การวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดขอนแก่น

English version of this page Click here.
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ วรทัศน์ ธุลีจันทร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดขอนแก่น
สาขาวิชา การบริหารการพัฒนา
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ
ปีที่จบ 2543

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการพัฒนาองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดขอนแก่น ใน 1) ด้านโครงสร้าง ได้แก่ การบังคับบัญชา การแบ่งงาน การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน 2) ด้านพฤติกรรมบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ ภาวะผู้นำและการจูงใจ 3) ด้านเทคโนโลยีทางการบริหาร ได้แก่ ระเบียบวิธีปฏิบัติ เครื่องมือและอุปกรณ์ การควบคุม การประเมินผล
กลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษา ได้แก่พนักงานส่วนตำบล ในจังหวัดขอนแก่น ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยกำหนดสัดส่วน โดยคำนวณจากสัดส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลของแต่ละอำเภอและกิ่งอำเภอ จาก 20 อำเภอ 5 กิ่งอำเภอ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 58 แห่ง จากนั้นใช้วิธีเจาะจง เลือกพนักงานส่วนตำบลผู้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนการคลัง และหัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 174 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยใช้แบบสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และได้แบบสอบถามกลับคืน จำนวน 174 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS for WINDOWS ทำการการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติที่เป็น ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัญหาการพัฒนาองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านโครงสร้าง

1.1 ปัญหาการพัฒนาองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบังคับบัญชา อยู่ในระดับน้อย โดยที่วิธีสั่งงานที่เหมาะสมและวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้อง มีระดับปัญหามากที่สุด
1.2 ปัญหาการพัฒนาองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการแบ่งงาน อยู่ในระดับน้อย โดยที่การมอบอำนาจในการตัดสินใจหรือการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการชั่วคราวหรือตลอดไป เป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากที่สุด
1.3 ปัญหาการพัฒนาองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดับน้อย โดยที่อุปกรณ์เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากที่สุด
1.4 ปัญหาการพัฒนาองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการประสานงาน อยู่ในระดับน้อย โดยที่การประสานงานระหว่าง อบต. กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากที่สุด

2. ปัญหาการพัฒนาองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ

2.1 ปัญหาการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องภาวะผู้นำ อยู่ในระดับน้อย โดยที่ผู้บังคับบัญชามีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาการรับรู้การติดต่อสื่อสาร การจูงใจบุคคลอื่นเป็นอย่างดีเป็นปัญหา ที่มีความสำคัญมากที่สุด
2.2 ปัญหาการพัฒนาองค์การขององค์บริหารส่วนตำบลเรื่อง การจูงใจ อยู่ในระดับน้อย โดยที่การจ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทน เป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากที่สุด

3. ปัญหาการพัฒนาองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านเทคโนโลยีทางการบริหาร

3.1 ปัญหาการพัฒนาองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง ระเบียบวิธีปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย โดยที่การกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี เป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากที่สุด
3.2 ปัญหาการพัฒนาองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก โดยที่การมียานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากที่สุด
3.3 ปัญหาการพัฒนาองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการควบคุม อยู่ในระดับน้อยโดยที่การกำหนดมาตรฐานของงานในด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนและ ข้อมูลและมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์และถูกต้อง เป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากที่สุด
3.4 ปัญหาการพัฒนาองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การประเมินผล อยู่ในระดับมาก โดยที่การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากที่สุด