บุคลากรและข้อมูลการติดต่อ

บุคลากรและการติดต่อ ( มีจำนวน 96 รายการ )

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ

อาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • Room: ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : -
 • e-mail : wanida@kku.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่

อาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • Room: ชั้น 1 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : -
 • e-mail : supako@kku.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

นางสาวจีรภา สิมะจารึก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42631
 • e-mail : jeesim@kku.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางละออ ข้อยุ่น

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42637
 • e-mail : laow@kku.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ

นางมุกดา ดวงพิมพ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • e-mail : mukda@kku.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

นางยุภาพร ทองน้อย

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42633
 • e-mail : tyupap@kku.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางจรูญลักษณ์ นารี

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42615
 • e-mail : chathu1@kku.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ

นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ

 • Room: ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42632
 • e-mail : tipapo@kku.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์

นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42666
 • e-mail : tsirip@kku.ac.th

ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด

นางพจมาลย์ พงศ์วิทยานนท์

ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42620
 • e-mail : pojpon@kku.ac.th

หัวหน้างานบริการ

นางยุพา ดวงพิมพ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • e-mail : yupdua@kku.ac.th

หัวหน้างานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
 • Tel. : 45539
 • e-mail : sutthi@kku.ac.th

หัวหน้างานบริหารและอำนวยการ

นางพวงผกา จันทร์พานิชย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42611
 • e-mail : phujan@kku.ac.th

หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Room: 2210 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42613
 • e-mail : akarima@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวศุลีพร พันธุ์ธนวิบูลย์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • e-mail : suleeporn@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวสุพิน อุดมผล

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • e-mail : supin@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางวลัยลักขณ์ แสงวรรณกูล

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room:
 • Tel. : 42616
 • e-mail : walsae@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสีรุ้ง พลธานี

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • e-mail : seepol@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวสุกาญจนา ทิพยเนตร

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • e-mail : sukthi@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวอุทัยวรรณ ศิริเลิศ

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • e-mail : uthsir@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสงวน พงศ์กิจวิทูร

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42624
 • e-mail : sanpon@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดคณะทันตกรรมศาสตร์และห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
 • Tel. : 45113
 • e-mail : detsan@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางบุษกร อุสส่าห์กิจ

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์และห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
 • Tel. : -
 • e-mail : ussahgij@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room:
 • Tel. : 42616
 • e-mail : yodsayada@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายศุภชัย อนวัชพงศ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: สำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • Tel. : 42642
 • e-mail : supachai@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: 2212 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42613
 • e-mail : yaosir@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายปรเมษฐ์ คีรีเมฆ

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคาร 2
 • Tel. : 42641
 • e-mail : kparam@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดคณะศึกษาและห้องสมุดวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น
 • Tel. : 45628
 • e-mail : bonsir@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางยุวดี เพชระ

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศษสตร์และห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
 • Tel. : 42827
 • e-mail : tyuwad@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางกฤษณา กลางเภา

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
 • Tel. : 63975
 • e-mail : kidsana@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายเฉลิมพล นารี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 • Room: 2208 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42609 42665
 • e-mail : nchale@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • e-mail : palbut@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Room: ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์และห้องสมุดคณะวิศวะกรรมศาสตร์
 • Tel. : 45302
 • e-mail : tasane_p@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวญาณปภา เรืองเชิงชุม

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • e-mail : supha_ru@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางเยาวภา จันศรี

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • e-mail : yaocha@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวประภาพร มณฑาทิพย์

นักจดหมายเหตุ ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 1 อาคาร 2 (หอจดหมายเหตุ)
 • Tel. : 42644
 • e-mail : mprapa@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายเสน่ห์ ปัญโย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

 • Room: 2208 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42609 42665
 • e-mail : psanae@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายวันชาติ ภูมี

นักจดหมายเหตุ ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 1 อาคาร 2 (หอจดหมายเหตุ)
 • Tel. : 42644
 • e-mail : bwanch@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายพันธ์ศักดิ์ อมรพันธ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคาร 2
 • Tel. : 42642
 • e-mail : phaamp@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

 • Room: 2204 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42658
 • e-mail : prasit_p@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายสมเกียรติ แพทย์ประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : -
 • e-mail : psomki@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางอุบล ใจตาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • e-mail : jaubol@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42695
 • e-mail : ptitir@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวจิตลดา ตรึงจิตพิชญ์ดล

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42619
 • e-mail : jittro@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางประครอง ปัญโย

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42619
 • e-mail : prapan1@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสุวิมล คำชมภู

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42648
 • e-mail : suwcom@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางกันยกร นามบุตรดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42648
 • e-mail : psomta@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางบัวไข ไสยาสน์

บุคลากร ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42620
 • e-mail : bausai@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายศิวะนัท ศรีสุนทร

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Room: 2012 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42613
 • e-mail : siwasr@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวกุลณสร อ้วนไตร

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Room:
 • Tel. : 42616
 • e-mail : siravadeeou@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • e-mail : nattle@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวกิตติยา สุทธิประภา

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Room: 2210 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42613
 • e-mail : kittsu@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย

นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ

 • Room: 2210 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42613
 • e-mail : nitiyach@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวกฤติกา สุนทร

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • e-mail : gritiga@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวปรารถนา อุดมศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • e-mail : pratud@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวมาธูร ศาสตรวาทิต

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42635 42636
 • e-mail : smatoo@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายกนก มีกุญชร

นักสารสนเทศ ปฏิบัติการ

 • Room: 2204 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42653 42663
 • e-mail : kanome@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายธีรยุทธ บาลชน

นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ

 • Room: 2204 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42606
 • e-mail : theeba@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายภานุวัตร อุทัยบาล

นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ

 • Room: ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42632
 • e-mail : panuau@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวเมธยา เสามะลี

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • e-mail : maetsa@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาววราภรณ์ พนมศิริ

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42616
 • e-mail : varapa@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางมะลิวัลย์ สิริวัฒนากุล

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ชั้น 3 อาคาร 2
 • Tel. : 42642
 • e-mail : malsud@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางพิมญาดา วงศ์แสนแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะทันตกรรมศาสตร์
 • Tel. : 45113
 • e-mail : smavon@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางลัดดาวัลย์ กำไรงาม

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
 • Tel. : 48423
 • e-mail : kladda@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางชนิสรา สุริยะ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงานพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
 • Tel. : 45628
 • e-mail : lawthong@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางกนกนวล แก้วราช

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • Tel. : 44214 44215
 • e-mail : noukae@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางจิดาภา กิจจารักษ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ชั้น 4 อาคาร 2
 • Tel. : 42639
 • e-mail : benkit@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางณัฐิดา หนุ่มเพชร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42611
 • e-mail : pnatha@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางรัดดา อุ่นจันที

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
 • Tel. : 45539
 • e-mail : radunc@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายแดน แสนมี

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ชั้น 1 อาคารศูนย์สารสนเทศ (Park&Pick)
 • Tel. : 42634
 • e-mail : dansan@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางนันทนา วงศ์ชมภู

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ชั้น 5 อาคาร 2
 • Tel. : 42635 42636
 • e-mail : vnanta@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางนีรบล ไชยปัญหา

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ชั้น 5 อาคาร 2
 • Tel. : 42635 42636
 • e-mail : tullib@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายสงวน ศรีโยวงศ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • Tel. : 42977
 • e-mail : ssangu@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายสุทัศน์ แก้วราช

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงานพิเศษ

 • Room: ชั้น 1 อาคาร 2 (KKU Maker Space)
 • Tel. : 42692
 • e-mail : sutkae@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางธณัชพร ยะปะตัง

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 • Tel. : -
 • e-mail : ytanat@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายจันทา เทพวงษ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42634
 • e-mail : tchant@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์
 • Tel. : 42827
 • e-mail : sudsri@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางศรีสวรรค์ สีดาผัน

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
 • Tel. : 63983
 • e-mail : srisee@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสุอารี ละราคี

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
 • Tel. : 45302
 • e-mail : nsuare@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางเพ็ญแข พั่วโพธิ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
 • Tel. : 44960
 • e-mail : ppenka@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายจรัญ โทผาวงษ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ชั้น 3 อาคาร 2
 • Tel. : 42642
 • e-mail : tchara@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางละอองดาว มาตวังแสง

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน

 • Room: ชั้น 6 อาคาร 2
 • Tel. : 42638
 • e-mail : laonma@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสมถวิล สว่างวงศ์

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
 • Tel. : -
 • e-mail : ssomth@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายปิติพงศ์ พิมพา

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ชั้น 1 อาคาร 2 (KKU Maker Space)
 • Tel. : 42605 42608
 • e-mail : pitipi@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวอภิญญา กลางโบราณ

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42611
 • e-mail : kapinya@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายทนงศักดิ์ พิมพ์สุนนท์

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ชั้น 6 อาคาร 2
 • Tel. : 42635 42636
 • e-mail : pthano@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายเวหา ศิลปบูรณะ

พนักงานขับรถยนต์

 • Room: ชั้น 1 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42634
 • e-mail : sveha@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาววราภรณ์ แสงจักรวาฬ

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42619
 • e-mail : swarap@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายรังสิต แพทย์ประดิษฐ์

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ชั้น 1 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42634
 • e-mail : rungpa@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายอุทิศ นามสีฐาน

พนักงานห้องสมุด

 • Room: 2208 ชั้น 2 อาคาร 2
 • Tel. : 42609 42665
 • e-mail : nuthis@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายอาทิตย์ ปทุมชัย

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ชั้น 1 อาคาร 2 (หอจดหมายเหตุ)
 • Tel. : 42644
 • e-mail : artpat@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวจุรีรัตน์ ชัยศรี

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42525
 • e-mail : jurech@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายลำดวน เงินจัตุรัส

พนักงานธุรการ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42625
 • e-mail : nlamdu@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวคมศรี คมน์ทิยพรัตน์

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42620
 • e-mail : komsriko@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายกุศล เหลาธิ

พนักงานห้องสมุด

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42639
 • e-mail : lkuson@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางไพเราะ สีทอนสุด

พนักงานห้องสมุด

 • Room:
 • Tel. : 42638
 • e-mail : spairo@kku.ac.th