ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

แผนผัง

แผนที่

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์มี 1 ชั้น

รายละเอียดพื้นที่

หมายเลข

1

conter service

ให้บริการยืมคืน บริการบัตรสมาชิก บริการรับส่งทรัพยาการห้องสมุดในมข. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

หมายเลข

11

โต๊ะคอม

ใช้สำหรับค้นหว้าข้อมูล และการทำงาน