หมายเลข 11: ห้องประชุมแบบย่อย


รายละเอียด: ห้องประชุมแบบย่อยมีทั้งหมด 3 ห้อง ได้แก่ห้อง A ห้อง B และห้อง C

แผนผัง

ชั้น 1

หมายเลข

1

Counter service

ให้บริการยืม - คืน บริการสมัครสมาชิก บริการรับส่งทรัพยากรห้องสมุดใน มข. บริการพิมพ์ผลข้อมูล บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการตรวจสอบการเขียนอ้างอิง อ้างถึง และค่า และบริการแนะนำการเขียนอ้างอิง/การใช้โปรแกรมแกรมจัดการบรรณานุกรม

หมายเลข

6

IT Zone B

ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

หมายเลข

7

IT Zone A

ให้บริการพื้นที่นั่งอ่านและเล่นอินเตอร์เน็ต มีสาย Lan ให้บริการ

หมายเลข

8

ชั้นหนังสือ

มีบริการหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ