สรุปงานวิจัยจากการสำรวจและวิเคราะห์วารสารประเภท Peer Review ภาษาต่างประเทศ
ที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยวารสารอิเล็กทรอนิกส์
และวารสารฉบับพิมพ์ พร้อมกับอธิบายความหมายและขั้นตอนของวารสาร Peer Review
นำเสนอผลการวิจัยโดยจำแนกวารสาร Peer Review ในแต่ละสาขาวิชา ได้แก่
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลการศึกษา
พบว่า สำนักวิทยบริการ ให้บริการวารสาร Peer Review จากฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
มากที่สุด (ร้อยละ 67.96) และเป็นวารสารในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มากที่สุด (ร้อยละ 49.33)

หัวเรื่อง วารสาร - - การวิเคราะห์ ; สำนักวิทยบริการ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - - วารสาร
คำสำคัญ Peer Review

[ รายงานวิจัยเรื่อง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับวารสาร Peer Review ]

[Peer Review Journal List ]

Research Guide วารสารภาษาไทยที่มีคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์


จำนวนผู้เข้าใช้บริการ     เริ่มนับวันที่ 2 พฤษภาคม 2548

ปรับปรุงแก้ไข 30 เมษายน 2548