บุคลากรและข้อมูลการติดต่อ

บุคลากรและการติดต่อ ( มีจำนวน 96 รายการ )

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ

อาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • Room: ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : -
 • wanida@kku.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้าง

ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่

อาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • Room: ชั้น 1 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : -
 • supako@kku.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์

นางสาวจีรภา สิมะจารึก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42631
 • jeesim@kku.ac.th

หัวหน้าส่วนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร

นางละออ ข้อยุ่น

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42637
 • laow@kku.ac.th

หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางมุกดา ดวงพิมพ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • mukda@kku.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการบริการ

นางยุภาพร ทองน้อย

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42633
 • tyupap@kku.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นางจรูญลักษณ์ นารี

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42615
 • chathu1@kku.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ

นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ

นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ

 • Room: ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42632
 • tipapo@kku.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการทรัพยากร

นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42666
 • tsirip@kku.ac.th

ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด

นางพจมาลย์ พงศ์วิทยานนท์

ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42620
 • pojpon@kku.ac.th

หัวหน้างานบริการ

นางยุพา ดวงพิมพ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • yupdua@kku.ac.th

หัวหน้างานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
 • Tel. : 45539
 • sutthi@kku.ac.th

หัวหน้างานบริหารและอำนวยการ

นางพวงผกา จันทร์พานิชย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42611
 • phujan@kku.ac.th

หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Room: 2210 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42613
 • akarima@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวศุลีพร พันธุ์ธนวิบูลย์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • suleeporn@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวสุพิน อุดมผล

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • supin@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางวลัยลักขณ์ แสงวรรณกูล

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room:
 • Tel. : 42616
 • walsae@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสีรุ้ง พลธานี

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • seepol@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวสุกาญจนา ทิพยเนตร

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • sukthi@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวอุทัยวรรณ ศิริเลิศ

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • uthsir@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสงวน พงศ์กิจวิทูร

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42624
 • sanpon@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดคณะทันตกรรมศาสตร์และห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
 • Tel. : 45113
 • detsan@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางบุษกร อุสส่าห์กิจ

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์และห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
 • Tel. : -
 • ussahgij@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room:
 • Tel. : 42616
 • yodsayada@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายศุภชัย อนวัชพงศ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: สำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • Tel. : 42642
 • supachai@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: 2212 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42613
 • yaosir@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายปรเมษฐ์ คีรีเมฆ

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคาร 2
 • Tel. : 42641
 • kparam@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดคณะศึกษาและห้องสมุดวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น
 • Tel. : 45628
 • bonsir@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางยุวดี เพชระ

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศษสตร์และห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
 • Tel. : 42827
 • tyuwad@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางกฤษณา กลางเภา

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
 • Tel. : 63975
 • kidsana@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายเฉลิมพล นารี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 • Room: 2208 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42609 42665
 • nchale@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • palbut@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Room: ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์และห้องสมุดคณะวิศวะกรรมศาสตร์
 • Tel. : 45302
 • tasane_p@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวญาณปภา เรืองเชิงชุม

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • supha_ru@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางเยาวภา จันศรี

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • yaocha@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวประภาพร มณฑาทิพย์

นักจดหมายเหตุ ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 1 อาคาร 2 (หอจดหมายเหตุ)
 • Tel. : 42644
 • mprapa@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายเสน่ห์ ปัญโย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

 • Room: 2208 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42609 42665
 • psanae@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายวันชาติ ภูมี

นักจดหมายเหตุ ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 1 อาคาร 2 (หอจดหมายเหตุ)
 • Tel. : 42644
 • bwanch@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายพันธ์ศักดิ์ อมรพันธ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคาร 2
 • Tel. : 42642
 • phaamp@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

 • Room: 2204 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42658
 • prasit_p@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายสมเกียรติ แพทย์ประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : -
 • psomki@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางอุบล ใจตาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • jaubol@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42695
 • ptitir@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวจิตลดา ตรึงจิตพิชญ์ดล

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42619
 • jittro@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางประครอง ปัญโย

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42619
 • prapan1@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสุวิมล คำชมภู

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42648
 • suwcom@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางกันยกร นามบุตรดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42648
 • psomta@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางบัวไข ไสยาสน์

บุคลากร ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42620
 • bausai@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายศิวะนัท ศรีสุนทร

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Room: 2012 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42613
 • siwasr@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวกุลณสร อ้วนไตร

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Room:
 • Tel. : 42616
 • siravadeeou@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • nattle@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวกิตติยา สุทธิประภา

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Room: 2210 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42613
 • kittsu@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย

นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ

 • Room: 2210 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42613
 • nitiyach@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวกฤติกา สุนทร

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • gritiga@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวปรารถนา อุดมศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • pratud@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวมาธูร ศาสตรวาทิต

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42635 42636
 • smatoo@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายกนก มีกุญชร

นักสารสนเทศ ปฏิบัติการ

 • Room: 2204 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42653 42663
 • kanome@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายธีรยุทธ บาลชน

นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ

 • Room: 2204 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42606
 • theeba@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายภานุวัตร อุทัยบาล

นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ

 • Room: ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42632
 • panuau@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวเมธยา เสามะลี

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • maetsa@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาววราภรณ์ พนมศิริ

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • varapa@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางมะลิวัลย์ สิริวัฒนากุล

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ชั้น 3 อาคาร 2
 • Tel. : 42642
 • malsud@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางพิมญาดา วงศ์แสนแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะทันตกรรมศาสตร์
 • Tel. : 45113
 • smavon@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางลัดดาวัลย์ กำไรงาม

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
 • Tel. : 48423
 • kladda@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางชนิสรา สุริยะ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงานพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
 • Tel. : 45628
 • lawthong@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางกนกนวล แก้วราช

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • Tel. : 44214 44215
 • noukae@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางจิดาภา กิจจารักษ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ชั้น 4 อาคาร 2
 • Tel. : 42639
 • benkit@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางณัฐิดา หนุ่มเพชร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42611
 • pnatha@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางรัดดา อุ่นจันที

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
 • Tel. : 45539
 • radunc@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายแดน แสนมี

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ชั้น 1 อาคารศูนย์สารสนเทศ (Park&Pick)
 • Tel. : 42634
 • dansan@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางนันทนา วงศ์ชมภู

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ชั้น 5 อาคาร 2
 • Tel. : 42635 42636
 • vnanta@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางนีรบล ไชยปัญหา

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ชั้น 5 อาคาร 2
 • Tel. : 42635 42636
 • tullib@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายสงวน ศรีโยวงศ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • Tel. : 42977
 • ssangu@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายสุทัศน์ แก้วราช

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงานพิเศษ

 • Room: ชั้น 1 อาคาร 2 (KKU Maker Space)
 • Tel. : 42692
 • sutkae@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางธณัชพร ยะปะตัง

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 • Tel. : -
 • ytanat@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายจันทา เทพวงษ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42634
 • tchant@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์
 • Tel. : 42827
 • sudsri@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางศรีสวรรค์ สีดาผัน

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
 • Tel. : 63983
 • srisee@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสุอารี ละราคี

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
 • Tel. : 45302
 • nsuare@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางเพ็ญแข พั่วโพธิ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
 • Tel. : 44960
 • ppenka@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายจรัญ โทผาวงษ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ชั้น 3 อาคาร 2
 • Tel. : 42642
 • tchara@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางละอองดาว มาตวังแสง

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน

 • Room: ชั้น 6 อาคาร 2
 • Tel. : 42638
 • laonma@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสมถวิล สว่างวงศ์

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
 • Tel. : -
 • ssomth@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายปิติพงศ์ พิมพา

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ชั้น 1 อาคาร 2 (KKU Maker Space)
 • Tel. : 42605 42608
 • pitipi@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวอภิญญา กลางโบราณ

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42611
 • kapinya@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายทนงศักดิ์ พิมพ์สุนนท์

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ชั้น 6 อาคาร 2
 • Tel. : 42635 42636
 • pthano@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายเวหา ศิลปบูรณะ

พนักงานขับรถยนต์

 • Room: ชั้น 1 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42634
 • sveha@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาววราภรณ์ แสงจักรวาฬ

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42619
 • swarap@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายรังสิต แพทย์ประดิษฐ์

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ชั้น 1 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42634
 • rungpa@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายอุทิศ นามสีฐาน

พนักงานห้องสมุด

 • Room: 2208 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42609 42665
 • nuthis@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายอาทิตย์ ปทุมชัย

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ชั้น 1 อาคาร 2 (หอจดหมายเหตุ)
 • Tel. : 42644
 • artpat@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวจุรีรัตน์ ชัยศรี

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42525
 • jurech@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายลำดวน เงินจัตุรัส

พนักงานธุรการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42625
 • nlamdu@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวคมศรี คมน์ทิยพรัตน์

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42620
 • komsriko@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายกุศล เหลาธิ

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42639
 • lkuson@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางไพเราะ สีทอนสุด

พนักงานห้องสมุด

 • Room:
 • Tel. : 42638
 • spairo@kku.ac.th