การสร้างชุดการสอนสำหรับครูกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น

English version of this page Click here.
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ เพ็ญศรี สงึมรัมย์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การสร้างชุดการสอนสำหรับครูกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาขาวิชา การประถมศึกษา
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร. สุภาสินี สุภธีระ supsub1@kku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ kingfa@kku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรกิต วัดเข้าหลาม worwat@kku.ac.th
ปีที่จบ 2536

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการสอนสำหรับครูกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ .50 ขึ้นไป
ผู้วิจัยเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการทำเส้นหมี่โคราชและการสานข้อง เพื่อสอนในแขนงงานเลือกของกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 มาสร้างเป็นชุดการสอน แล้วนำไปทดลองและพัฒนาแบบกลุ่มเดี่ยวและกลุ่มเล็กที่โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ส่วนภาคสนามทดลองที่โรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ชุดการสอนเรื่องการทำเส้นหมี่โคราช ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.73/81.51 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล .60 ส่วนชุดการสอนเรื่องการสานข้องมีประสิทธิภาพ 86.52/83.24 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล .63 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้