หมายเลข 1: บริการตอบคำถามหมายเลขห้อง 2500


บริการภายในพื้นที่:
2
เก้าอี้
1
ห้องน้ำ
1
ตู้กดนํ้า
1
ถังขยะ

แผนผัง

ชั้น 5

หมายเลข

2

ห้องบริการหนังสือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อังกฤษ Humanities & Social Science Collection English

"สำนักหอสมุดจัดให้บริการหนังสือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งภาษาอังกฤษ ไว้ที่ชั้น 5 อาคาร 2 (ทิศตะวันออก) หนังสือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวด A-P เป็นบริการหนังสือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวด A-P ทั้งหนังสือภาษาอังกฤษ มีจำนวน1 ห้อง ซึ่งหน้าห้องจะมีป้ายแสดงหมวดหมู่ ของหนังสือติดอยู่ทุกห้อง นอกจากนี้ยังจัดให้บริการที่นั่งอ่านแบบกลุ่ม หรือมุมศึกษาเดี่ยว มุมพักผ่อน มุมสำหรับจัดแสดงหนังสือใหม่ ตลอดจนให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น "

หมายเลข

4

ห้องบริการหนังสือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาษาไทย Humanities & Social Science Collection Thai

"สำนักหอสมุดจัดให้บริการหนังสือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งภาษาไทยไว้ที่ชั้น 5 อาคาร 2 (ทิศตะวันออก) หนังสือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวด A-P เป็นบริการหนังสือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวด A-P ทั้งหนังสือภาษาไทย มีจำนวน1 ห้อง ซึ่งหน้าห้องจะมีป้ายแสดงหมวดหมู่ ของหนังสือติดอยู่ทุกห้อง นอกจากนี้ยังจัดให้บริการที่นั่งอ่านแบบกลุ่ม หรือมุมศึกษาเดี่ยว มุมพักผ่อน มุมสำหรับจัดแสดงหนังสือใหม่ ตลอดจนให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น "

หมายเลข

5

ห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย Group Study Room

" สำนักหอสมุดจัดให้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อยที่ชั้น 3-6 อาคาร 2 ห้องประชุมกลุ่มย่อย ชั้น 5 อาคาร 2 เป็นบริการห้องสำหรับประชุม ทำรายงานหรือค้นคว้าวิจัยเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 3-8 คน"