสมุดจะเก็บไว้บนชั้นจองที่ Counter Service ชั้น 2 อาคาร 2 เป็นเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่รับคืน หากเกินกำหนดจะนำขึ้นชั้นบริการตามปกติ ผู้จองสามารถตรวจสอบรายการหนังสือขอจองได้ที่ชั้นแสดงรายชื่อผู้จอง หรือเคาน์เตอร์ยืม-คืน หรือหน้าจอการสืบค้นทาง http://opac.kku.ac.th/Member/Login.aspx

การยืมต่อ (Renew)

สมาชิกแจ้งความประสงค์ที่จะขอยืมต่อหนังสือซึ่งได้ยืมออกไปแล้ว เพียงนำบัตรข้าราชการ/บัตรนักศึกษา/บัตรสมาชิกห้องสมุดที่มีรหัสบาร์โค้ด มาติดต่อได้ที่  Counter Service ชั้น 2 และชั้น 4  อาคาร 2 บริการ Park & Pick ด้านข้างอาคารศูนย์สารสนเทศ หรือจากหน้าจอการสืบค้นทั้ง WebOPAC (รายละเอียดการยืมต่อ) ซึ่งไม่จำเป็นต้องนำตัวเล่มมาด้วย  โดยยืมต่อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากไม่มีคนจอง และไม่เกินกำหนดส่ง และไม่เร็วเกินไป หากเกินกำหนดจะต้องนำตัวเล่มมาส่งคืนที่ห้องสมุด ผู้ใช้สามารถทำการยืมต่อด้วยตนเองได้ที่หน้าจอ“ตรวจสอบการยืม/ยืมต่อด้วยตนเอง” http://opac.kku.ac.th/Member/Login.aspx


รายละเอียดบทความ
  • หมวดหมู่: Library Services (สำหรับปริญญาตรี)
  • ประเภทข้อมูล: บทความ
  • โพสเมื่อ: 2017-03-14 15:58:43
  • โพสโดย: Nitiya Chumapai
  • สังกัด: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • จำนวนผู้เข้าชม: 16435 ครั้ง

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 โทรศัพท์: 0 4320 2541, โทรสาร: 0 4320 2543
 อีเมล: library@kku.ac.th
 เบอร์โทรภายในคลิกที่นี่

อัพเดทล่าสุด 2019-07-15 17:17:06
copyright © 2017 Khon Kaen University Library. All right reserved.