หมายเลข 8: ห้องประชุมไหมมัดหมี่ Mai Mud Mee Meeting Roomหมายเลขห้อง 1300


รายละเอียด: ห้องประชุม ให้บริการแก่บุคลากร มข.และบุคคลภายนอก

บริการภายในพื้นที่:
1
WiFi
0
Projector
1
Desktop PC
1
ไมค์
15
เก้าอี้
1
แอร์
0
นาฬิกา

แผนผัง

ชั้น 3

หมายเลข

2

ห้องวารสารภาษาต่างประเทศ Foring Journal Room

" สำนักหอสมุดจัดให้บริการวารสารภาษาต่างประเทศไว้ที่ชั้น 3 อาคาร 2 ห้องวารสารภาษาต่างประเทศ เป็นห้องสำหรับให้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ การจัดเรียงวารสารจะจัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อวารสารA-Z ผู้ใช้บริการสามารถ ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ห้องสมุดบอกรับได้จาก OPAC/Web OPAC "

หมายเลข

3

ห้องประชุมกลุ่มย่อย Gruop Study Room

"ห้องประชุมกลุ่มย่อย ชั้น 3 อาคาร 2 เป็นบริการห้องสำหรับประชุม ทำรายงานหรือค้นคว้าวิจัยเป็นกลุ่มตั้งแต่ 3-8 คน และนอกจากนี้ ยังมีบริการที่นั่งอ่านทั้งแบบกลุ่ม และ มุมศึกษาเดี่ยวอีกด้วย "

หมายเลข

4

ห้องวารสารภาษาไทย Peridical Service

"ห้องวารสารภาษาไทย สำนักหอสมุดจัดให้บริการวารสารภาษาไทยไว้ที่ชั้น 3 อาคาร 2 เป็นห้องสำหรับให้บริการวารสารภาษาไทย การจัดเรียงวารสารจะจัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร ก-ฮ ผู้ใช้บริการสามารถ ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ห้องสมุดบอกรับได้จาก OPAC/Web OPAC "

หมายเลข

5

ห้องประชุมกลุ่มย่อย Gruop Study Room

"ห้องประชุมกลุ่มย่อย ชั้น 3 อาคาร 2 เป็นบริการห้องสำหรับประชุม ทำรายงานหรือค้นคว้าวิจัยเป็นกลุ่มตั้งแต่ 3-8 คน และนอกจากนี้ ยังมีบริการที่นั่งอ่านทั้งแบบกลุ่ม และ มุมศึกษาเดี่ยวอีกด้วย "

หมายเลข

6

บริการถ่ายเอกสาร Photocopy Service

" สำนักหอสมุดจัดให้บริการถ่ายสำเนาเอกสารไว้ที่ ชั้น3 ระหว่างทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 บริการถ่ายสำเนาเอกสาร เป็นบริการถ่ายสำเนาเอกสารภายในห้องสมุด"