การวิเคราะห์การวางแผนปฏิบัติการประจำปีของผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น

English version of this page Click here.
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ ปัทมาภรณ์ นาบุตรบุญ
ชื่อวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์การวางแผนปฏิบัติการประจำปีของผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น
สาขาวิชา การบริหารการพยาบาล
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.บุศรา กาญจนบัตร
ผศ.สุนันท์ สังวรวงษ์พนา
ผศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
ปีที่จบ 2542

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) แบบภาคตัดขวาง (Crossectional Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจำปีของผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น โดยวิเคราะห์ขั้นก่อนวางแผน ขั้นการวางแผน ขั้นการนำแผนไปปฏิบัติ และขั้นการประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล 18 คน และหัวหน้างาน 68 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รวม 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้าง่ขึ้น ผู้วิจัยนำเครื่องมือไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 ท่าน และหาความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ โดยการนำไปทดลองใช้ (Try out) สัมภาษณ์ผู้บริหารการพยาบาล จำนวน 17 คน ในโรงพยาบาลชุมชน 3 แห่ง จังหวัดมหาสารคาม พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้โดยไม่มีข้อลังเลสงสัย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SPSS/PC+ ) ในการหาค่าร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า

1. ขั้นก่อนการวางแผน กลุ่มงานการพยาบาลมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 15 แห่ง ไม่มีการจัดทำแผนจำนวน 4 แห่ง ผู้รับผิดชอบในการวางแผนประกอบด้วย หัวหน้าพยาบาล และหัวหน้างาน มีการจัดเตรียมบุคลากรโดย การฝึกอบรม/แนะนำ/ชี้แจง (ร้อยละ 86.0, 65.1) มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้วางแผน ผู้บริหารการพยาบาลทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 88.4, 83.7)
2. ขั้นการวางแผน ผู้ที่ทำการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ในแผนปฏิบัติการประจำปี คือ หัวหน้าพยาบาลมากที่สุด งบประมาณที่ได้รับเพื่อนำแผนไปปฏิบัติได้รับจากเงินบำรุงมากที่สุด (ร้อยละ 68.6, 73.7) การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น พบว่ามีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานมากที่สุด การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจำปี มีการพิจารณาคัดเลือกตามลำดับความสำคัญที่สุด และการกำหนด/มีส่วนร่วมในวิธีดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น พบว่าได้กำหนดระยะเวลา ในการดำเนินตามแผนมากที่สุด (ร้อยละ 66.3, 51.2, 64.0)
3. ขั้นการนำแผนไปปฏิบัติ พบว่ามีการทำความเข้าใจร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องก่อนนำแผนไป ปฏิบัติ มีการกำหนดผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ มีการนำแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ภายในแผนปฏิบัติการประจำปีไปปฏิบัติการประจำปีไปปฏิบัติได้ไม่ครบ เนื่องจากไม่มีผู้นิเทศ ติดตาม ควบคุม และกำกับอย่างสม่ำเสมอ (ร้อยละ 68.6, 20.9) สำหรับผู้ที่ทำการนิเทศคือ หัวหน้าพยาบาลในด้านการปฏิบัติตามแผน พบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่างสม่ำเสมอ และไม่ครบทุกแผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 61.6, 43.0)
4. ขั้นการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลมากที่สุด คือ การซักถาม ผู้ที่ทำการ ประเมินผลคือ หัวหน้างาน ช่วงเวลาในการประเมินผล พบว่ามีการประเมินผลหลังสิ้นสุดการปฏิบัติตามแผนมากที่สุด (ร้อยละ 61.6, 65.1, 70.9) มีการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ผลการการประเมินหลังจากการประเมินผล มีการปรับแผนที่เป็นลายลักษณ์อักษรน้อยที่สุด เมื่อสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ นำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 48.8, 1.2, 60.5)
5. ปัญหาอุปสรรค ผู้วางแผนบางคนขาดประสบการณ์และขาดความรู้ในเรื่องของการวาง แผน พบอุปสรรคในการประสานงาน ทั้งระหว่างหน่วยงานอื่นและภายในกลุ่มงานการพยาบาลขาดผู้นิเทศ ทำให้ไม่มีการนิเทศหรือนิเทศแต่ไม่สม่ำเสมอต่อเนื่อง ขาดรูปแบบการประเมินผล ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบในการประเมินผลที่ขัดเจน