บริการห้องประชุม: EnLib Booking Room Service

เกี่ยวกับบริการ: 

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบริการห้องประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ใช้พื้นที่ในการศึกษา ค้นคว้า และสนทนาทางวิชาการอย่างเป็นอิสระ โดยแบ่งออกเป็น 

  1. ห้องประชุม Conference อยู่ที่ ชั้น 2 จำนวน 3 ห้อง รองรับการใช้งานจำนวน 15 คน
    สิ่งอำนวยความสะดวก: สมาร์ททีวีขนาด 72” สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน HDMI Port และแบบไร้สาย
  2. ห้องประชุม Meeting อยู่ที่ 2 จำนวน 4 ห้อง รองรับการใช้งานจำนวน 6 คน 

สิ่งอำนวยความสะดวก: กระดานไวท์บอร์ด

สิทธิ์การใช้บริการ:

นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

วิธีการขอใช้บริการ:

1. สามารถจองได้ที่นี่ และตรวจสอบการจองได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

2. ตรวจสอบห้องว่าว่างตรงตามที่ต้องการใช้หรือไม่ https://kku.world/enlib

เงื่อนไขในการใช้บริการ: 

  1. จองล่วงหน้าได้ 1 วัน
  2. จองได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงต่อวัน
  3. จองแล้วไม่มาใช้ห้องภายใน 15 นาที จะทำการยกเลิก และสงวนสิทธิให้ลำดับต่อไป

ติอต่อเจ้าหน้าที่: 

เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์