หมายเลข 1: บริการตอบคำถามหมายเลขห้อง 2600


บริการภายในพื้นที่:
1
WiFi
1
TV LCD
1
ห้องน้ำ
1
ตู้กดนํ้า
1
ถังขยะ

แผนผัง

ชั้น 6

หมายเลข

2

ห้องบริการหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาอังกฤษ Science & Tecnology Collection English

" สำนักหอสมุดจัดให้บริการหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษไว้ที่ชั้น 6 อาคาร 2 (ทิศตะวันออก) หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด Q-Z เป็นบริการหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด Q-Z แยกเป็น 2 ห้อง คือห้องหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ่งห้องหนังสือภาษาไทยอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนห้องหนังสือภาษาต่างประเทศ ซึ่งหน้าห้องจะมีป้ายแสดงหมวดหมู่ของหนังสือติดอยู่ทุกห้อง นอกจากนี้ ยังจัดให้บริการที่นั่งอ่านแบบกลุ่ม หรือมุมศึกษาเดี่ยว มุมพักผ่อน มุมสำหรับจัดแสดงหนังสือใหม่ ตลอดจนให้บริการ ห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย เป็นต้นเป็น "

หมายเลข

3

ห้องเรียนกลุ่มย่อย Group Study Room

" สำนักหอสมุดจัดให้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อยที่ชั้น 3-6 อาคาร 2 ห้องประชุมกลุ่มย่อย ชั้น 6 อาคาร 2 เป็นบริการห้องสำหรับประชุม ทำรายงานหรือค้นคว้าวิจัยเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 3-8 คน"

หมายเลข

4

ห้องบริการหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทย Science & Tecnology Collection Thai

" สำนักหอสมุดจัดให้บริการหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังไทยไว้ที่ชั้น 6 อาคาร 2 (ทิศตะวันออก) หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด Q-Z เป็นบริการหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด Q-Z แยกเป็น 2 ห้อง คือห้องหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ่งห้องหนังสือภาษาไทยอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนห้องหนังสือภาษาต่างประเทศ ซึ่งหน้าห้องจะมีป้ายแสดงหมวดหมู่ของหนังสือติดอยู่ทุกห้อง นอกจากนี้ ยังจัดให้บริการที่นั่งอ่านแบบกลุ่ม หรือมุมศึกษาเดี่ยว มุมพักผ่อน มุมสำหรับจัดแสดงหนังสือใหม่ ตลอดจนให้บริการ ห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย เป็นต้นเป็น "

หมายเลข

5

ห้องเรียนกลุ่มย่อย Group Study Room

" สำนักหอสมุดจัดให้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อยที่ชั้น 3-6 อาคาร 2 ห้องประชุมกลุ่มย่อย ชั้น 6 อาคาร 2 เป็นบริการห้องสำหรับประชุม ทำรายงานหรือค้นคว้าวิจัยเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 3-8 คน"