ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

English version of this page Click here.
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ เทอดชัย บัวผาย
ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี สารรัตนะ
รองศาสตราจารย์วิมล สำราญวานิช
ปีที่จบ 2543

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างกลุ่มนักเรียนที่สอนโดยเสริมแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กับนักเรียนที่เรียนโดยไม่ได้เสริมแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน สุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม รูปแบบการวิจัย คือการวิจัยเชิงทดลอง ที่เรียกว่า Pretest Postest Control Group Design เครื่องมือวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองคือ แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบผลต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 77.89/78.17
2. นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนกลุ่มทดลองมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการฝึกแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนเห็นด้วยเกี่ยวกับวิธีการใช้แบบฝึก ความรู้ที่ได้จากแบบฝึก และบรรยากาศในการใช้แบบฝึก ในระดับมาก ยกเว้นรูปแบบของแบบฝึกเห้นด้วยในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ นักเรียนเห็นว่าแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างเป็นอิสระ