การศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

English version of this page Click here.
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ ปรีดา ศรีเศษมาตย์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.บุรัญชัย จงกลนี
รศ.ดร.ละเอียด จงกลนี
ปีที่จบ 2542

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในโรงเรียน 3) เพื่อเสนอรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างโดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด้วยวิธีการจับฉลากและใช้ตารางเลขสุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 364 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.935 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC+ คำนวณหาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ "ปานกลาง" ทุกด้าน โดยมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติเป็นอันดับแรก
2. ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับ "ปานกลาง" แต่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านงบประมาณมีปัญหาในระดับ "มาก" ส่วนความต้องการในการพัฒนาบุคลากรนั้นอยู่ในระดับ "มาก" เช่นกัน โดยเฉพาะความต้องการในด้านวิธีการพัฒนาและด้านเนื้อหาสาระ
3. รูปแบบในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม ควรเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับหลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา เทคนิควิธีและอื่นๆ ตลอดจนปัญหาและความต้องการ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ