หมายเลข 1: บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ Counter Serviceหมายเลขห้อง 2400


รายละเอียด: "บริการยืม-คืนทรัพยากรของห้องสมุด สำนักหอสมุดจัดให้บริการยืม-คืนทรัพยากรของห้องสมุดไว้ที่ชั้น 4 อาคาร 2 บริการยืม-คืน เป็นบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ ตำรา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น เป็นต้น และนอกจากนี้ยังจัดให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ บริการสมัครสมาชิกห้องสมุด ต่ออายุสมาชิก ตรวจสอบหนี้สิน ชำระหนี้สิน เป็นต้น "

บริการภายในพื้นที่:
1
WiFi
1
Printer
0
ถุงผ้า
1
ยืม-คืนหนังสือ
1
ห้องน้ำ
1
CD/DVD

แผนผัง

ชั้น 4

หมายเลข

1

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ Counter Service

"บริการยืม-คืนทรัพยากรของห้องสมุด สำนักหอสมุดจัดให้บริการยืม-คืนทรัพยากรของห้องสมุดไว้ที่ชั้น 4 อาคาร 2 บริการยืม-คืน เป็นบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ ตำรา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น เป็นต้น และนอกจากนี้ยังจัดให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ บริการสมัครสมาชิกห้องสมุด ต่ออายุสมาชิก ตรวจสอบหนี้สิน ชำระหนี้สิน เป็นต้น "

หมายเลข

2

ห้องวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัย A-P Theses & Research Papers

สำนักหอสมุดจัดให้บริการงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ รายงานโครงงานของนักศึกษาไว้ที่ห้องวิจัย ชั้น 4 อาคาร 2 ห้องวิจัย วิทยานิพนธ์ และ Project Report เป็นห้องสำหรับให้บริการงานวิจัย วิทยานิพนธ์และ Project Report

หมายเลข

3

ห้องประชุมกลุุ่มย่อยเดี่ยว Self Study Room

สำนักหอสมุดจัดให้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อยที่ชั้น 3-6 อาคาร 2 ห้องประชุมกลุ่มย่อย ชั้น 4 อาคาร 2 เป็นบริการห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยว

หมายเลข

4

ห้องวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัย ก-ฮ Theses & Research Papers

สำนักหอสมุดจัดให้บริการงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ รายงานโครงงานของนักศึกษาไว้ที่ห้องวิจัย ชั้น 4 อาคาร 2 ห้องวิจัย วิทยานิพนธ์ และ Project Report เป็นห้องสำหรับให้บริการงานวิจัย วิทยานิพนธ์และ Project Report

หมายเลข

5

ห้องประชุมกลุุ่มย่อยเดี่ยว Self Study Room

" สำนักหอสมุดจัดให้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อยที่ชั้น 3-6 อาคาร 2 ห้องประชุมกลุ่มย่อย ชั้น 4 อาคาร 2 เป็นบริการห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยว "