หมายเลข 1: "สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน Intitute of Learning and Teaching Innovation "


รายละเอียด: "ประกอบด้วย 1.E-learning and Media support 2.Training room 3. กลุ่มภารกิจ E-learning การบริการและผลิตสื่อ"

แผนผัง

ชั้น 7